STOSUNKI POLSKO-UKRAINSKI W SWIETLE DOKUMENTOW OUN Z CHASOW II WOJNY SWIATOWEJ

Oлександра СТАСЮК

Анотація


У статті висвітлено позицію ОУН стосовно українсько-польських взаємин під час Другої світової війни. Показано зміни в ідеології й політиці організації стосовно поляків залежно від подій на фронтах та міжнародно-політичної обстановки. Проаналізовано заходи українських націоналістів щодо врегулювання україно-польських взаємин та причини їх несприйняття польським політикумом. Окреслено основні етапи та характер україно-польського протистояння, зроблено висновок про його згубний вплив на розвиток національно-державних процесів обох народів.


Ключові слова


ОУН; польське антибільшовицьке підпілля; Друга світова війна; україно-польські відносини

Посилання


Ajnenkyel’, Andzhej. Polity’ka Pol’shhi stosovno ukrayinciv u mizhvoyenny’j period I. Nezalezhny’j kul’torologichny’j chasopy’s, L’viv, 2003. (in Ukrainian).

Borovy’ch Ya. V. “Ukrayina i Pol’shha” u Litopy’s UPA, red. Yu. Mayivs’ky’j ta Ye. Shtendera. (Toronto, 1995, t. 24). (in Ukrainian).

“Vidozva do ponevoleny’x narodiv Sxodu”, 1942, ly’pen’ u Litopy’s UPA, red. Yu. Mayivs’ky’j ta Ye. Shtendera. (Toronto, 1995, t. 24). (in Ukrainian).

Visti (vy’dannya OUN-b Zakerzons’kogo krayu), 1944, No 1, s. 7, Derzhavny’j arxiv v Lyublini, P. No 69, UPA “Zaxid”, U1 vijs’kova okruga “Syan”. (in Ukrainian).

Vkazivky’ na pershi dni organizaciyi derzhavnogo zhy’ttya. 1941, Central’ny’j derzhavny’j arxiv vy’shhy’x organiv vlady’ Ukrayiny’ (dali – CzDAVO Ukrayiny’), f. 3833, op. 1, spr. 69. (in Ukrainian).

V obly’chchi podvijnogo nastupu, 1943, Galuzevy’j derzhavny’j arxiv Sluzhby’ bezpeky’ Ukrayiny’ (dali – GDA SBU), f. 13, spr. 376, t. 41. (in Ukrainian).

Vol’t Do zagal’noyi xaraktery’sty’ky’ ukrayins’ky’x tereniv za liniyeyu Kersona j pol’s’kogo seredovy’shha, 1945, serpen’, GDA SBU, f. 13, spr. 376, t. 34. (in Ukrainian).

Dashkevy’ch, Yaroslav. “Voly’ns’ky’j vuzol” Universum, L’viv, Kyiv, Viden’, Varshava, 2003, 5–6. (in Ukrainian).

“Zabuti “pry’yateli” Try’zub, Chortkiv, 1941, ch. 7, 31 serpnya. (in Ukrainian).

Z oglyadu ukrayins’ky’x zemel’ za liniyeyu Kerzona za misyacz’ sichen’ 1947 r., GDA SBU, f. 13, spr. 376, t. 31. (in Ukrainian).

Instrukciya, 1947, 10 kvitnya, GDA SBU, f. 13, spr. 376, t. 34. (in Ukrainian).

Karpats’ky’j, L. M. “Do ukrayins’ko-pol’s’ky’x vzayemy’n” u Litopy’s UPA, red. Yu. Mayivs’ky’j ta Ye. Shtendera. (Toronto, 1995, t. 24). (in Ukrainian).

Komentarz ulotki “Polacy”, 1944, CzDAVO Ukrayiny’, f. 3833, op. 1, spr. 212. (in Ukrainian).

Materialy’ dlya gutirok (Pol’s’ki spravy’), GDA SBU, f. 13, spr. 376, t. 11. (in Ukrainian).

Na novi pozy’ciyi, 1941, CzDAVO Ukrayiny’, f. 3833, op. 1, spr. 77. (in Ukrainian).

“Nacional’ny’j rux pid chas Drugoyi svitovoyi vijny’” (Interv’yu z B. Levy’cz’ky’m) Diyalog. Myunxen, 1979, ch. II. (in Ukrainian).

Polyaky’! – 1945, GDA SBU, f. 13, spr. 376, t. 34. (in Ukrainian).

“Pol’s’ke py’tannya” u Litopy’s UPA, red. Ye. Shtendera. (Toronto, 1987, T. 16). (in Ukrainian).

“Postanovy’ II Konferenciyi Organizaciyi Ukrayins’ky’x Nacionalistiv, 1942, kviten’”, u Pry’chy’nky’ do suspil’nogo my’slennya. Zbirka statej. (Toronto, 1989. Ch. I). (in Ukrainian).

Ry’s’, Oleg. “Nasha borot’ba i ponevoleni Moskvoyu narody’”, 1941, Naukovo-dovidkova biblioteka Central’nogo derzhavnogo istory’chnogo arxivu (dali – NDB CzDIA). (in Ukrainian).

Savchenko, Zenovij. “Ukrayins’ko-pol’s’ki vzayemy’ny’”. Kyiv, L’viv, 1946, GDA SBU, f. 13, spr. 376, t. 34. (in Ukrainian).

Stepaniv O. I. “Za pravy’l’ny’j pidxid” u Litopy’s UPA, red. Yu. Mayivs’ky’j ta Ye. Shtendera. (Toronto, 1995, t. 24). (in Ukrainian).

Trofy’movy’ch, Volody’my’r. “Pol’s’ke py’tannya v ukrayins’kij polity’chnij dumci v roky’ Drugoyi svi-tovoyi vijny’” u Voly’n’ i Xolmshhy’na 1938–1947 rr. Pol’s’ko-ukrayins’ke proty’stoyannya ta jogo vid¬lun¬nya. Ukrayina: Kul’turna spadshhy’na, nacional’na svidomist’, derzhavnist’. (L’viv, 2003. Vy’p. 10). (in Ukrainian).


Повний текст: XML