КРОС-КУЛЬТУРНИЙ ПІДХІД В ІСТОРИКО-ПЕДАГОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ

Valentyna Fediaeva

Анотація


У статті обґрунтовано методологію історико-педагогічного дослідження з використання крос-культурного підходу. Акцентовано увагу на необхідності і важливості виховання дітей та молоді в Україні на засадах полі культурності, національної спрямованості освіти, невіддільності освіти від національного ґрунту. Доведено, що крост-культурність – соціокультурний взаємовплив, перетин спільного і відмінного в історії розвитку вітчизняної і світової системи навчання та виховання дітей.

У публікації наголошується на тому, що в науковому аспекті крос-культурність розглядається як методологічна основа розвитку гуманітарних наук, активно розвивається крос-культурна філософія, психологія, педагогіка.

Ключові слова: крос-культурне дослідження, полікультурне середовище, крос-культурний підхід, етнографічні дослідження, підхід в історико-педагогічному дослідженні.


Посилання


Бацевич Ф.С. Словник термінів міжкультурної комунікації / Ф.С. Бацевич. – К.: Довіра, 2007. – 205с. – (Словники України).

Ващенко Г. Виховний ідеал / Г. Ващенко – Полтава: Ред. газ. “Полтавський вісник”, 1994. – 191 с.

Джордж Питер Мердок. Социальная структура / Пер. с англ. А.В.Коротаева. – М.: ОГИ, 2003. – 606 с. – (Антропология/Фольклор)

Дрозд В.Ф. Крос-культурне навчання учнів-білінгвів української мови. Монографія. – К.: Центр учбової літератури, 2011. – 456с.

Калісецька І.В. Теоретичні питання крос-культурної адаптації / І.В. Калісецька // Збірник наукових праць. НПУ імені М.П. Драгоманова, Випуск 12. – 2001. – С. 16-23.

Кон И.С. Ребенок и общество: (Историко-этнографическая перспектива). М., Главная редакция восточной литературы издательства “Наука”, 1988. – 270с.

Концепція громадянського виховання особистості в умовах розвитку української державності: Проект / наук.творч.колектив: О. Сухомлинська (наук.керів.) та ін. // Шлях освіти. – 2000. – № 3 – С. 7-13

Крос-культурная психология. Исследования и применения / Джон В. Берри, Айп Х. Пуртинга, Маршалл Х. Сигалл, Пьер Р. Дасен; [пер. с англ. Н.И. Бондарь]. – Харьков: Изд-во Гуманитарный центр, 2007. – 560 с.

М. Мид. Культура и мир детства: избр. призв. / М. Мид. – М.: Наука, 1988. – 429с.

Нові підходи до історіописання / за ред. Пітера Берка: пер.з англ. – К.: Ніка-Центр, 2013. – 368с. – (серія “Ідеї та Історії”; Вип. 5)

Українська педагогіка в персоналіях: у 2 кн. Кн.1: Навч. посібник / За ред. О.С. Сухомлинської. – Либідь, 2005. – 624с.

Ф. Ариес Ребенок и семейная жизнь про Старом порядке / Ф. Ариес; [пер. с франц. Я.Ю. Стар-цева при участии В.А. Бабинцева]. – Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 1999. – 416 с.

Федяєва В.Л. Социологический подход в историко-педагогических исследованиях // Модернизационные процессы в российском и зарубежном образовании ХVІІІ – начала ХХІ века: сборник научных трудов Всероссийской научно-практической конференции – ХХХ сессии Научного совета по проблемам истории образования и педагогической науки Российской академии образованияПод ред. М.В.Богуславского и др. – СПб.: СПб АППО, 2014. – С.124-129.

Merriam-Webster’s Collegiate Dictionary.- Eleventh ed., 2003. – 1623 р.

Murdock, G. P.; White, Douglas R (1969). Standard Cross-Cultural Sample // Ethnology 8 (4): 329-69.


Повний текст: PDF
18 :: 16

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Зазначення Авторства 3.0 Неадаптована