ПРОФЕСІЙНЕ САМОВИЗНАЧЕННЯ СТУДЕНТІВ ПЕДАГОГІЧНИХ ФАКУЛЬТЕТІВ: СУТНІСТЬ ТА СТРУКТУРА ПОНЯТТЯ

Anna Lіakіsheva

Анотація


У статті подано, що найважливішим критерієм усвідомлення і продуктивності професійного становлення людини є її здатність знаходити особливий сенс в професійній праці, самостійно проектувати, творити своє професійне життя, відповідально ухвалювати рішення про вибір професії, спеціальності і місце роботи. Ці проблеми постають перед особистістю на протязі всього її життя.

Перед людиною весь час виникають проблеми, що вимагають від неї визначення свого ставлення до професії, іноді аналізу і рефлексії власних професійних досягнень, ухвалення рішень про вибір професії або її заміну. Даний комплекс проблем в професіознавстві пояснюють поняттям професійне самовизначення. Варто звернути увагу, що професійне самовизначення відбувається протягом всього життя особистості, зокрема протягом фахового навчання.

Ключові слова: професійне самовизначення, творча самореалізація, досягнення, професійна діяльність, саморозвиток.


Посилання


Гинзбург М.Р. Личностное самоопределение как психологическая проблема. Вопросы психологии. М.: Академия, 1998. №2. С. 18-26.

Головаха Е.И. Жизненные перспективы и профессиональное самоопределение молодежи. К.: Наукова думка, 1988. 342 с.

Джура О.Д. Культурне поле професійної самовизначеності особистості. Мультиверсум. Філософський альманах. Вип. 36. К.: Український центр духовної культури. 2003. 344 с.

Джура О.Д. Проблема особистого і професійного самовизначення в теорії профорієнтації (джерелознавча база дослідження). Актуальні філософські та культурологічні проблеми сучасності: збірник наукових праць. Альманах. К.: Віпол, 2003. 346 с.

Довідник з педагогіки і психології: навчальний посібник для викладачів, аспірантів та студентів педагогічних навчальних закладі; О.В.Скрипченко, Т.М.Лисянська, Л.О.Скрип-ченко. К.: Вид-во НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2002. 216 с.

Іванова Т.П. Я-концепція як складова професійної свідомості психологів. Соціальна психологія. № 9. 2007. С. 36-39.

Климов Е.А. Психология профессионала. М. Воронеж, 1998. 126 с.

Коробова О. Планування майбутнього – шлях до успіху. 2010. №45. С. 24-28.

Краткий психологический словарь; под ред. А.В. Петровского. Ростов н/Д: Феникс, 1998. 505 с.

Педагогічна психологія. Режим доступу: www. ido. edu. ru / psychology / pedagogical_ psychology.

Проселова В. М. Диагностика профессионального самосознания психологов-практиков: автореф. … канд. психол. наук: спец. 19.00.07. Казань: [б. и.], 2001. 26 с.

Пряжникова Е. Ю. Факторы профессионального самоопределения преподавателей педагогических вузов. Вопросы психологии. 1994. № 6. С. 65-73.

Становських З.Л. Актуальні проблеми професійного становлення особистості майбутніх практичних психологів. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції 16-17 травня “Проблеми підготовки і підвищення кваліфікації практичних психологів у ВУЗах”, за ред. С.Д. Максименка. К., Тернопіль: Ніка-центр, 2002. С. 49-52.

Терентьєва В.А. Мотивація до досягнення успіху як провідний чинник успішності навчальної діяльності в студентському віці. К.: (Університетські читання 2006). М., 2006. 260 с.

Шнейдер Л. Б. Профессиональная идентичность: монография. М.: МОСУ, 2001. 272 с.


Повний текст: PDF
18 :: 16

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Зазначення Авторства 3.0 Неадаптована