Подання

Надсилання статей

Вже маєте Ім'я користувача/Пароль для видання Вісник Прикарпатського університету. Серія: Фізична культура.?
Увійдіть на сайт

Потрібні Ім'я користувача/Пароль?
Зареєструйтеся

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх подань необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

 

Правила для авторів

Редакція журналу приймає до друку наукові статті, зміст яких відповідає напрямам дослідження, передбачених паспортами спеціальностей: 24.00.01 – Олімпійський і професіональний спорт; 24.00.02 – Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення; 24.00.03 – Фізична реабілітація; 13.00.02 – Теорія та методика навчання (фізична культура й основи здоров’я), що раніше не публікувалися.

Відповідно до вимог МОН України типова наукова стаття у фаховому виданні повинна мати таку структуру:

  • · Постановка проблеми й аналіз результатів останніх досліджень, зв’язок проблеми з важливими науковими чи практичними завданнями, у яких започатковано розв’язання цієї проблеми й на які опирається автор, виокремлення не вирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячується стаття.
  • Мета дослідження.
  • Методи й організація дослідження.
  • Результати і дискусія.
  • Висновок(ки) з новим обґрунтуванням подальшого пошуку в цьому напрямі.
  • Список використаних джерел

Для аспірантів, здобувачів, авторів без наукового ступеня до публікації необхідно подати дві рецензії провідних учених із порушеної галузі наук.

Комп’ютерний варіант рукопису статті має відповідати таким вимогам:

1. Обсяг оригінальної статті – 8 і більше сторінок тексту.

2. Статті подаються у форматі Microsoft Word. Назва файлу латинськими літерами повинна відповідати прізвищу першого автора. Увесь матеріал статті слід вмістити в один файл.

3. Текст статті має бути набраним через 1,5 інтервала, шрифт “Times New Roman”, кегль 14, поля – 20 мм.

4. Таблиці мають бути побудовані за допомогою майстра таблиць редактора Microsoft Word. Діаграми, рисунки, формули, схеми потрібно подавати з можливістю редагування у форматі Microsoft Word або у вигляді окремих файлів у форматі jpg

Текст статті оформляється за наступним порядком:

УДК (у лівому верхньому куті аркуша);

Автор(и) (ім’я, прізвище, жирним шрифтом, курсивом у правому куті);

Назва статті (заголовними буквами, жирним шрифтом);

–  резюме й ключові слова 2-ма мовами (укр., англ.). Об’єм резюме ангглійською мовою не менш 1800 символів, українською – 800 символів, структура – мета, матеріал і методи дослідження, отримані результати та висновки;

ключові слова (обсяг – 4–6 слів);

– основний текст статті;

у кінці статті навести: прізвище, ім’я, по батькові автора(ів), науковий ступінь, звання, по­саду, ORCID; назву статті англ. мовою; контактний e-mail та телефон; повну назву й поштову адре­су ВНЗ;

Список використаних джерел (стилем Vancouver та оформлення пристатейної бібліографії латиницею (References));

 

 

Положення про авторські права

Автори, які публікуються журналі, погоджуються з наступними умовами:

 

  1. Автори залишають за собою право на авторство своєї роботи та передають журналу право першої публікації цієї роботи на умовах ліцензії Creative Commons Attribution License, котра дозволяє іншим особам вільно розповсюджувати опубліковану роботу з обов'язковим посиланням на авторів оригінальної роботи та першу публікацію роботи у цьому журналі.

 

  1. Автори мають право укладати самостійні додаткові угоди щодо неексклюзивного розповсюдження роботи у тому вигляді, в якому вона була опублікована цим журналом (наприклад, розміщувати роботу в електронному сховищі установи або публікувати у складі монографії), за умови збереження посилання на першу публікацію роботи у цьому журналі.

 

  1. Політика журналу дозволяє і заохочує розміщення авторами в мережі Інтернет (наприклад, у сховищах установ або на особистих веб-сайтах) рукопису роботи, як до подання цього рукопису до редакції, так і під час його редакційного опрацювання, оскільки це сприяє виникненню продуктивної наукової дискусії та позитивно позначається на оперативності та динаміці цитування опублікованої роботи (див. The Effect of Open Access).

 

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам


 


ISSN: 2411-4707