Освітній простір України

У журналі "Освітній простір України" вміщено науковий доробок українських та зарубіжних учених з актуальних проблем освіти дітей та молоді у сучасному полікультурному просторі в руслі його глобалізації та інтеграції. Представлені результати наукових досліджень педагогічних, гуманітарних, психологічних та соціальних напрямів, можуть бути використані науковцями, викладачами, аспірантами, студентами. Журнал розраховано також на всіх читачів, для яких означені проблеми становлять науковий інтерес.

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ №20663-10463Р від 15.04.2014 р.

Постанова Міністерства освіти і науки України про включення журналу до переліку наукових фахових видань ВАК України № 1328  від 21.12.2015 р.

 

Журнал індексується в міжнародних наукометричних базах:

Google Scholar

Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

ESJI (Eurasian Scientific Journal Index)

CiteFactor


Зображення домашньої сторінки журналу


ISSN: 2409-9244