ВИКОРИСТАННЯ ДИДАКТИЧНИХ ІГОР ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІН ПРИРОДНИЧОГО ЦИКЛУ У ПРОЦЕСІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ЛІКАРІВ

Nataliia Оstapovych, Roman Lisovskyi, Liliia Turovska

Анотація


У статті розглянуто проблеми розробки методики навчання студентів медичної та біологічної фізики, вищої математики засобами ігрових навчальних технологій, з огляду на потреби сучасної професійної медичної освіти. Розроблено класифікацію ігрових технологій відповідно до їхньої домінуючої дидактичної мети, процесуальної стратегії, рівня застосування; виду ігрового середовища. Досліджено дидактичний потенціал ігрових технологій задля підвищення ефективності навчально-виховного процесу засобами дидактичних ігор. Обґрунтовано методику проведення та оцінювання лабораторних робіт з медичної і біологічної фізики з використанням дидактичних ігор та використання дидактичних ігор на лекційних, семінарських, практичних заняттях з природничих дисциплін і у позааудиторній роботі. Порівняльний аналіз експериментально одержаних результатів у контрольній та експериментальній групах підтвердив гіпотезу щодо ефективності розробленої методики навчання з використанням дидактичної гри.

Ключові слова: медична та біологічна фізика, дидактична гра, ігрові навчальні технології.


Посилання


Мельничук І. М. Особливості застосування інтерактивних ігор у вищому навчальному закладі./ І. М. Мельничук // Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. – 2010. –№ 4. – С. 95–106.

Остапович Н. В. Використання дидактичних інтелектуальних ігор у навчанні медичної та біологічної фізики / Н. В. Остапович // Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. – № 18. – Серія педагогічна. – Кам’янець-Подільський, 2012. – С. 176–179.

Остапович Н. В. Використання дидактичної гри «морський бій» у навчанні медичної і біологічної фізики / Н. В. Остапович // Наукові записки. Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти. Частина 1. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2014. – Вип. 5. – С. 137–140.

Остапович Н. В. Дидактична гра як засіб активізації пізнавальної діяльності майбутніх лікарів у навчанні медичної і біологічної фізики / Н. В. Остапович // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка. – Серія : педагогічні науки. – Чернігів, 2014. – Вип. 116. – С. 115–118.

Остапович Н. В. Настільна гра як дидактична технологія. «Морський бій» та медична і біологічна фізика / Н. В. Остапович // Засоби і технології сучасного навчального середовища : матеріали конф. (м. Кіровоград, 23 травня 2014 року) / відп. ред. : С. П. Величко. – Кіровоград : ПП «Ексклюзив-Систем», 2014. – С. 75–76.

Селевко Г. К. Современные образовательные технологии: учеб. пособ. / Г. К. Селевко. – М.: Народное образование, 1998. – 256 с.

Стучинська Н. В., Остапович Н. В. Використання асоціативних технологій навчання у курсі медичної та біологічної фізики / Н. В. Стучинська, Н. В. Остапович // Науковий часопис Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова. Серія № 5 : Педагогічні науки: реалії та перспективи. – Вип. 34 : зб. наук. праць / за ред. проф. В. Д. Сиротюка. – К. : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2012. – С.174–181.

Стучинська Н. В., Остапович Н. В. Інтерактивні методи навчання медичної та біологічної фізики / Н. В. Стучинська, Н. В. Остапович // Acta Universitats Pontica Euxinus. – Стратегия качества в промышленности и образовании : матеріали VIII міжнародної конференції. – Т. 2. – Варна, 2012. – С. 324–326.

Akl EA, Sackett K, Pretorius R, Bhoopati P, Mustafa R, et al. Educational games for health professionals. Cochrane Database of Systematic Reviews: CD006411. Available online at: doi:10.1002/14651858.CD006411.pub2, 2008.

Akl EA, Pretorius RW, Sackett K, Erdley WS, Bhoopathi PS et al. The effect of educational games on medical students’ learning outcomes: A systematic review: BEME Guide No 14., 2010. - Med Teach 32: 16–27. doi: 10.3109/01421590903473969. PubMed: 20095770.

Bhoopathi PS, Sheoran R. Educational games for mental health professionals. Cochrane Database of Systematic Reviews: CD001471. Available online at: doi:10.1002/14651858.CD001471.pub2, 2006.

Chalyi O. V., Stuchynska N. V., Ostapovych N. V. Team Buliding in Training Medical and Biological Physics / O. V. Chalyi, N. V. Stuchynska, N. V. Ostapovych // Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology. – II(17). – Issue: 35, 2014 / edited by X. Vámos. – Budapest, 2014. – p. 6–9.

Prensky, Marc. Digital Natives, Digital Immigrants // On the Horizon. - v. 9, 2001. – no 8.

Prensky, Marc. Digital natives, digital immigrants, part II: Do they really think differently? // On the Horizon. – v. 9, 2001. – n. 6.


Повний текст: PDF
18 :: 16

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Зазначення Авторства 3.0 Неадаптована