РЕАЛІЗАЦІЯ ІНТЕГРАЦІЇ ЗМІСТУ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА ДО ОРГАНІЗАЦІЇ МУЗИЧНО-ЕСТЕТИЧНОГО ПРОСТОРУ ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ ШЛЯХОМ ВПРОВАДЖЕННЯ МІЖПРЕДМЕТНИХ ЗВ’ЯЗКІВ ЯК ПЕДАГОГІЧНОЇ УМОВИ

Rufina Dobrovolska

Анотація


На сучасному етапі реформування вищої педагогічної освіти, зміни, що відбуваються в суспільстві, пов’язані з інтеграцією України у світовий освітній простір, з комп’ютеризацією освіти. Це вимагає створення нових педагогічних умов і пошуку новітніх методик викладання, що забезпечать підготовку висококваліфікованих педагогів, вчителів музичного мистецтва. Для впровадження інтеграційного процесу в освітнє середовище потрібно дотримуватися таких дидактичних умов: спільної мети та завдань освітнього процесу; єдності спільних дидактичних принципів і методів навчання; уніфікованості системи понять; логічності засвоєння навчальної інформації. Головними завданнями інтеграції під час професійної підготовки майбутніх учителів музики до організації музично-естетичного простору закладів загальної середньої освіти є: оволодіти базовими педагогічними знаннями; набути вміння поєднувати навчальний матеріал профільних дисциплін; сформувати вміння використовувати міжпредметні зв’язки.

Ключові слова: педагогічні умови, інтеграція освіти, міжпредметні зв’язки, майбутні учителі музичного мистецтва, музично-естетичний простір, інформаційно-комунікаційні технології.


Посилання


Війчук Т. Генезис поняття “міжпредметні зв’язки “ у педагогічній науці та практиці / Т. Вій¬чук // Молодь і ринок. – 2012. – № 8. – С. 74-76. (*14)

Вознюк О. В. Цільові орієнтири розвитку особистості у системі освіти : інтегративний підхід : [монографія] / О. В. Вознюк, О. В Дубасенюк. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2009. – 684 с.

Волощук Н. І. Міждисциплінарна інтеграція як фактор удосконалення викладання фармакології у медичному виші / Н. І. Волощук, О. С. Пашинська, А. О. Іваниця, І. В. Таран // Медична освіта. – 2016. – № 4. – С. 8-11.

Герасименко Л. С. Педагогічні умови адаптації викладачів іноземної мови до професійної діяльності в льотних навчальних закладах : дис. … канд. пед. наук : 13.00.04 / Людмила Сергіївна Герасименко. – Кіровоград, 2012. – 230 с.

Гломозда В. Г. Вивчення тем інтегративного характеру як спосіб здійснення міжпредметних зв’язків / В. Г. Гломозда // Педагогіка. Респ. наук.-мет. зб. – Вип. 30. – К., 1991. – С. 17-20.

Гончаренко С. Український педагогічний словник – Київ : Либідь, 1997. – 376 с.

Гуревич Р. С. Інформаційно-освітній портал у підготовці майбутніх учителів: [монографія] / Р. С. Гуревич, Г. Б. Гордійчук, М. Ю. Кадемія та ін. ; за ред.. доктора педагогічних наук, професора, дійсного члена НАПН України Гуревича Р. С. – Вінниця : НіланЛТД, 2017. – 416 с.

Гуржій А. М. Інформаційно-комунікаційні технології у професійно-технічній освіті : [монографія] / А. М. Гуржій, Р. С. Гуревич, М. Ю. Кадемія та ін. ; за ред. академіка НАПН України Гуржія А. М. У 2 частинах. – Ч. 1. – Вінниця : НіланЛТД, 2016. – 412 с.

Демінська Л. О. Міждисциплінарні зв’язки у процесі професійної підготовки майбутніх учителів фізичної культури : дис. … канд. пед. наук: 13.00.04 / Л. О. Демінська. – Донецьк, 2004. – 245 с.

Добриця М. Еволюція поняття “міжпредметні зв’язки “ у педагогіці / М. Добриця // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету. – 2012. – Ч. 3. – С. 65-71.

Кільдеров Д. Е. Інтеграційні процеси як соціально-педагогічна проблема підвищення якості освіти / Д. Е. Кільдеров // Вища освіта України (додаток 1) – 2012. – Тематичний випуск “Педагогіка вищої школи: методологія, теорія, технології”. – Т. 2. – 2012. – С. 144-151.

Козловська І. М. Інтеграція та наступність у розвитку навчального знання: методологічний аспект / І. М. Козловська, А. В. Литвин // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : зб. наук. праць : у 2 ч. / за ред. І. Ф. Зязюна, Н. Г. Ничкало. – К., 2001. Ч. 2. – 2001. – С. 177-183.

Козловська І. Теоретико-методологічні аспекти інтеграції знань учнів професійно-технічної школи (дидактичні основи): Монографія / За ред. д.п.н. С. У. Гончаренка – Львів: Світ, 1999. – 302 с.

Коломієць Д. І. Інтеграція знань з природничо-математичних і спеціальних дисциплін у професійній підготовці учителя трудового навчання : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Д. І. Коломієць ; Ін-т педагогіки і психології проф. освіти АПН України. – К., 2001. – 20 с.

Локарєва Ю. В. Використання методу художньо-творчого проекту в процесі вивчення музично-теоретичних дисциплін / Юлія Валеріанівна Локарєва // Наукові записки. – Серія: Педагогічні науки. – Вип. 166. – С. 167-170.

Лузан П. Г. Формування змісту професійного навчання кваліфікованих робітників з інтегрованих професій: методичний посібник / П. Г. Лузан, Ю. І. Кравець, Т. В. П’ятничук. – К. : Інститут ПТО НАН України, 2012. – 136 с.

Педагогічний словник / [Ярмаченко М. Д., Зязюн І. А., Мадзігон В. М. та ін.]; за ред. М. Д. Ярмаченка. – К. : Педагогічна думка, 2000. – 516 с.

Самарук Н. М. Теоретичні аспекти міжпредметності / Н. М. Самарук // Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв’язки / Наукові дослідження, досвід, пошуки : зб. наук. праць. – Х. : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2009. – Вип. 14. – С. 178-186.

Фіцула, М. М. Педагогіка : [навч. посіб. для студ. вищ. пед. закладів освіти] / М. М. Фіцула. – К. : Академія, 2000. – 544 с.

Ягупов В. В. Проектування педагогічної діяльності викладачів професійно-технічної освіти [Електронний ресурс] / В. В. Ягупов. – Режим доступу: http://lib. iitta. gov. ua/.

Яковлев И. П. Интеграция высшей школы с наукой и производством / И. П. Яковлев. – Ленинград : Изд-во Ленинградского университета, 1989. – 114 с.


Повний текст: PDF
18 :: 16

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Зазначення Авторства 3.0 Неадаптована