ПОДІЛЬСЬКИЙ КРАЙ ОУН (б) У ПРОЦЕСІ РОЗГОРТАННЯ ЗБРОЙНИХ ВІДДІЛІВ УКРАЇНСЬКОГО НАЦІОНАЛІСТИЧНОГО РУХУ ОПОРУ (кінець 1943 р. – початок 1944 р.)

Ігор ДРОГОБИЦЬКИЙ

Анотація


У статті йдеться про роль Подільського краю Організації українських націоналістів (бан­дерівців) у становленні збройних формувань у межах Галичини. Окреслено особливості постання війсь­ково-тактичних одиниць національного руху Опору в межах сучасної Тернопільщини загалом і Рога­тинщини зокрема. Окреслено коло осіб, причетних до цього процесу. У ході висвітлення виникнення та початків функціонування військових відділів націоналістичного крила спротиву зроблено акцент на використанні матеріалів підпілля та розсекречених документів органів безпеки СРСР.


Ключові слова


національно-визвольний рух; націоналістичне підпілля; Організація українських націоналістів; Українська народна самооборона; Українська повстанська армія

Посилання


REFERENCES

Dokladnaya zapyska po delu chlena tsentral’noho “provoda” OUN Lutskoho (1945 h.), Haluzevyy derzhavnyy arkhiv Sluzhby bezpeky Ukrayiny – Sbornyk dokumentov o strukture y kharaktere antysovetskoy deyatel’nosty “Orhanyzatsytsy ukraynskykh natsyonalystov – OUN” y “Ukraynskoy povstancheskoy armyy – UPA”; o metodakh y pryemakh ahenturno-operatyvnoy raboty orhanov hosudarstvennoy bezopasnosty Ukrayny po lykvydatsyy orhanyzovannoho podpol’ya OUN y vooruzhennykh band UPA na terrytoryy respublyky v peryod 1943–1954 hh. V 98 t. Fond pechatnykh yzdanyy №. 13. Arkhyv № 372. T. 88 (Dokumenty kharak¬te¬ryzuyushchye znachenye y pryemy zakhvata bandytov, operatyvnoe yspol’zovanye ykh v chekyst·skykh mero¬pryyatyyakh po lykvydatsyy vooruzhennoho bandounovskoho podpol’ya v 1944–1954 hh. V 88–89 tt.). (in Ukrainian).

“Druzhe Kruk! (lyst “Volodymyra”, 11 lystopada 1943 r.)”, Litopys UPA. Nova seriya, Kyiv, Toronto: NAN Ukrayiny, In-t ukrayins’koyi arkheohrafiyi ta dzhereloznavstva im. M. S. Hrushevs’koho NAN Ukrayiny, vyd-vo “Litopys UPA”, Derzhavnyy komitet arkhiviv Ukrayiny, TSDAHO Ukrayiny, HDA SBU, 2012. T. 20. Voyenna Okruha UPA “Lysonya”. Dokumenty i materialy. 1943–1952. (in Ukrainian).

“Druzhe Ostap (lyst “Mecha”, ne piznishe 5 zhovtnya 1943 r.)”, Litopys UPA. Nova seriya. Kyiv, Toronto: NAN Ukrayiny, In-t ukrayins’koyi arkheohrafiyi ta dzhereloznavstva im. M. S. Hrushevs’koho NAN Ukrayiny, vyd-vo “Litopys UPA”, Derzhavnyy komitet arkhiviv Ukrayiny, TSDAHO Ukrayiny, HDA SBU, 2012. T. 20. Voyenna Okruha UPA “Lysonya”. Dokumenty i materialy. 1943–1952. (in Ukrainian).

“Khronika sotni “Siromantsiv” (hruden’ 1947 r.)”, Litopys UPA. Nova seriya, Kyiv, Toronto: NAN Ukrayiny, In-t ukrayins’koyi arkheohrafiyi ta dzhereloznavstva im. M. S. Hrushevs’koho NAN Ukrayiny, vyd-vo “Litopys UPA”, Derzhavnyy komitet arkhiviv Ukrayiny, TSDAHO Ukrayiny, HDA SBU, 2008. T. 12. Voyenna Okruha UPA “Buh” 1943–1952. Dokumenty i materialy. Kn. I. (in Ukrainian).

“Kerivnytstvo UPA ta OUN”, Litopys UPA. Nova seriya, Kyiv, Toronto: NAN Ukrayiny, In-t uk-rayins’koyi arkheohrafiyi ta dzhereloznavstva im. M. S. Hrushevs’koho NAN Ukrayiny, vyd-vo “Litopys UPA”, Derzhavnyy komitet arkhiviv Ukrayiny, TSDAHO Ukrayiny, HDA SBU, 2012. T. 20. Voyenna Okruha UPA “Lysonya”. Dokumenty i materialy. 1943–1952. (in Ukrainian).

“Kolos”. Khronika sotni “Buyni” (1948 r.)”, Litopys UPA. Nova seriya, Kyiv, Toronto: NAN Ukrayiny, In-t ukrayins’koyi arkheohrafiyi ta dzhereloznavstva im. M. S. Hrushevs’koho NAN Ukrayiny, vyd-vo “Litopys UPA”, Derzhavnyy komitet arkhiviv Ukrayiny, TSDAHO Ukrayiny, HDA SBU, 2012. T. 20. Voyenna Okruha UPA “Lysonya”. Dokumenty i materialy. 1943–1952. (in Ukrainian).

“Lysonya. Korotki opysy boyiv UPA (vid 16.KHII. 1943 – 2.8.1945 r.)”, Litopys UPA. Nova seriya, Kyiv, Toronto: NAN Ukrayiny, In-t ukrayins’koyi arkheohrafiyi ta dzhereloznavstva im. M. S. Hrushevs’koho NAN Ukrayiny, vyd-vo “Litopys UPA”, Derzhavnyy komitet arkhiviv Ukrayiny, TSDAHO Ukrayiny, HDA SBU, 2012. T. 20. Voyenna Okruha UPA “Lysonya”. Dokumenty i materialy. 1943–1952. (in Ukrainian).

“Protokol dopytu Luts’koho Oleksandra Andriyovycha vid 1–2 serpnya 1945 r.”, Litopys UPA. Nova seriya, Kyiv, Toronto: NAN Ukrayiny, In-t ukrayins’koyi arkheohrafiyi ta dzhereloznavstva im. M. S. Hru¬shev-s’ko¬ho NAN Ukrayiny, vyd-vo “Litopys UPA”, Derzhavnyy komitet arkhiviv Ukrayiny, TSDAHO Ukrayiny, HDA SBU, T. 9. Borot’ba proty UPA i natsionalistychnoho pidpillya: protokoly dopytiv zaareshtovanykh radyans’kymy orhanamy derzhavnoyi bezpeky kerivnykiv OUN i UPA. 1944–1945. (2007) (in Ukrainian).

Volyanyuk Serhiy “Narys pro diyal’nist’ VO UPA “Lysonya”, Litopys UPA. Nova seriya, Kyiv., Toronto: NAN Ukrayiny, In-t ukrayins’koyi arkheohrafiyi ta dzhereloznavstva im. M. S. Hrushevs’koho NAN Ukrayiny, vyd-vo “Litopys UPA”, Derzhavnyy komitet arkhiviv Ukrayiny, TSDAHO Ukrayiny, HDA SBU, 2012. T. 20. Voyenna Okruha UPA “Lysonya”. Dokumenty i materialy. 1943–1952. (in Ukrainian).

“Zhidno z instruktsiyeyu Orhanizatsiynoho Referenta KP ch. 7/44 Doruchennya 5/44 Hrekovi (okr. “Sum” 29 lyutoho 1944 r.)”, Litopys UPA. Nova seriya, Kyiv, Toronto: NAN Ukrayiny, In-t ukrayins’koyi arkheohrafiyi ta dzhereloznavstva im. M. S. Hrushevs’koho NAN Ukrayiny, vyd-vo “Litopys UPA”, Der-zhavnyy komitet arkhiviv Ukrayiny, TSDAHO Ukrayiny, HDA SBU, 2012. Voyenna Okruha UPA “Lysonya”. Dokumenty i materialy. 1943–1952. (in Ukrainian).


Повний текст: XML
20 :: 0

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.