ТЕХНОЛОГІЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНИХ МОВ В УМОВАХ ІНФОРМАЦІЙНО-ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ

Oxana Rogulska, Olga Tarasova

Анотація


У статті розкрито особливості використання методів, засобів, форм і технологій навчання у підготовці майбутніх учителів іноземних мов; розглянуто погляди провідних науковців на проблему класифікації методів навчання; охарактеризовано низку інтерактивних методів, засобів, форм та технологій, що є ефективними у підготовці майбутніх учителів іноземної мови до професійної діяльності. Наголошено, що інтерактивна взаємодія, на основі якої розроблено досліджені методи навчання, характеризується високим показником інтенсивності спілкування учасників, їх прямою комунікацією, допомагає урізноманітнити сприйняття інформації й покращити таким чином її засвоєння. Використання інтерактивних методів навчання спонукає не лише студента, але й викладача до постійної творчості, сприяє розвиткові педагогічних здібностей, орієнтує на пошук унікальних якостей студентів, особливостей їх мислення.

Ключові слова: підготовка майбутніх учителів іноземних мов, методи навчання, інтерактивні методи навчання, форми, засоби, технології навчання, “мозковий штурм”, “метод проектів”, “кейс-метод”, “мікрофон”, “займи позицію”, “метод інсценування”, “робота в парах”, “робота у малих групах”, “карусель”, “асоціативний кущ”, “естафета”, “акваріум”, “аукціон”, “ток-шоу”, “дебати”, “рольова гра”, “пазл”, “метод реклами”, “метод провокації”, “круглий стіл”, “закінчи фразу”, “анкета”.


Посилання


Бодько Л. Метод проектів як засіб реалізації особистісно орієнтованого навчання [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/ cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Psh_2013_10_3.pdf

Горчинська Л. В. Ігри як один із методів навчання на заняттях з української мови (за професійним спрямуванням) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://conf.vntu.edu.ua/ humed/2010/txt/Pyast_Gorchynska.php

Кожушко С. П. Інтерактивні технології навчання у підготовці майбутніх фахівців туристичної галузі до професійної взаємодії [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ir.duan.edu.ua/bitstream/123456789/792/1/41.pdf

Комліченко О. О. Використання інтерактивних методів в навчальному процесі та підсумковому контролі знань студентів [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://docplayer.net/54335886-Vikoristannya-interaktivnih-metodiv-v-navchalnomu-procesi-ta-pidsumkovomu-kontroli-znan-studentiv.html

Малинович Л. М. Вплив інтерактивних технологій навчання на особистість майбутнього фахівця [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www2.lvduvs.edu.ua/documents_pdf/ visnyky/nvsp/01_2014/14mlmomf.pdf

Семенець С. П. Методи навчання в системі розвивальної освіти [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://eprints.zu.edu.ua/15540/1/%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0% BE%D1%80%D1%96%D0%B6%D0%B6%D1%8F.pdf

Сікорський П. До проблеми класифікації методів навчання [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/pedagogics/article/viewFile/6336/634

Станіченко О. Ф. Формування громадянської позиції майбутніх учителів на уроках правознавства в педагогічному коледжі за допомогою інтерактивних методів навчання [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://isp.poippo.pl.ua/article/download/ 142835/142122

Требик О. С. Раціональне поєднання інноваційних і традиційних методів навчання математики у коледжах [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://ir.lib.vntu.edu.ua/bitstream/ handle/123456789/6561/945.pdf?sequence=3&isAllowed=y

Юріна О. А. Активізація пізнавальної діяльності шляхом впровадження інтерактивних технологій [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ru.osvita.ua/school/method/ technol/6618/

Ягоднікова В. В. Кейс-метод (Case study) як форма інтерактивного навчання майбутніх фахівців [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.rusnauka.com/1_NIO_2008/ Pedagogica/25496.doc.htm

Ягупов В. В. Імітаційні методи навчання. Метод інсценування [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://eduknigi.com/ped_view.php?id=196


Повний текст: PDF
18 :: 15

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Зазначення Авторства 3.0 Неадаптована