АНАЛІЗ ЧИННИКІВ РОЗВИТКУ КУЛЬТУРИ САМОВИРАЖЕННЯ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ЗДО У ХУДОЖНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

Iryna Onyschuk

Анотація


Стаття присвячена висвітленню однієї із актуальних проблем сучасної вищої педагогічної освіти – підготовці фахівців дошкільної освіти, оскільки на сьогодні певною мірою саме від них буде залежатиме осучаснення підходів до освітнього процесу на першій освітній ланці. Увага зосереджується на таких ключових питаннях як особистісно-професійне становлення майбутнього фахівця, розвиток культури самовираження молодої людини на основі аналізу  наукових праць з філософії, психології та педагогіки. У публікації окреслені основні аспекти науково-дослідної діяльності у означеному напрямі, а саме: визначено мету та першочергові завдання, передбачено науково-обгрунтовані шляхи вирішення проблеми. Досліджуване явище кваліфікується як особливості (відмінні від інших людей властивості особистості), способи (систематизовану сукупність дій, використаних для досягнення мети), результати (проміжні та кінцеві продукти) самоорганізованої професійної діяльності.

На основі аналізу психолого-педагогічної літератури розглядаються структурні компоненти (когнітивний, емоційно-ціннісний, поведінковий). Визначаються критерії та показники оцінки міри сформованості культури самовираження, роль яких виконують властивості особистості майбутніх фахівців дошкільної освіти, що відповідають основним векторам педагогічної діяльності (діловому, аксіологічному, комунікативному, перетворювальному та на цій основі визначається типологія сформованості досліджуваного явища. Зокрема, значний акцент надається аналізу важливих чинників розвитку культури самовираження майбутніх фахівців дошкільної освіти; висвітленню організаційно-педагогічних умов, ефективних форм, методів та прийомів; окреслюються перспективи наукової розвідки. Зазначається також, що концепція дослідження забезпечується єдністю методологічного, теоретичного та методичного аспектів.

Ключові слова: особистісно орієнтована освіта, культура самовираження, майбутні вихователі закладів дошкільної освіти, художня діяльність, організаційно-педагогічні умови, чинники розвитку культури самовираження.


Посилання


Бех І. Д. Виховання особистості: у 2 кн. Кн.: 2: Особистісно орієнтований підхід: науково-практичні засади. – К.: Либідь, 2003. – 344 с.

Васильєва М.П. Культурологічний підхід до процесу професійної підготовки майбутнього педагога. Педагогіка і психологія творчої особистості: проблеми і пошуки: зб. наук. праць. Вип. 47. – Запоріжжя, 2007. – С. 67.

Зязюн І. А. Концептуальні засади теорії освіти в Україні // Педагогіка і психологія професійної освіти. – 2000. – № 1. – С. 11–24.

Кононко О. Л. Культура самовираження майбутніх педагогів як особистісний феномен // Збірник тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції “Психологія та педагогіка: необхідність впливу науки на розвиток практики в Україні”. – Львів : ГО “Львівська педагогічна спільнота”, 2017. – С. 13–18.

Кремень В.Г. Духовність і культура суспільства визначаються розвитком освіти.Освіта у полікультурних суспільствах за редакцією Василя Кременя, Тадеуша Лановицького, Єжи Нікіторовича, Світлани Сисоєвої. – Вища педагогічна школа СПВ. Університет Бялостоці. – Варшава, 2012. – 392 с. – С. 45-55.

Кримський С. Б. Культура розкриває внутрішню безмежність людини / Культурологічна думка. – 2009. – № 1. – С. 18–26.

Омельченко Е. А. Самовыражение и культура самовыражения педагогов и студентов педагогических ВУЗов / Теория и практика образования в современном мире : материалы ІІ международной научной конференции. – СПб. : Реноме, 2012. – С. 11–14.

Підготовка вихователя до розвитку особистості дитини в дошкільному віці : монографія за заг. ред. І. І. Загарницької. – К.: вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2009. – 310 с.

Сисоєва С. О. Основи педагогічної творчості : підручник. – К.: Міленіум, 2006. – 344 с.


Повний текст: PDF
18 :: 16

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Зазначення Авторства 3.0 Неадаптована