СУТНІСНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПОНЯТТЯ “ПРОФЕСІЙНА МОБІЛЬНІСТЬ”

Olena Bida, Vitalii Goncharuk, Valentyna Goncharuk

Анотація


Професійну мобільність потрактовано як системну якість особи фахівця, яка включає в себе цілу низку знань, умінь, здібностей, особистих якостей, ціннісних орієнтацій тощо. Подано бачення мобільності фахівців зарубіжними вченими.

Зазначено, що класифікація професійної мобільності, що подана у статті, дає можливість упорядкувати різноманітні переміщення з єдиних позицій, подати їх як окремі прояви загального процесу професійно-педагогічної мобільності, визначити, який вид мобільності забезпечує виконання тих чи інших соціальних функцій. З’ясовано, що мобільність може бути диференційована на інтрагенераційну та інтергенераційну. За суб’єктом розрізняють мобільність індивідуальну і групову; за спрямуванням – внутрішню та зовнішню.

Ключові слова: професійна мобільність, конкуренція на ринку праці, підвищення професіоналізму, системна якість особи фахівця, класифікація професійної мобільності.


Посилання


Сушенцева Л.Л., Сушенцев О.О. Вплив професійної мобільності на конкурентоздатність фахівця на сучасному ринку праці // Молодий вчений, Педагогічні науки. – № 4 (31) квітень, 2016. – С. 568–572

Прохоренко Т. Г. Професійна мобільність як фактор професійної успішності // Т. Г. Про-хоренко / Вісник національного університету “Юридична академія України імені Ярослава Мудрого” № 4(35) – 2017. – С. 167–174

Пуховська Л.П. Професійна підготовка вчителів у Західній Європі: Спільність і розбіжності: Монографія /Л.П.Пуховська. – К.: Вища шк., 1997.– 180 с.

Півень Н.В. Міждисциплінарні зв’язки ділової української мови з фундаментальними дисциплінами у підготовці бакалаврів технічного профілю / Н.В.Півень // Педагогіка і психологія професійної освіти. – 2002. – №4. – С. 122–127.

Романова С.М. Гуманітаризація професійної освіти у вищих навчальних закладах технічного профілю США. Автореф: дис... канд. пед. наук: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. /С.М.Романова. – К., 1996. – 24 с.

Бідюк Н.М. Розвиток змісту та форм організації підготовки бакалаврів інженерів в університетах Великої Британії. Дис. канд. пед. наук: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти / Н.М. Бідюк – К., 2001. – 179 с.

Пріма Р.М. Формування професійної мобільності майбутнього вчителя: вектори наукових досліджень / Р.М. Пріма // Педагогічна освіта: теорія і практика. Психологія. Педагогіка – Збірник наукових праць № 25. – 2016. – С. 40–45

Брижак Н. Ю. Професійна мобільність як фахова якість майбутнього вчителя / Н. Ю. Брижак // Науковий вісник Ужгородського університету. – Серія: “Педагогіка. Соціальна робота”. – 2016. – Випуск 1 (38). – С. 67–70.


Повний текст: PDF
18 :: 16

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Зазначення Авторства 3.0 Неадаптована