СПЕЦИФІКА ЗАВДАНЬ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ У ВИЩИХ ПЕДАГОГІЧИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ В РАМКАХ КРЕДИТНО-МОДУЛЬНОЇ СИСТЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

Leonid Mosiichuk

Анотація


Дана робота присвячена аналізу завдань фізичного виховання у вищих педагогічних на­вчальних закладах та визначенню їх вагомості для належної фізкультурної підготовленості майбутніх вчителів у контексті кредитно-модульної системи організації навчального процесу. У дослідженні використано дані експертного опитування вчених галузі. Найвищий ранг  серед усіх завдань отримало формування стійких мотивів та звички до систематичних занять фі­зич­ним вихованням. Це свідчить про те, що належна мотивація є надійною основою успішної реалізації усіх інших завдань фізичного виховання. Визначено важливу роль вчителя-предмет­ника у фізичному вихованні школярів. Показано, що опти­мізація фізичного виховання в загаль­но­освітній середній школі залежить від спеціальної методичної підготовленості вчителів (проведення ранкової гімнастики, фізкультурних пауз на уроці та рухливих перерв) та їхнього вміння бачити зв’язок власних уроків із уроками фізичного виховання.

Ключові слова: фізична культура, фізичне виховання, завдання фізичного виховання, тео­ре­тична та методична підготовленість.Посилання


Степко МФ, Болюбаш ЯЯ, Шинкарук ВД, Грубінко В.В, Бабин ІІ, редактор. Болонський процес у фактах і документах. Київ – Тернопіль: Вид-во ТДПУ ім. В. Гнатюка; 2003. 52 с.

Брезденюк О. Аеробні можливості студентів 17–21 року з різним вмістом жирової та м’язової тканини в організмі. Фізична активність, здоров’я і спорт. 2014; 1 (15): 9–18.

Выдрин ВМ. Неспециальное (непрофессиональное) физкультурное образование. Теория и практика физической культуры. 1995; (5–6): 15–17.

Гончар ОВ. Новітні технології суб’єкт-суб’єктної взаємодії учасників навчального процесу вищої школи. Педагогіка, психологiя та медико-бiологiчнi проблеми фізичного виховання і спорту. 2012; (3): 40–44.

Драчук СП. Можливості корекції фізичного стану юнаків засобами фізичної культури в умовах навчання у вищому закладі освіти. Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному су-спільстві: зб. наук. праць. 2005; 53–56.

Ермаков СС, Иващенко СН, Гузов ВВ. Особенности мотивации студентов к применению индивидуальных программ физической самоподготовки. Физическое воспитание студентов. 2012; (4): 59–61.

Лукавенко АВ, Єдинак ГА. Диференційований підхід до покращення психофізичного стану першокурсників вищих навчальних закладів як проблема галузі фізичного виховання. Педагогіка, психологiя та медико-бiологiчнi проблеми фізичного виховання і спорту. 2012; (2): 66–70.

Петрица ПМ. Формування особистої фізичної культури студентів. Вісник Прикарпатського університету. Серія: Фізична культура. 2017; (27–28): 334–337.

Фурман ЮМ, Мірошніченко ВМ, Драчук СП. Перспективні моделі фізкультурно-оздоровчих технологій у фізичному вихованні студентів вищих навчальних закладів: монографія. Київ: НУФВСУ. Олімп. л-ра. 2013. 184 с.

Шиян БМ. Теорія і методика фізичного виховання: навч. Посібник. Тернопіль: Навч. книга – Богдан. 2001. 272 с.


Повний текст: PDF
12 :: 0

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.