ГЕНЕЗА НАУКОВИХ ПІДХОДІВ ДО ДЕФІНІЦІЇ “ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖЕННЯ”

Serhii Medynskyi, Yuliia Karvatska

Анотація


У статті аналізуються підходи до визначення поняття “здоров’язбереження”, що поєднують у собі всі сфери соціального життя пов’язані із захистом, збереженням, формуванням та зміцненням здоров’я громадян держави. Актуальність дослідження пояснюється значенням “здоров’язбереження” в розв’язанні соціально значущої проблеми охорони здоров’я особистості через залучення до здорового способу життя; великим потоком педагогічних досліджень в цій області; необхідністю приведення в систему розрізнених теоретичних знань. Виявлення особливостей окремих теорій необхідно для їх подальшого розвитку та впровадження в практику, для забезпечення наступності теоретичних досліджень. Досліджено, що здоров’язбереження формує поведінку, охоплює цілісну систему ціннісно-смислових установок, емоційно-вольового досвіду, спрямована на самопізнання, саморозвиток і самовдосконалення індивідуального здоров’я, базується на готовності до практичної діяльності по збереженню здоров’я.

Ключові слова. здоров’язбереження, здоров’я, наукові підходи, дефініція.


Посилання


Закон України “Основи законодавства України про охорону здоров’я” від 19.11.1992 № 2801-XII (Редакція станом на 01.01.2018) URL: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2801-12.

Максимчук Б. А. Формування валеологічної компетентності майбутніх учителів у процесі фізичного виховання (теоретико-методичний аспект): [монографія] / Борис Анатолійович Максимчук; за ред. д-ра пед. наук, проф., члена-кореспондента НАПН України РС Гуревича. – Вінниця: ТОВ фірма “Планер”, 2016. – 388 с.

Подвисоцька Т. О. Комплексна оцінка здоров’я населення та його впливу на економічне зростання: автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.07 / Т.О. Подвисоцька ; Ін-т демографії та соц. дослідж. НАН України. – К., 2009. – 21 с.

Бахтин Ю. К., Сопко Г.И., Пазыркина М.В. Формирование культуры здоровья – ответственная задача учреждений народного образования Молодой ученый. 2012. №4. С. 445-447.

Міхеєнко О. І. Теоретичні і методичні основи професійної підготовки майбутніх фахівців зі здоров’я людини до застосування здоров’язміцнювальних технологій : дис. ... д-ра пед. наук : спец. 13.00.04 / Харківський нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. Харків, 2016. 491 с.

Лаврова Л. В. Здоровий спосіб життя як предмет філософсько-освітнього аналізу: автореф. дис. ... канд. філософ. наук : 09.00.10 / Л. В. Лаврова ; ДЗ "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К.Д.Ушинського". – О., 2011. – 15 с

Горбунова С. М. Валеологія: філософсько-антропологічні аспекти: Автореф. дис... канд. філос. наук: 09.00.04 / С.М. Горбунова ; Тавр. нац. ун-т ім. В.І.Вернадського. – Сімф., 2000. – 18 с.

Гайдаєв Ю. О. Наукове обгрунтування моделі впровадження в Україні Державних цільових програм покращання здоров’я народу: автореф. дис... д-ра мед. наук: 14.02.03 / Ю.О. Гайдаєв ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л.Шупика. – К., 2007. – 26 с.

Кулиниченко В. Л. Современная медицина : трансформация парадигм теории и практики : [филос.-методол. анализ]. Київ : Центр практичної філософії, 2001. 240 с.

Хільчевська В. С. Багатофакторний аналіз показників здоров’я та формування особистості дітей шкільного віку: Автореф. дис... канд. мед. наук: 14.01.10 / В.С. Хільчевська ; Харк. держ. мед. ун-т. – Х., 2000. – 20 с.

Романів О. Я. Медико-географічні основи здоров’я дитячого населення (на матеріалах Хмельницької області): Автореф. дис... канд. геогр. наук.: 11.00.02 / О.Я. Романів ; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. – Л., 2003. – 16 с.

Козакевич В. К. Стан соматичного здоров’я та фактори ризику щодо його порушень у дітей шкільного віку: Автореф. дис... канд. мед. наук: 14.01.10 / В.К. Козакевич ; Харк. мед. акад. післядиплом. освіти. – Х., 2001. – 20 с.

Калиниченко І. О. Гігієнічні основи оптимізації фізичного виховання школярів: автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.02.01 / І. О. Калиниченко ; Ін-т гігієни та мед. екол. ім. О. М. Марзєєва АМН України. – К., 2010. – 40 с.

Даниленко Г. М. Гігієнічні основи системної оптимізації формування здоров’я дітей в умовах загальноосвітнього навчального закладу: Автореф. дис... д-ра мед. наук: 14.02.01 / Г.М. Даниленко ; Держ. установа “Ін-т гігієни та мед. екології ім. О.М.Марзєєва АМН України”. – К., 2007. – 40 с. – укp.

Шамне А. В., Комісаренко А. В. Психолого-педагогічні особливості психологічного здоров’я у студентів ВНЗ. Психологічна культура вчителя в контексті викликів сучасності : зб. матер. Всеукр. наук.практ. конф. з міжнар. участю (Тернопіль, 5-6 квітня 2017 р.) / укладачі : В.Є. Ка-вецький, А.В. Вихрущ, О.Я. Жизномірська, Т.Г. Дідух. Тернопіль : СМП “Тайп”, 2017. С. 293–295.

Альошичева А. В. Вплив психолого-правових чинників на психічне здоров’я інкасаторів в умовах їх професійної діяльності: автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.06 / А. В. Альошичева ; Харк. нац. ун-т внутр. справ. – Х., 2011. – 20 с.

Rico A., Petrova-Benedict R., Basten А. Moving forward equity in health: monitoring social determinants of health and the reduction of health inequalities. An independent expert report commissioned through the Spanish Presidency of the EU: Ministry of Health and Social Policy of Spain. 2010 92 р.

Мягких В. Б. Соціальне здоров’я молоді в умовах сучасного українського суспільства: Автореф. дис... канд. соціол. наук: 22.00.04 / В.Б. Мягких ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. – Х., 2007. – 20 с.

Вакуленко О. В. Здоровий спосіб життя як соціально-педагогічна умова становлення особистості у підлітковому віці: Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.05 / О.В. Вакуленко ; Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. – К., 2001. – 20 с.

Долинський Б. Т. Теоретико-методичні засади підготовки майбутніх учителів до формування здоров’язбережувальних навичок і вмінь у молодших школярів у навчально-виховній діяльності: автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.04 / Б. Т. Долинський ; ДЗ "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського". – О., 2011. – 45 с.

Звездина М. Л. Разнообразие научных подходов к формированию здорового образа жизни обучающихся / М.Л. Звездина // Научный диалог. – 2013. – № 8 (20) : Педагогика. – С. 8-23. / 21-22 с.

Соколенко Л. С. Формування культури здорового способу життя студентів вищих навчальних закладів: автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 / Л. С. Соколенко ; Уман. держ. пед. ун-т ім. П. Тичини. – Умань, 2011. – 20 с.

Андрющенко Т. К. Формування ціннісного ставлення до власного здоров’я в дітей старшого дошкільного віку: Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.08 / Т.К. Андрющенко ; Ін-т пробл. виховання АПН України. – К., 2007. – 20 с.

Омельченко С. О. Теоретичні та методичні основи взаємодії соціальних інститутів суспільства в формуванні здорового способу життя учнів загальноосвітніх навчальних закладів: автореф. дис... д-ра пед. наук: 13.00.05 / С.О. Омельченко ; Луган. нац. пед. ун-т ім. Т.Шевченка. – Луганськ, 2008. – 44 с.

Полулях А. В. Формування здорового способу життя підлітків засобами фізичного виховання: Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.07 / А.В. Полулях ; Херсон. держ. ун-т. – Херсон, 2007. – 19 с.

Долбишева Н. Г. Теоретико-методичні основи формування знань про фізичне здоров’я в системі фізичного виховання у старшокласників: Автореф. дис... канд. наук з фіз. виховання і спорту: 24.00.02 / Н.Г. Долбишева ; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. – К., 2006. – 21 с.

Горащук В. П. Теоретичні і методологічні засади формування культури здоров’я школярів: Автореф. дис... д-ра пед. наук: 13.00.01 / В.П. Горащук ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С.Сковороди. – Х., 2004 – 40 с.


Повний текст: PDF
18 :: 17

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Зазначення Авторства 3.0 Неадаптована