НАСЛІДКИ СІЧНЕВОГО ПОЛЬСЬКОГО ПОВСТАННЯ 1863–1864 рр. НА ВОЛИНІ Наталія СОФ’ЯК

Наталія СОФ’ЯК

Анотація


Волині, ставлення місцевого простолюду до повстанців. Незважаючи на заклики ватажків повстання й обіцянки щодо наділення селян землею, українське населення лише частково відгукнулося на польський збройний виступ проти спільного ворога українців і поляків у ХІХ ст. – російського царизму. Проана- лізовано заходи російського уряду для придушення повстання, спроби протиставити місцеве українське селянство і польську шляхту, зокрема через доповнення до положень аграрної реформи в Росії 1861 р., зроблені на Правобережній Україні на користь українських селян у 1863 р., щоб покарати шляхтичів за участь у повстанні. Російський царизм після поразки повстання прийняв законодавчі акти з метою суттєвого послаблення польського елементу на правобережних українських землях та асиміляції. Вибух Січневого повстання відіграв важливу роль в історії не тільки польського народу, а й українського, зокрема був прикладом у національно-визвольній боротьбі.


Ключові слова


польське повстання; Волинь; польська шляхта; російський царизм; русини- українці; поляки

Посилання


Berestenko O. V. “Natsionalnyi renesans “khlopomaniv” v istorii polsko-ukrainskykh samovyznachen

(sotsialno-psykholohichne doslidzhennia)”, Visnyk Cherkaskoho universytetu. Seriia: Istorychni nauky, no. 9

(2012): 59. (in Ukrainian).

Bovua D. Bytva za zemliu v Ukraini 1863–1914 Poliaky v sotsio-etnichnykh konfliktakh. (Kyiv, 1998),

(in Ukrainian).

Bovua D. Hordyev uzel Rossyiskoi ymperyy. Vlast, shliakhta y narod na Pravoberezhnoi Ukrayne (1793–

. (Moskva: Novoe lyteraturnoe obozrenye, 2011): 1008. (in Ukrainian).

Buravskyi O. Poliaky Volyni u druhii polovyni ХІХ – na pochatku ХХ st. (Zhytomyr: Vyd-vo ZhDU,

,: 39. (in Ukrainian).

Dashkevych Ia. “Shliakhy podolannia uperedzhen: pereshkody normalizatsii polsko-ukrainskykh

stosunkiv”, Polsko-ukrainski studii. Materialy mizhnarodnoi naukovoi konferentsii. Kam’ianets-Podilskyi, 29–

travnia 1992 r. T. 1. (Kyiv: Lybid, 1993), 26. (in Ukrainian).

F. 361, op. 1, spr. 254, ark. 211. (in Russian).

Hrytsak Ia. Narysy istorii Ukrainy: formuvannia modernoi ukrainskoi natsii XIX–XX st. Navch.

posibnyk. (Kyiv: Heneza, 1996), 47. (in Ukrainian).

Hud B. “Sichneve povstannia 1863 r. na Kyivshchyni, Volyni i Podilli: sproba naukovoho uzahalnennia”

Polske natsionalne povstannia 1863–1864 rr. na Pravoberezhnii Ukraini: vid mifiv do faktiv: kol. monohrafiia,

za red. I. Kryvoshei, N. Moravtsia. (Uman: FOP Zhovtyi O. O., 2014), 11. (in Ukrainian).

Hud B. Ukrainsko–polski konflikty novitnoi doby: etnosotsialnyi aspekt. (Kharkiv: Akta, 2011), 472. (in

Ukrainian).

Ivanova L. “Ukrainske pytannia v polskomu povstanni 1863 r.”, Yevropeiski perspektyvy, no. 12 (2013):

(in Ukrainian).

Khadadova M. “Zhinky v polskomu natsionalno-vyzvolnomu rusi 30–60-kh rr. ХІХ st. (na prykladi

Volynskoi hubernii)”, Volynski istorychni zapysky. T. 3 (2009), 88. (in Ukrainian).

Khilmanovich V. Povstannia 1863 roku: osnovni stereotypy. (in Belarusian).

Kieniewicz S. Powstanie styczniowe. (Warszawa, 2009): 795. (in Polish).

Kushnir L. “Ia pomru, a Ukraina zostanetsia”. (in Ukrainian).

Lisevych I. Polska natsionalna menshyna v Naddniprianskii Ukraini (1864–1917 rr.). (in Ukrainian).

Marakhov H. Polskoe vosstanye 1863 h. na Pravoberezhnoi Ukrayne. (Kyiv, 1967), 256 s. (in Russian).

Mudryi M. Navmysne shalenstvo. (in Ukrainian).

Pankiv M. Natsionalne pytannia u politytsi rosiiskoho uriadu na Pravoberezhnii Ukraini ХІХ – pochatku

ХХ st.: pohliad polskykh istorykiv, 136–137. (in Ukrainian).

Persha zahalnа perepys naselennia Rosiiskoi imperii 1897 r. T. VIII. Volynska huberniia. (SanktPeterburg:

Vyd. Tsentr. Statyst. Komitetu MVS, 1904), 281. (in Russian).

Pobirchenko N. S. “Zapiznilyi romantyk Tadei Rylskyi”, Istoryko-pedahohichnyi almanakh, no. 1 (2006):

(in Ukrainian).

Polishchuk Iu. Natsionalni menshyny Pravoberezhzhia Ukrainy u konteksti etnichnoi polityky Rosiiskoi

imperii. (in Ukrainian).

Raikivskyi I. Ia. “Sichneve povstannia 1863–1864 rr. yak chynnyk aktyvizatsii ukrainskoho

natsionalnoho rukhu v Skhidnii Halychyni v ostannii tretyni ХІХ st.”, Galicja a powstanie Styczniewe, pod red.

M. Hoszowskiej, A. Kawalec, L. Zaszkilniaka. (Warszawa, Rzeszow, 2013), 415. (in Ukrainian).

Revunenkov V. Polske povstannia 1863 roku ta yevropeiska dyplomatiia. (Leninhrad: Vydavnytstvo

LDU, 1957): 109. (in Russian).

Rozporiadzhennia Volynskoho hubernskoho upravlinnia pro konfiskatsiiu maina osib, prychetnykh do

povstannia 1863 r., DAVO, f. 359, op. 2, spr. 187, ark. 25. (in Russian).

Shandra V. Heneral-hubernatorstva v Ukraini: XIX – pochatok XX stolittia. (Kyiv: Instytut istorii

Ukrainy, 2005): 296. (in Ukrainian).

Shandra V. S. “Sotsialni ta politychni naslidky dlia Ukrainy polskoho Sichnevoho povstannia 1863 r.”.

(in Ukrainian).

Sprava pro vidznakhodzhennia maietkiv i kapitaliv osib, yaki pryimaly uchast v povstanni 1863 roku,

, Derzhavnyi arkhiv Volynskoi oblasti (dali – DAVO), f. 361, op. 1, spr. 1886, ark. 103. (in Russian).

Temirova N. “Vplyv povstannia 1863–1864 rr. na pomishchytske zemlevolodinnia na Pravoberezhnii

Ukraini” Polske natsionalne povstannia 1863–1864 rr. na Pravoberezhnii Ukraini: vid mifiv do faktiv: kol.

monohrafiia, za red. I. Kryvoshei, N. Moravtsia. (Uman: FOP Zhovtyi O. O., 2014): 145. (in Ukrainian).

Yarmoshyk I. Volynski podii polskoho sichnevoho povstannia u vysvitlenni polskoi istoriohrafii ХІХ st.

(in Ukrainian).

Zashkilniak L., Krykun M. Istoriia Polshchi: Vid naidavnishykh chasiv do nashykh dniv. (Lviv: Lvivskyi

natsionalnyi universytet imeni Ivana Franka, 2002), 304. (in Ukrainian).

Zemskyi Iu. Evoliutsiia polsko-rosiiskykh vzaiemyn v Pravoberezhnii Ukraini v konteksti natsionalizatsii

svidomosti v Rosiiskii imperii seredyny ХІХ st. (in Ukrainian).

Zemskyi Iu. Ukrainsko-polske neporozuminnia v khodi povstannia 1863 roku. (in Ukrainian).


Повний текст: XML
20 :: 0

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.