КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО ОСВІТИ ДОРОСЛИХ В УКРАЇНІ

Ildiko Oros

Анотація


Освіту дорослих розглядають як систему, покликану компенсувати недоліки загальноосвітньої і вищої школи.

В Україні останнім часом видана низка концепцій, у яких визначено основні завдання та мета розвитку освіти дорослих, принципи, форми освіти, напрями реалізації концепції, передбачено й очікувані результати, піднімається питання обміну досвідом із різними країнами щодо розвитку освіти дорослих; визначено чинники, які впливають на розвиток професійної освіти у ХХІ столітті, яка повинна задовольняти потреби держави у кваліфікованих кадрах і потреби особистості в якісній профосвіті.

З’ясовано зміст концептуальних положень формування освітньої системи дорослих України та яку роль відіграють концепції у розвитку освіти дорослих в Україні.

Ключові слова: концептуальні положення, освіта дорослих, Україна, потреби держави, кваліфіковані кадри, освітня система дорослих.

Посилання


Архипова С. П. Освіта соціально незахищених категорій дорослих: теорія, методологія, практика: монографія / С. П. Архипова. – Черкаси: ПП Чабаненко, 2011. – 368 с.

Концепція впровадження медіа-освіти в Україні. Схвалено постановою Президії Національної академії педагогічних наук України 20 травня 2010 року, протокол № 1–7/6–150 https://ru.calameo.com/books/00198748896c858cae696

Педагогические аспекты формирования медийной и информационной грамотности М.: Институт ЮНЕСКО по информационным технологиям в образовании (ИИТО), 2012. – 142 с.

Освіта дорослих: енциклопедичний словник / за ред. В. Г. Кременя, Ю. В. Ковбасюка; [упоряд.: Н. Г. Протасова, Ю. О. Молчанова, Т.В. Куренна; ред. рада: В. Г. Кремень, Ю.В. Ковбасюк, Н.Г. Протасова та ін.]; Нац. акад. пед. наук України, Нац. акад. держ. упр. при Президентові України [та ін.]. – К. : Основа, 2014. – 496 с. – С. 80.

Наказ Міністерства № 1176 від 14.08.2013 “Про затвердження галузевої Концепції розвитку неперервної педагогічної освіти” http://vnz.org.ua/dokumenty/spysok/4487-nakaz-ministerstva-1176-vid-14082013

Концепція діяльності центрів освіти третього віку в Україні [Текст] : [метод. посіб.] / [авт.-уклад.: А. Ю. Горбовий та ін; під заг. ред.: Д. П. Спулбер, А. Ю. Горбовий, А. А. Халецька] ; ДВНЗ “Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана”, Укр. ін-т розвитку фонд. ринку. – Київ : УІРФР, 2017. – 115 с.

Концепція освіти дорослих в Україні/ укл.: Л. Б. Лук’янова. – Ніжин: П П Лисенко М. М., 2011. – 24 с.

Фініков Т.В., Шаров О.І., Щепетильникова Є.Є., Смирнов О.О., Лотарєв А.Г., Мобільність науково-педагогічного персоналу // Моніторинг інтеграції української системи вищої освіти в Європейський простір вищої освіти та наукового дослідження: моніторинг. дослідж. : аналіт. звіт / Міжнарод. благод. Фонд “Міжнарод. Фонд дослідж. освіт. політики” ; за заг. ред. Т.В.Фінікова, О.І.Шарова– К. : Таксон, 2014. – С. 127–129.

Концепція впровадження медіа-освіти в Україні. Схвалено постановою Президії Національної академії педагогічних наук України 20 травня 2010 року, протокол № 1–7/6–150 https://ru.calameo.com/books/00198748896c858cae696

Клопов Р. В. Генезис дистанційного навчання / Р. В. Клопов // Педагогічний процес: теорія і практика. – К., 2005. – Вип. 2. – С. 37 – 46.

Змеев С.И. Андрагогика: основы теории, истории и технологии обучения взрослых. – М.: М.: ПЕР СЭ, 2007. – С. 91. – 272 с.

Сігаєва Л. Є. Розвиток освіти дорослих в Україні (друга половина ХХ – початок ХХ1 ст.): [монографія] / за ред. С. О. Сисоєвої. – К.: ЕКМО, 2010.– 420 с.

Кучай О. В. Використання мультимедійних технологій у підготовці вчителів початкових класів : навчальний посібник. – Черкаси : видавець Чабаненко Ю. А., 2015.  52 с.

Олійник В.Освіта впродовж життя: як і чого вчити дорослих? // Управління освітою – 2010. № 1 (229). – С 4–7


Повний текст: PDF
18 :: 15

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Зазначення Авторства 3.0 Неадаптована