КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВИЙ ЗАХИСТ ДІТЕЙ ІЗ ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ СІМЕЙ У РУСЛІ СУЧАСНОГО ЗАКОНОДАВСТВА

Mariana Shupiana

Анотація


У статті розглянуто права дітей із внутрішньо переміщених сімей, які закріплені як в національному, так і в міжнародному законодавстві, проаналізовано їх конституційний захист, описано гарантії, які надає статус внутрішньо переміщеної дитини в збройному конфлікті.

Ключові слова: діти із внутрішньо переміщених сімей, діти-переселенці, права дитини, міжнародне та національне законодавство.


Посилання


Deklaracia prav dutunu 20.11.1959 r. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_384

Zakon Ykrainy “Pro zabezpechenna prav I svobod vnytrishno peremishchenux ocib”. Vidomocti Verxovnoi Radu Ykrainy.2015. №1/ ct. 1.

Zaxust prav dutunu v Ykrainy. Pidsymku dialnosti y 2013 r. ypovnovazhenoho Prezudenta Ykrainy z prav dutunu U.O. Pavlenka. URL: www. unicef. org/ukraine/Report_2014_OBL.

Konvencia OON pro prava dutunu. URL:http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/995_021

Kravchenko M. Mishchenko K. Derzhavna polituka v cferi zaxusty prav ta blahopolycha ditey: retrospektuvnuy analiz. URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1048

Martselak O. Ombydsmen z prav dutunu: problemu formyvanna I rozvutky y sviti. Pravo Ykrainy.2003. №10. C. 44-48.

Opolska N. Prava ditey, yaki postrazhdalu vnaslidok zbroynoho konflikty v Ykrainy. Pravo. 2015. №27. C. 278-283.

Paramonov Ye.O. Aktyalni putanna zaxusty prav dutunu v Ykrainy. URL:http://lib.chdu.edu.ua/pdf/naukpraci/govermgmt/2012/194 -182 – 7.

Polyzhun I.M. Okremi aspektu harantiy prav vnytrishno peremishchenux ditey y zbroynux konfliktax. Zdiysnenna ta zaxust prav vnytrishno peremishchenux osib. Materialu mizhnarodnoi naykovo-praktuchnoi konferencii (20 kvitna 2017 r. m. Yzhhorod) / Zah. Red. Ya. V. Lazyra, M.V. Mendzhyl, O.Ya. Rohacha. Yzhorod: TOV “RIK – Y”, 2017. 160 c.

Simetnuy Kodeks Ykrainy. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2947-14

Guiding Principles on Internal Displacement URL:http://www.ifrc.org/Docs/idrl/I266EN.pd Kerivni pruntsupu z putan vnytrishno peremishchenux ocib URL:http://www.ifrc.org/ Docs/idrl/I266EN.


Повний текст: PDF
18 :: 14

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Зазначення Авторства 3.0 Неадаптована