КРИТЕРІЇ, ПОКАЗНИКИ ТА РІВНІ РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ОФІЦЕРІВ-ПРИКОРДОННИКІВ В УМОВАХ МАГІСТРАТУРИ

Victoriia Zavydovych

Анотація


Проблема розвитку комунікативної компетентності як основи взаєморозуміння і взаємодії сьогодні набуває все більшої актуальності. Особливі вимоги до володіння означено юкомпетентністю висуваються до офіцерів-прикордонників. У статті висвітлено та обґрунтовано наукові підходи у з’ясуванні критеріїв, показників і рівнів розвитку досліджуваного феномена. Визначено такі критерії: мотиваційний, когнітивний, діяльнісний, які безпосередньо співвідносяться зі структурними компонентами. Для вказаних критеріїв установлені відповідні показники, що їх характеризують, рівні розвитку (високий, достатній̆, задовільний), а також методи та засоби діагностики, що надасть змогу визначити сучасний̆ стан та передбачити динаміку розвитку комунікативної компетентності. Проаналізовано розвиток комунікативної компетентності офіцерів-прикордонників в умовах сучасної магістерської освіти.

Ключові слова: комунікативна компетентність; критерії, показники та рівні розвитку; офіцер-прикордонник; магістратура.


Посилання


Машин В. Н., Свиридов А. А. Коммуникативная культура курсантов военных вузов как междисциплинарный феномен.Вестник Тамбовского университета. Сер.: Гуманитарные науки. 2013. № 11 (127). С. 143–148.

Философский словарь /[под ред. И. Т. Фролова]. 5-е изд. Москва: Политиздат, 1987. 590 с.

Великий тлумачний словник сучасної української мови: 250000 / уклад. та гол. ред. В.Т. Бусел. Київ; Ірпінь:Перун, 2005. VIII, 1728 с.

Старша школа зарубіжжя: організація та зміст освіти: монографія / [Г. С. Єгоров, М. Ю. Красовицький, О. І. Локшина та ін.]; за ред. О. І. Локшиної. Київ : СПД Богданова А. М., 2006. 232 с.

Галімов А. В. Теоретико-методичні засади підготовки майбутніх офіцерів-прикордонників до виховної роботи з особовим складом: монографія / Галімов А. В. Хмельницький: Вид-во Національної академії Державної прикордонно служби України імені Б. Хмельницького, 2004. 376 с.

Борытко Н. М. Диагностическая деятельность педагога / Н. М. Борытко, В. А. Сластенин, И. А. Колесникова. Москва: Изд. центр “Академия”, 2006. 288 с.

Коростіль Л.А. Самоосвіта особистості як соціальне та пе- дагогічне явище. Педагогічні науки : зб. наук. праць. Суми: Видавництво СумДПУ, 2009. № 1. С. 138–145.

М’ясоїд Г. І. Педагогічні умови розвитку комунікативної культури соціальних інспекторів у процесі підвищення кваліфікації: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: спец. 13.00.04 “Теорія і методика професійної освіти”. Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. Тернопіль, 2005. 20 с.

Андреева Г. М. Социальная психология: учебник для высших учебных заведений. Москва: Аспект Пресс, 1999. 376 с.

Кан-Калик В. А. Учителю о педагогическом общении: кн. для учителя. Москва: Просвещение, 1987. 190 с.

Сокол І. В. Формування професійної компетентності майбутніх судноводіїв у процесі вивчення фахових дисциплін: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: спец. 13.00.04 “Теорія і методика професійної освіти”; Херсонський державний університет. Херсон, 2011. 20 с.

Берестенко О. Г. Культура професійного спілкування: навч.-метод. посібник. Луганськ: Вид-во ДЗ “ЛНУ ім. Т. Шевченка”, 2013. 298 c.

Годлевська Д. М. Формування комунікативної компетентності майбутніх працівників в умовах педагогічного університету: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: спец. 13.00.05 “Соціальна педагогіка”. Національний педагогічний університет імені М. П. Дра-гоманова. Київ, 2007. 22 с.

Bloom В. S. Taxonomy of Education Objectives / B. S. Bloom // Handbook 1 : Cognitive Domain. Harlow, 1950.

Куницына В.Н., Казаринова Н. В., Погольша В. М. Межличностное общение: учеб. для вузов. СПб.: Питер, 2001. 544 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Зазначення Авторства 3.0 Неадаптована