СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ПЕРІОДУ “РОЗВИНУТОГО СОЦІАЛІЗМУ”

Олег МАЛЯРЧУК

Анотація


У статті на основі аналізу широкого кола історичних джерел і літератури проаналізовано нові підходи до ведення сільського господарства на соціалістичних засадах в умовах Івано-Франківщини у другій половині ХХ ст., особливості структури тваринництва і системи землеробства колгоспів низинних, пригірських і гірських районів, певні здобутки, прорахунки та набутий історичний досвід селянства України.


Ключові слова


сільське господарство; Івано-Франківська область; колгоспи; меліорація; хімізація; рослинництво; тваринництво; механізація

Посилання


Вепрів Р. В. Сільське господарство західних областей України : провідні тенденції та особливості розвитку (1964–1991 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : 07.00.01. “Історія України” / Р. В. Вепрів. – Переяслав-Хмельницький, 2014. – 20 с.

Давидович С. Н. Соціально-економічні процеси в Івано-Франківській області в другій половині 60 – 80-ті роки ХХ століття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.01 “Історія України” / С. Н. Давидович. – Тернопіль, 2012. – 19 с.

Жулканич Н. М. Аграрні перетворення в областях Українських Карпат (друга половина 60-х рр. ХХ – початок ХХІ ст.) : автореф дис. на здобуття наук. ступеня д-ра іст. наук : 07.00.01 “Історія України” / Н. М. Жулканич. – К., 2009. – 39 с.

Падалка С. С. Українське село в контексті політики тоталітарної держави (60–80-ті роки ХХ ст.) / С. С. Падалка. – К., 2003. – 165 с.

Малярчук О. М. Тоталітаризм проти західноукраїнського села / О. М. Малярчук. – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2008. – 228 с.

Нечитайло В. В. Становлення селянських господарств фермерського типу в Україні : історична рет¬роспектива і сучасний стан : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра іст. наук : 07.00.01 “Історія України” / В. В. Нечитайло. – Львів, 2006. – 33 с.

Державний архів Івано-Франківської області (Держархів Івано-Франківської області), ф. П-1, оп. 1, спр. 3609, арк. 148.

Розквіт економіки західних областей УРСР (1939–1964 рр.) / [відп. ред. М. І. Петровський; І. Ф. Гри¬новець, І. О. Луцик, В. І. Михайлов та ін.]. – Львів : Вид-во Львівського ун-ту, 1964. – С. 242–243.

Держархів Івано-Франківської області), ф. П–1, оп. 1, спр. 3075, арк. 143.

Там само, спр. 4907, арк. 110.

Там само, ф. Р–295, оп. 5, спр. 5042, арк. 54–55.

Там само, ф. П–1, оп. 1, спр. 3503, арк. 90.

Там само, спр. 4907, арк. 116.

Там само, спр. 4985, арк. 92–93.

Там само, спр. 5078, арк. 37.

Малярчук О. М. Соціально-економічні процеси в західному регіоні Української РСР (1964–1991) / О. М. Малярчук. – Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2015. – 548 с.


Повний текст: XML
20 :: 0

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.