ФОРМУВАННЯ СУЧАСНИХ УЯВЛЕНЬ ПРО АДАПТИВНЕ ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Nataliia Bakhmat, Liudmyla Sydoruk

Анотація


У статті обгрунтовано необхідність формування адаптивного освітнього середовища закладу вищої освіти. На основі аналізу наукових праць охарактеризовано сутність поняття “адаптивне освітнє середовище закладу вищої освіти”. Визначено його основні характеристики і умови формування, розглянуто окремі аспекти реалізації.

Ключові слова: адаптація освітнього процесу, освітнє середовище, інклюзія, адаптивне навчання, інформаційно-комунікаційні технології, вища освіта.


Посилання


Биков В.Ю., Спірін О.М., Пінчук О.П., Проблеми та завдання сучасного етапу інформатизації освіти. URL : http://lib.iitta.gov.ua/709026/1/Пробл%20та%20завд% 20%20інформатизації%20освіти.pdf (дата звернення: 12.02.2019).

Бондар Т. І. Створення інклюзивного освітнього середовища в системі вищої освіти України. Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology. Будапешт, 2014. Вип. II(14). № 27. С.77-79. URL : http://seanewdim.com/uploads/3/2/1/3/3213611/ bondar_t.i._developing_the_inclusive_setting_in_higher_education_institutions_in_ukraine.pdf (дата звернення: 20.12.2018).

Бояринов Д. А. Адаптивное образовательное пространство. Научное обозрение. Педагогические науки. 2015. № 1. С. 94-95. URL : https://science-pedagogy.ru/ru/ article/view?id= 656 (дата звернення: 21.12.2018).

Закон України Про освіту. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19 (дата звернення: 21.12.2018).

Карташова Л. А. Відкритий мережевий ресурс “Accent”: інноваційні можливості для освітян. Комп’ютер у школі та сім’ї. 2016. №5 (133). С. 3-8.

Карташова Л. А., Бахмат Н. В., Пліш І. В. Розвиток цифрової компетентності педагога в інформаційно-освітньому середовищі закладу загальної середньої освіти. Інформаційні технології і засоби навчання. 2018. Том 68. №6. URL : http://lib.iitta.gov.ua/713236/1/ Розвиток%20цифрової%20компететності%20педагога%20в%20освітньому%20середовищі%20Пліш%20Карташова%20Бахмат.pdf (дата звернення: 12.02.2019).

Кислякова Ю. Н. Особенности создания адаптивной образовательной среды в условиях инклюзивного образования. URL : http://elib.bspu.by/handle/doc/16459 (дата звернення: 15.12.2018).

Колупаєва А. А., Софій Н. З., Найда Ю. М. та ін. Концептуальні аспекти інклюзивної освіти. Інклюзивна школа: особливості організації та управління: навч.-метод. посіб. Київ, 2007. 128 c.

Кольченко К. О., Нікуліна Г. Ф. Концептуальні підходи до впровадження інклюзивної освіти у вищих навчальних закладах. URL : http://ap.uu.edu.ua/article/38 (дата звернення: 21.01.2019).

Макар Л. М. Сутність освітнього середовища в педагогічному процесі. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. 2013. Вип. 30 (83). С. 229-236.

Носенко Ю. Г. Адаптивні системи навчання: сутність, характеристика, стан використання у вітчизняних закладах педагогічної освіти. Фізико-математична освіта. 2018. Вип. 3(17). С. 73-78.

Организация образовательной среды для детей с особенностями психофизического развития в условиях интегрированного обучения: учеб. – метод. пособие / С. Е. Гайдукевич, Т. А. Григорьева, Н. Н. Баль, И. В. Зыгманова, И. Н. Миненкова; под общ. ред. С. Е. Гайдукевич, В. В. Чечета. Минск : БГПУ, 2005. 98 с.

Пішванова В. О. Принципи адаптивного навчання. Вісник Запорізького національного університету. 2015. №1(24). С. 178-183.

Тлумачний словник сучасної української мови: Загальновживана лексика / за заг. ред. В. Калашника. Харків : ФОП Співак, 2009. 960 с.

Третьяков С. Н. Адаптивное управление педагогическими системами: учебное пособие / П. И. Третьяков, С. Н. Митин, Н. Н. Бояринцева. Москва : Академия, 2003. 368 с.

Федорук П. І. Адаптивна система дистанційного навчання та контролю знань на базі інтелектуальних інтернет-технологій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня док. тех. наук. Київ, 2009. 40 с.

Цюман Т. П., Бойчук Н. І. Кодекс безпечного освітнього середовища: метод. посіб. / за заг.ред. Цюман Т. П. Київ, 2018. 56 с.

Чайковський М. Є. Теорія і практика соціально-педагогічної роботи з молоддю з особливими потребами в умовах інклюзивного освітнього простору: дис. на здобуття наук. ступ. док. пед. наук. 13.00.05 – соціальна педагогіка. Старобільськ, 2016. 570 с.


Повний текст: PDF
18 :: 15

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Зазначення Авторства 3.0 Неадаптована