СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ АНАЛІЗ ПОНЯТТЯ “ПІДПРИЄМНИЦЬКА КУЛЬТУРА ФАХІВЦІВ СФЕРИ ПОСЛУГ І ТУРИЗМУ”

Iryna Zinkova

Анотація


У статті здійснено структурно-функціональний аналіз поняття “підприємницька культура майбутніх фахівців сфери послуг і туризму” на основі узагальнення й систематизації наукових розвідок щодо проблеми виокремлення професійно значущих якостей фахівців означеного напряму. Доведено, що зміст підприємницької культури як інтегрального особистісного утворення забезпечує ефективну професійну самореалізацію й акумулює якості фахівців у трьох вимірах, а саме: індивідуально-особистісному, професійно-діяльнісному та соціально-значущому. Визначено, що компонентами підпри­ємницької культури є мотиваційно-ціннісний, когнітивно-праксеологічний, особистісно-рефлексивний та соціально-етичний.

Ключові слова: підприємницька культура, сфера послуг і туризму, професійно значу­щі якості, мотиви, цінності.


Посилання


Білова Ю.А. Поняття та структура підприємницької компетентності майбутніх фахівців економічного профілю. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти. 2013. Вип. 7. С. 15–17.

Богдан Н. М., Сухорукова О. П. Дослідження ризиків у туризмі. Бізнес-інформ. 2016. № 10. С.206–211.

Варналій З. С. Основи підприємництва : навч. посіб. Київ : “Знання-Прес”, 2006. 350 с.

Завадський Й.С., Осовська Т.В., Юшкевич О.О. Економічний словник. Київ : Кондор, 2006. 355 с.

Зеер Э.Ф. Психология профессий : учебное пособие для студентов вузов. 2-е изд., перераб., доп. Москва : Академический Проект; Екатеринбург : Деловая книга, 2003. 149 с.

Матукова Г. І. Педагогічні умови розвитку в студентів економічних спеціальностей компетентності до підприємницької діяльності. Професійна освіта : проблеми і перспективи. 2015. Вип. 8. С. 35-42. URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Profos_2015_8_8 (дата звернення 08.11.2018)

Пачковський Ю.Ф. Підприємництво як предмет соціопсихологічного дослідження (діяльнісно-поведінковий аспект) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра соціол. наук : 22.00.04. Національна академія наук України. Інститут соціології. Київ, 2004. 36 с.

Приймук О.О. Психологічні умови формування професійних якостей здобувачів вищої освіти : дис. на здобуття наук. ступеня канд. псих. наук : 19.00.10. Київський національний торговельно-економічний університет. Київ, 2017. 342 с.

Про вищу освіту : Закон України від 1.07.2014 № 1556-VІІ. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18 (дата звернення 12.12.2017)

Ткач В., Камушков О., Захарова С. Розвиток підприємництва у сфері туризму: державний та економічний механізм. Теорія та практика державного управління і місцевого самоврядування. 2015. № 2. URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ttpdu_2015_2_20 (дата звернення 09.11.2018)

Щука Г.П. Теоретичні аспекти формування ціннісних орієнтацій майбутніх фахівців сфери туризму у ВНЗ. Карпатський край. № 1–2 (6–7). 2015. С. 252–256.


Повний текст: PDF
18 :: 16

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Зазначення Авторства 3.0 Неадаптована