СЕНСОРНІ РЕАКЦІЇ СПОРТСМЕНОК СИНХРОННОГО ПЛАВАННЯ НА ГІПОКСИЧНІ ВПЛИВИ

Anatoly Rovniy, Vladlena Pasko, Bogdan Mytskan

Анотація


Мета – дослідити вплив сеансів дискретної нормобаричної гіпоксії на функції сенсорних систем спортсменок синхронного плавання. Методи. У дослідженні брали участь 23 спортсменки синхронного плавання, серед яких 9 майстрів спорту міжнародного класу та 14 майстрів спорту. Сеанс дискретної нормобаричної гіпоксії (ДНГ) складався з трьох повторних циклів, а саме: 3-х, 5-ти та 7-хвилиннго дихання гіпоксичною сумішшю (10,7% – О2, 0,03% – СО2), що чергувалося з 3-х хвилинним диханням атмосферним повітрям. Запис динаміки показників газообміну та зовнішнього дихання проводилася за допомогою спіро­газоаналізатора “Бекман”, пневмотахометра “Мета–2–40”.  Результати. Проведено сеан­си дискретної нор­мобаричної гіпоксії (ДНГ), які складалися з трьох повторних циклів 3-х хви­лин­ного, 5-ти хвилинного і

7-хви­линного дихання гіпоксичною сумішшю (10,7% – О2, 0,03% – СО2), і чер­гують­ся з 3-х хвилинними інтервалами дихання атмосферним повітрям. Інтервальне гіпоксичне трену­вання здійснювалося на основі реакції організму з поступовим зниженням обсягу кисню (О2) в дихальному повітрі. Під час зворотного дихання в замкнутий простір фіксувалися показники серцево-судинної сис­те­ми (систолічний і діасто­ліч­ний артеріальний тиск, частота серцевих скорочень) і дихальної системи (легенева вентиляція, частота дихання, коефіцієнт утилізації О2, відсоткове накопичення CO2 та від­сотковий показник O2. Висновок. Результати дослідження поглиблюють відомості про особливості адапта­ційних механізмів до певної змагальної діяльності. Включення в тренувальний процес інтер­валь­ного гіпоксичного тренування сприяло значному підвищенню анаеробної працездатності спортсменок синхронного плавання.

Ключові слова: синхронне плавання, гіпоксія, сенсорні системи.

 Посилання


Буков ЮО. Гіпоксія і тренувальні впливи фізичних навантажень. Молода спортивна наука України: зб. наук. праць. 2006; 6 (2): 212.

Волков НИ, Бирюк СВ, Савельев ИА. Кислородный запрос и энергическая стоимость напряженной мышечной деятельности. Физиология человека. 2002; 28 (4): 80–93.

Динесенко ЮП. Механизмы срочной адаптации спортсменов к воздействиям физических нагрузок. Теор. и практ. физ. культуры. 2005; 3: 14–17.

Козлов СА. Адаптация к гипоксии как фактор повышения работоспособности. Вестник Российской Академии медицинских наук. 1997; 5: 46–50.

Колчинская АЗ, Цыганова ТН, Остапенко ЛА. Нормобарическая интервальная гипоксическая тренировка в медицине и спорте. Москва: Медицина; 2003. 208 с.

Кривощеков СГ, Диверт ГМ, Диверт ВЭ. Расширение функционального диапазона реакций дыхания и газообмена при повторных гипоксических воздействиях. Физиология человека. 2005; 31 (3): 100–107.

Мищенко ВС, Лысенко ЕН, Виноградов ВЕ. Реактивные свойства кардиореспираторной системы как отражение адаптации к напряженной физической тренировке в спорте. Киев: Из-во “Науковий світ”; 2007. 352 с.

Платонов ВН. Система подготовки спортсменов в олимпийском спорте. Київ: Олимпийская литература; 2004. 807 с.

Ровная ОА, Ильин ВН. Особенности адаптивных реакций системы дыхания высококвалифицированных спортсменок синхронного плавания во время интегральной гипоксической тренировки (ИГТ). Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту: Зб. наук. праць. 2010; 9: 71–75.

Ровний АС, Пасько ВВ. Совершенствование системы подготовки регбистов 16–18 лет средствами интервальной гипоксической тренировки. Спортивные игры. 2018; 1 (7): 35–43.

Ровний АС, Пасько ВВ, Галимский ВА. Гипоксические влияния как фактор оптимизации тренировочного процесса каратистов. Единоборства. 2018; 1 (7): 46–57.

Ровная ОА, Ильин ВН, Ровний АС. Межсенсорные отношения как система сенсорного контроля двигательной деятельности спортсменок синхронного плавання. Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. 2010; 10: 63–69.

Ровний АС, Ровная ОА, Галимский ВА. Роль сенсорних систем в управлении сложно-координиро-ванными движениями спортсменов. Слобожанський науково-спортивний вісник. 2014; 3 (41): 78–82.

Ровный АС. Характеристика функционального состояния сенсорных систем и их взаимосвязи в зависимости от уровня подготовленности спортсменов. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія № 15. “Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт)”: Зб. наукових праць. За ред. Г.М. Арзютова. 2015; 1 (54)15: 64–68.

Ровный АС. Особенности функциональной активности кинестетической и зрительной сенсорных систем у спортсменов различный специализаций. Слобожанський науково-спортивний вісник. 2015; 1 (45): 104–108.

Rovniy Anatoly Stepanovitch, Pasko Vladlena Vitaliivna & Grebeniuk Oleg Viktorovich. Adaptation of reformation of physiological functions of the organism of the 400 m hurdlers during hypoxic training. Journal of Physical Education and Sport. 2016; 16 (4): 1340–1344.

Rovniy Anatoly, Pasko Vladlena & Galimskyi Volodymyr. Hypoxic training as the basis for the special per-formance of karate sportsmen. Journal of Physical Education and Sport. 2017; 17 (3): 1180–1185.

Rovniy Anatoly, Pasko Vladlena & Martyrosyan Artur. Adaptation of the cardioresphiratory system to hypoxic actions of the rugby players depending on the playing position. Journal of Physical Education and Sport. (2017); 17 (2): 804–809.

Rovniy Anatoly, Pasko Vladlena, Dzhym Viktor & Yefremenko Andriy. Dynamics of special physical preparedness of 16–18-year-old rugby players under hypoxic influence. Journal of Physical Education and Sport. 2017; 17 (4): 2399–2404.

Rovniy Anatoly, Pasko Vladlena, Stepanenko Dmytrо & Grebeniuk Oleg. Hypoxic capacity as the basis for sport efficiency achievements in the men’s 400-meter hurdling. Journal of Physical Education and Sport. 2017; 17 (1): 300–305.


Повний текст: PDF
12 :: 0

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.