СУТНІСТЬ ТА СТРУКТУРА ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ТЕХНІКІВ-ТЕХНОЛОГІВ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ У КОНТЕКСТІ ТЕХНОЛОГІЙ ХАРЧУВАННЯ

Viktoriіa Zhelanova

Анотація


У статті представлено аналіз понять “готовність”, “професійна готовність”, “самореалізація”, “професійна самореалізація”, як семантичних складників базового поняття дослідження. Розкрито сутність феномену готовність майбутніх техніків-технологів з технології харчування до професійної самореалізації як складного інтегрованого особистісного утворення. що містить систему професійних знань, умінь та навичок, а також якостей та станів, зорієнтованих на професійну самореалізацію особистості в професії як сукупності процесів самопізнання, самоусвідомлення, саморе­гуляції, самотворення й самоконтролю. Представлено структуру готовності майбутніх техніків-технологів з технології харчування до професійної самореалізації, що містить мотиваційно-ціннісний компонент (сукупність ціннісного ставлення до майбутньої професійної діяльності техніків-технологів з технології харчування; бажання працювати техніком-технологом з технології харчування; мотиви, потреби, установки до самореа­лізації у майбутній професії); когнітивний компонент (знання нормативних документів державного й методичного рівня; знання технології виробництва харчової продукції; знання сучасних способів визначення якості сировини, напівфабрикатів, готових виробів; знання структури ринку та ринку постачальників продовольчої сировини; знання профе­сійної термінології, канонів ділового спілкування; знання професійної етики та етикету); діяльнісний компонент (рефлексивні уміння (самоаналіз своєї професійної діяльності, усвідомлення власних ресурсів); уміння творчо реалізовувати теоретичні знання в нестан­дартних ситуаціях професійної діяльності; володіння сучасними харчовими технологіями та вміння використовувати їх; уміння адаптується до нових професійних умов.

Ключові слова: готовність, професійна готовність, самореалізація, професійна самореалізація, готовність майбутніх техніків-технологів з технології харчування до професійної самореалізації.


Посилання


Абульханова К. А, Березина Т. Н. Время личности и время жизни / К. А. Абульханова, Т. Н. Березина. – СПб.: Алетейя, 2001. – 304 с.

Гриньова В. М. Формування педагогічної культури майбутнього вчителя : Теоретичний та методичний аспекти / В. М. Гриньова. – Х. : Основа, 1998. – 299 с.

Дичківська І. М. Інноваційні педагогічні технології : навч. посіб. / І. М. Дичківська. – К. : “Академвидав, 2004. – 352 с.

Дурай-Новакова К. М. Формирование профессиональной готовности студентов к педагогической деятельности : дис. … д-ра пед. наук : 13.00.08 / Дурай-Новакова Кристина Мечиславовна. – М., 1983. – 356 с.

Дьяченко М. И. Психология высшей школы. / М.И. Дьяченко, Л.А. Кандыбович – Минск, изд–во БГУ. – 1978. – 279

Коростылева Л.А. Психология самореализации личности: Основные сферы жизнедеятельности: дисс…д- ра психол.наук. – СПб, 2001. – 398 с.

Ксьонзенко М. А. Самовиховання вчителя як невід’ємна частина його професійного самовдосконалення [Текст] / М. А. Ксьонзенко // Наукова скарбниця Донеччини. – 2011. – №1(8). – С. 84-87.

Психологічна енциклопедія [Текст] / [автор-упорядник Степанов О. М.]. – Київ : Академвидав, 2006. – 424 с.

Сластенин В. А. Педагогика [Текст] : учебное пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений / В. А. Сластенин, И. Ф. Исаев, Е. Н. Шиянов ; под ред. В. А. Сластенина. – Москва : Издательский центр “Академия”, 2002. – 576 с.

Сущенко Л.О. Стимулювання професійного самовдосконалення вчителів по чаткових класів у системі післядипломної освіти : автореф. дис. … канд. пед. наук : 2013 р., Вип. 28 (81) 551 13.00.04 / Лариса Олександрівна Сущенко ; Університет менеджменту АПН України. – Київ, 2009. – 22 с


Повний текст: PDF
18 :: 16

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Зазначення Авторства 3.0 Неадаптована