ФРАНЦИСКАНСЬКІ МІСІЇ НА РУСІ В ЧАСИ ПРАВЛІННЯ ЮРІЯ ІІ ТРОЙДЕНОВИЧА (1325–1340 рр.)

Андрій СТАСЮК

Анотація


У статі проаналізовано місіонерську діяльність Братів Менших в руських володіннях  Юрія ІІ Тройденовича. Протягом другої половини 20-х рр. XIV ст. – до квітня 1340 р. спадщиною галицько-волинських правителів Романовичів управляв представник мазовецької гілки П’ястів – Болеслав Тройденович, більш відомий після зміни обряду як Юрій ІІ. За часів його правління в Руському королівстві значно збільшилась чисельність представників латинського обряду, у містах розвинувся процес запро­вадження маґдебурзького права. Відповідні суспільно-політичні реалії цілком об’єктивно зумовлювали місіонерську діяльність Римської Церкви на Русі, репрезентовану в першу чергу мендикантськими орденами, втім й францисканцями.


Ключові слова


Русь; латинський обряд; Юрій ІІ Тройденович; францисканці; Римська Церква

Посилання


Войтович Л. Князь Юрій–Болеслав Тройденович: ескіз портрета // Княжа доба: історія культура / Від. ред. В. Александрович; Національна академія наук України, Інститут українознавства ім. І. Кри¬п’я¬кевича. – Львів, 2011. – Вип. 5. – С. 211–214.

Там само. – С. 215–216.

Акти та документи Галицько-Волинського князівства ХІІІ – першої половини XІV століть. Дослі-дження. Тексти / О.Купчинський – Львів : НТШ, 2004. – С. 167–187.

Vetera Monumenta Poloniae et Lithuaniae gentium que finiti matum historiam illustrantia / Deprompta col¬lecta ac serie chronologia disposita ab Augustino Theiner. – Romae: Typis Vaticanis, 1860. – Tomus Primus (ab Honorio pp. III. Usque ad Gregorium pp. XII. 1217–1409). – P. 299 (N 383, 384); Documenta Po¬n¬ti¬ficum Romanorum Historiam Ucrainae Іllustrantia (1075–1953): In 2 v. / Colleget in introductione et adri¬ta¬tionibus auxit P. Athanasius G. Welykyi OSBM. – Romae: PP. Basiliani-Piazza della Madonna dei Mon¬ti 3, 1953. – V.1 (1075–1700). – P. 60–61 (N 40, 41); Bullarium Poloniae / Ediderunt et curaverunt I. Suł¬kowska-Kuraś et St.Kuraś. – Romae: P.A.N. (Polska Akademia Nauk); I.H. (Instytut Historii); K.U.L. (Ka¬tolicki Uniwersytet Lubelski), 1982. – T.1. (1000–1342). – P. 255–256 (N 1443, 1444).

Папа І. Гедиміновичі в Галичині та на Волині у XIV – XV ст. // Colloquia Russica. Series I., vol. 2: Prin¬ci¬palities in lands of Galicia and Volhynia in international relations in 11th – 14th c. Publication after 2 In¬ternational Conference, Ivano-Frankivsk, 20– 22 th October, 2011 / Ed. Vitaliy Nagirnyy. – Krakow, 2012. – S. 141–142.

Послания Гедимина [Електронний ресурс] / А.Н. Литов, В. Т. Пашуто, И. В. Шталь. – Вильнюс : Минтис, 1966. – 197 с. – Режим доступу : http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Litva/XIV/Gedimin/ index.phtml?id=2241.

26 мая 1323 г. Послание Гедимина монахам Ордена проповедников (доми¬никанцев) [Електронний ресурс] // Послания Гедимина / А. Н. Литов, В. Т. Пашуто, И. В. Шталь. – Вильнюс : Минтис, 1966. – 197 с. – Режим доступу : http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Litva/XIV/Gedimin/5.phtml?id=2246.

26 мая 1323 г. Послание Гедимина монахам Ордена миноритов (францисканцев) [Електронний ресурс] : // Послания Гедимина / А. Н. Литов, В. Т. Пашуто, И. В. Шталь. – Вильнюс : Минтис, 1966. – 197 с. – Режим доступу: http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Litva/XIV/Gedimin/6.phtml?id=2247.

Stopka K. Próby chrztu Litwy za Mendoga i Giedymina // Św. Jadwiga Królowa a chrystyjanizacja Litwy. – Kraków, 2010. – S. 39

Golubovich H. Series Provinciarum Ordinis Fratrum Minorum saec. XIII et XIV // Archivum Franciscanum Historicum. – Quaracchi, 1908. – Annus I. – Tomus I. – P. 21., Tab., VI., Ad. 2.

Annales Minorum seu trium Ordinum a S.Francisco institutorum auctore A.R.P. Luca Waddingo hiberno. – Romae: Typis Rochi Bernarbo, MDCCXXXIII. – T. 7. – Р. 250.

Annales Minorum. – Т. 7. – Р. 248.

Karczewski D. Franciszkanie w monarchii Piastów i Jagiellonów w średniowieczu. – S. 347-348.

Ibidem. – S. 262.

Акти та документи Галицько-Волинського князівства ХІІІ – першої половини XІV століть. Дослі-дження. Тексти. – С.

–194.

Там само. – С. 192, 194.

Там само. – С. 190, 193.

Там само. – С. 162.

Annales Minorum. – Р. 100.

Bullarium Poloniae. – T.1. – P. 252 (N 1419).

Ibidem. – P. 291, 301 (N 1654, 1710).

Dlugossii Joannes. Annales seu Cronicae ingliti regni Poloniae / Lib. ІХ. – Varsaviae: Panstwowe wydawnictwo naukowe,

– S. 268–269; Dlugossii Joannes. Annales seu Cronicae ingliti regni Poloniae / Lib. IX. – Varsaviae: Panstwowe wydawnictwo naukowe, 1978. – T. 5. – P. 215–216; Joannis de Czarnkow Chronicon Polonorum // Monumenta Poloniae Historica. Pomniki dzejowe polski / A. Bielowski. – Lwów, 1872. – T.2. – S. 620–621; Rocznik Mołopolski // Monumenta Poloniae Historica. Pomniki dzejowe polski / Wydany nakładem Akademii Umiejętności w Krakowie. Opracowany przez lwowskie grono członków komisyi historycznej tejże Akademii. – Lwów, 1878. – T.3. – S. 199–200; Rocznik Traski // Monumenta Poloniae Historica. Pomniki dzejowe polski / A.Bielowski. – Lwów, 1872. – T. 2. – S. 860.

Ibidem.

Войтович Л. Князь Юрій–Болеслав Тройденович: ескіз портрета. – С. 220; Його ж. Польський король Казимир ІІІ і боротьба за спадщину Романовичів // Вісник Львівського університету : Серія історія. – Львів, 2011. – Вип. 46. – С. 35–36; Його ж. Польща, Мазовія, Литва та Угорщина у боротьбі за спадщи¬ну Романовичів // Проблеми Слов’янознавства. – 2010. – Вип. 59. – С. 52–66.

Войтович Л. Польський король Казимир ІІІ і боротьба за спадщину Романовичів. – С. 27.

Грушевський М. Історія України-Руси: В 10 т., 11 кн. – К. : Наукова думка, 1993. – Т. 4. – С. 27–28.

Annales Minorum. – Т. 7. – Р. 298; Annalium Ordinis Minorum. Supplementa. Fr. Antonio Melissano de Macro. – Augustae Taurinorum: Ex Typographia Ioannis Iacobi Chringheli, et Pauli Mariae Dutti Sociorum, MDCCX. – Ab Anno 1213 – AD Anno 1500. – Р. 44.

Johannis Vitodurani Chronicon. Die Chronik des Minoriten Johaness von Winterthur / Nach der Urschrift herausgegeben durch Georg von Wyss. – Zürich, Druck von J .J. Ulrich, 1856. – P. 165.

Die Königsaaler Geschichts-Quellen mit den Zusätzen und der fortzetzung des Domhernn Franz von Prag / Herausgegeben von Dr. Johann Loserth // Fontes rerum Austraricarum. Oesterreichische Geschichtsquellen. Erste Abteilung, Scriptores. – Wien, 1875. – Part 1. – Vol. 8. – P. 564–565.

Johannes Victoriensis und Andere Geschichtsquellen Deutschlands im vierzehnten jarhundert / Herausge¬geben von Joh. Fridriech Boehmer // Fontes rerum Germanicarum. – Schtutgart; J.G. Cotta`scher Verlag, 1843. – Bd. 1. – P. 438.

Lorenz O. Deutschlands Geschichtsquellen im Mittelalter seit der mitte des dreizehnten jarhunderts. – Berlin : Verlag von Wilhelm Hertz, 1876. – S. 57–63; Грушевський М. Історія України-Руси : в 10 т., 11 кн. – К. : Наукова думка, 1993. – Т. 3 : До року 1340. – С. 527–528.

Johannis Vitodurani Chronicon. – Р. 165.

Die Königsaaler Geschichts-Quellen mit den Zusätzen und der fortzetzung des Domhernn Franz von Prag. – Р. 564–565.

Bullarium Poloniae. – S. 338.

Joannis de Czarnkow Chronicon Polonorum. – S. 860–861.

Vetera Monumenta historica Hungariam sacram Illustrantia / Ed. Augustino Theiner. – Romae : Typis Vaticanis, 1859. – T. 1 (1216–1352). – P. 640–641.

Font M. Államapitás 970–1038 // Magyarország története / Főszerkesztő I. Romsics. – Pécs : Kossuth Kiadó, 2009. – 51 s.

Волощук М. Проблеми та перспективи вивчення середньовічних міграційних рухів (на прикладі русь¬ких переселенців у королівстві Угорському ХІ–XIV ст.) // Величина малих jeзичких, књижевних, култур¬них, и истриjских традициjах. Зборник радова. Са Међународне научне конференциjе, одржане на Андревљу од 20–21. априла 2012. године. – Нови Сад, 2012. – С. 107–120.

Акти та документи Галицько-Волинського князівства ХІІІ – першої половини XІV століть : Дослі-дження. Тексти. – С. 190, 193.

Sarna W. Opis powiatu Krośnieńskiego pod wzgłędem geograficzno-historycznym. – Przemyśl: Z Drukarni Józefa Styfiego, 1898 (Reprint: Krosno: RUTHENUS, 2003. – S. 195. Przypiś 3.; Zwiercan A. O fran¬ciszkanach w Krośnie do końca XVIII wieku. W 600-lecie kanonicznej erekcji klasztoru w Krośnie // Nasza przeszłość. Studia z dziejów Kościoła i kultury katolickiej w Polsce. – Kraków, 1979. – T. 51. – S.14.

Karczewski D. Franciszkanie w monarchii Piastów i Jagiellonów. – S. 314., przypiś 350.

Łopatkiewicz P.. Przebiterium kościoła franciszkańskiego w Krośnie w świetle badań najnowszych // Kościół i klasztor franciszkański w Krośnie przeszłość oraz dziedzictwo kulturowe. Materiały z sesji naukowej Krosno, listopad 1997. – Krosno: Muzeum Rzemiosła w Krośnie, 1998. – S. 55.

Bullarium Poloniae / Ediderunt et curaverunt I.Sułkowska-Kuraś et St.Kuraś. – Romae : P.A.N. (Polska Akademia Nauk); I.H. (Instytut Historii); K.U.L. (Katolicki Uniwersytet Lubelski), 1985. – T. 2. (1342–1378). – P. 379, N. 2308.

Чубатий М. Історія Християнства на Руси-Україні. – Рим : Нью Йорк : Український Католицький Універ¬ситет, 1965. – Т.1 (до 1353 р.). – С. 576–585.; Волощук М., Жерноклеєв О. Релігійна політика Угорщини в Галичині у першій чверті ХІІІ ст. // Вісник Прикарпатського університету. Історія. Випуск 3. – Івано-Франківськ : Плай, 2000. – С. 13–17; Волощук М. Естергомський архієпископ в системі русько-угорських відносин кінця ХІІ – першої третини ХІІІ століть // Княжа доба: історія і культура / Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України / відп. ред. Л. Войнович. – Львів, 2010. – Вип. 3. – С. 104–115.

Vetera Monumenta historica Hungariam sacram Illustrantia. – Т. 1. – Р. 554–555.

Аннинский С. Известия венгерских миссионеров ХІІІ–XIV вв. о татарах и Восточной Европе / С. Аннинский // Исторический архив. – М.; Л. : АН СССР, 1940. – Т. 3. – С. 90– 94, 110–114.

Там само. – С. 93, 111.

Там само.

De Conformitate Vitae Beati Francisci ad Vitam Domini Iesu auctore Fr. Bartholomaeo de Pisa // Analecta Franciscana sive Chronica aliaque Varia Documenta ad Historiam Fratrum Minorum spectantia / Edita a Patribus Collegii S. Bonaventurae. – Quaracchi : Ex Typographia Collegii S. Bonaven¬turae, 1906. – T. 4. – Р. 333.

Vetera Monumenta historica Hungariam sacram Illustrantia. – Т. 1. – Р. 640–641.

Іоаннъ де Плано Карпини Исторія Монгаловъ. Вильгельмъ де Рубрукъ Путешествіе въ Восточныя страны / введеніе, переводъ и примѣчанія А. Малина. – СПб. : Изданіе А.С. Суворина, 1911. – С. 2.


Повний текст: Стаття
20 :: 0

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.