МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ МАЙСТРІВ РЕСТОРАННОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ У ПРОФЕСІЙНО-ПРАКТИЧНІЙ ПІДГОТОВЦІ

Andriy Kozak

Анотація


Інноваційний розвиток сфери ресторанного господарства зумовлює пошук нових форм, методів, способів професійної підготовки майбутніх фахівців у закладах профе­сійної (професійно-технічної) освіти та систематизованої репрезентації досвіду органі­зації процесу формування професійної компетентності майбутніх майстрів ресторан­ного обслуговування у вигляді педагогічних моделей. На основі результатів аналізу педагогічних моделей формування відповідних знань, умінь та навичок майбутніх фахівців з’ясовано, що основою їх розроблення є сучасні методологічні підходи (компетентнісний, системний, суб’єктний, особистісно-розвивальний, контекстний, діяльнісний), як визна­чальні орієн­тирри досягнення якості професійної підготовки. У статті схарактери­зовано складники моделі формування професійної компетентності майбутніх майстрів ресторанного обслуговування, а саме: цільовий, змістовий, процесуально-методичний, діагностично-результативний блоки. Узагальнено, що упровадження моделі формування професійної компетентності майбутніх майстрів ресторанного обслуговування у профе­сійно-практичній підготовці передбачає дотримання та реалізацію зв’язків між наявни­ми нормами організації професійної підготовки майбутніх майстрів ресторанного обслуго­вування та сучасними вимогами ресторанної індустрії з орієнтацією на формування професійно компетентного майбутнього фахівця – здатного ефективно провадити професійну діяльність у динамічно змінних умовах розвитку ресторанного господарства.

Ключові слова: професійна (професійно-технічна) освіта, професійно-практична підготовка, професійна компетентність, майбутні майстри ресторанного обслуговування, метод моделювання, сфера ресторанного господарства.


Посилання


Ашеров А. Т. Методы и модели обучения студентов компьютерных специальностей эргономической экспертизе трудовой среды / А. Т. Ашеров, В. В. Малёванная. – Харьков: НТМП, 2009. – 152 с.

Богоніс О. М. Формування економічної компетентності майбутніх молодших спеціалістів готельного та ресторанного сервісу у професійному коледжі : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Богоніс Ольга Миколаївна ; Ін-т освіти і освіти дорослих НАПН України. – К., 2018. – 320 с.

Гончаренко С. У. Педагогічні дослідження: методологічні поради молодим науковцям. – Київ-Вінниця: ДОВ “Вінниця”, 2008. – 278 с.

Загіка О. О. Формування професійної компетентності майбутніх агентів з постачання в професійно-технічних навчальних закладах: дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Загіка Олена Олегівна ; Ін-т проф.-техн. освіти НАПН України. – К., 2015. – 270 с.

Козак А. Р. Сучасна структура професійної компетентності майбутніх майстрів ресторанного обслуговування / А. Р. Козак // Науковий вісник Інституту професійно-технічної освіти НАПН України. Професійна педагогіка : зб. наук. праць : Вип. 14 / Інст-т проф.-тех. освіти НАПН України ; [Ред. кол.: В. О. Радкевич (голова) та ін.]. – Вид. Євенок О. О., 2017. – С. 86-93.

Кравець С. Г. Формування ключових компетентностей у процесі професійної підготовки майбутніх фахівців ресторанного сервісу: результати педагогічного експерименту / / С. Г. Кравець // Професійна освіта: проблеми і перспективи / ІПТО НАПН України. – К. : ІПТО НАПН України, 2014. – С. 105-110.

Матвієнко О. В. Створення моделі спеціаліста на засадах теорії освітньої інноватики / О. В. Матвієнко // Педагогіка і психологія. – 2004. – №3. – С. 44-52.

Ничкало Н. Г. Трансформація професійно-технічної освіти України : монографія / Н. Г. Ничкало. – К. : Пед. думка, 2008. – 200 с.

Педагогічна освіта: теорія і практика. Педагогіка. Психологія : зб. наук. пр. / [редкол.: В. О. Огнев’юк та ін.] ; Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, Ін-т пробл. виховання НАПН України. – К., 2008. – № 9. – С. 152-157.

Радкевич В. О. Компетентнісний підхід до забезпечення якості професійної освіти і навчання / Валентина Радкевич // Науково-методичне забезпечення професійної освіти і навчання : матеріали Всеукр. (звіт.) наук.-практ. конф. [23 березня 2012 р., м. Київ], Ін-т проф.-тех. освіти НАПН України [за заг. ред.. В. О. Радкевич]. – К., 2012. – Вип. 1. – С. 9-15.

Руденко Л. А. Формування комунікативної культури майбутніх фахівців сфери обслуговування у професійно-технічних навчальних закладах : монографія / Лариса Анатоліївна Руденко. – Львів : Піраміда, 2015. – 342 с. – Бібліогр. : с. 298-340.

Сурмін Ю. П. Майстерня вченого: Підручник для науковця. – К.: Навчально-методичний центр “Консорціум з удосконалення менеджмент-освіти в Україні”, 2006. – 302 с.

Ягупов В. В. Моделювання навчального процесу як педагогічна проблема / В. В. Ягупов // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : наук. метод. журн. / [голов. ред. С. Сисоєва]. – К., 2003. – Вип. 1. – С. 28-36.

Ягупов В. В. Суб’єктність учнів як основна детермінанта дистанційного навчання в системі професійно-технічної освіти / В. В. Ягупов // Наук. вісник Ін-ту проф.-тех. освіти НАПН України. Професійна педагогіка : зб. наук. праць : Вип. 11 / Інст-т проф.-тех. освіти НАПН України ; [Ред. кол. В. О. Радкевич (голова) та ін.]. – К. : Міленіум, 2016. – С. 29-37.


Повний текст: PDF
18 :: 15

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Зазначення Авторства 3.0 Неадаптована