ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТОК УКРАЇНСЬКОЇ ЕМІГРАЦІЇ У МІЖВОЄННІЙ ЧЕХОСЛОВАЧЧИНІ (20-30-ті рр. ХХ ст.)

Петро ФЕДОРЧАК, Андрій ЯВОРСЬКИЙ

Анотація


У статті розкрито процес формування української еміграції у Чехословаччині в 20-30-х рр. ХХ ст. Значну увагу приділено поглядам Т. Масарика та його впливу на державну політику щодо емігрантів. Розглянуто шляхи появи українців у Чехословаччині, простежено динаміку їх чисельності протягом зазначеного періоду. Визначено основні причини зменшення кількості українських емігрантів, а саме: їх скрутне матеріальне становище та зміни на міжнародній арені. Узагальнено науковий матеріал з досліджуваної теми, введено в обіг раніше неопубліковані джерельні матеріали.


Ключові слова


українська еміграція; політична еміграція; Чехословаччина; Т. Масарик; робітничий відділ; рееміграція

Посилання


Бублик Т. В. Наукова та культурно-освітня діяльність української еміграції в Чехословаччині та Німеччині в 20-30-ті роки ХХ століття [Текст] : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Бублик Тетяна Вікторівна. – К., 1997. – С. 25.

Даниленко О. В. Український громадський комітет у Чехословаччині (1921–1925 рр.) [Текст] : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Даниленко Олександр Вікторович. – К., 2004. – С. 27.

Даниленко О. В. Українська еміграція в Чехословаччині (1920-ті роки): соціокультурний аспект / О. В. Даниленко // Етнічна історія народів Європи : зб. наукових праць. Вип. 10. – К. : Унісерв, 2001. – С. 37–38.

Даниленко О. В. Український громадський комітет у Чехословаччині (1921–1925 рр.)... – С. 28.

Віднянський С. В. Українське питання в міжвоєнній Чехословаччині [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра іст. наук у формі наук. доповіді: 07.00.02 / Віднянський Степан Васильович. – К., 1997. – С. 94.

Бочковський О. І. Т. Г. Масарик. Національна проблема та українське питання (спроба характеристики та її інтерпретації) [Текст]. – Подєбрати : Видання Української господарської академії в ЧСР, 1930. – С. 115.

Там само. – С. 114.

Там само. – С. 140–141.

Віднянський С. В. Українське питання в міжвоєнній Чехословаччині ... – С. 52.

Masaryk T. G. Nová Evropa (Stanovisko slovasnské) / T. G. Masaryk. – Brno : Doplnek, 1994. – 193 s. – S. 97.

Бочковський О.І. Т. Г. Масарик. Національна проблема та українське питання (спроба характеристики та її інтерпретації)... – С. 180.

Сладек З. Русская и украинская эмиграция в Чехо-Словакии / З. Сладек // Советское славяноведение. – 1991. – № 6. – С. 26..

Сладек З. Русская эмиграция в Чехословакии: развитие “русской акции” // Славяноведение. – 1993. – № 4. – С. 29.

Віднянський С. В. Українське питання в міжвоєнній Чехословаччині... – С. 88.

Павленко М. І. Українські військовополонені й інтерновані у таборах Польщі, Чехословаччини та Румунії: ставлення влади і умови перебування

(1919–1924 рр.) [Текст] / М. І. Павленко. – К., 1999. – С. 178–179.

Там само. – С. 179.

Там само.

Там само. – С. 180.

Там само. – С. 182.

Там само. – С. 189.

Трощинський В. П. Міжвоєнна українська еміграція в Європі як історичне і соціально-політичне явище [Текст] / В. П. Трощинський. – К. : Інтел, 1994. – С. 28–29.

Рік праці Громадського комітету в ЧСР. – Прага, 1922. – С.9.

Буча А. И. Начальный этап “русской акции” чехословацкого правительства и организационное оформ¬ление белорусской диаспоры в Чехословакии (1921–1923 гг.) [Електронний ресурс] / Андрей Иванович Буча // Российские и славянские исследования : научный сборник. – Минск : Издат. центр БГУ, 2010. – Вып. 5. – С. 80–86. – Режим доступу : http://www.rsijournal.net/nachalnyj-etap-russkoj-akcii-chexoslovackogo-pravitelstva-i-organizacionnoe-oformlenie-belorusskoj-diaspory-v-chexoslovakii-1921–1923-gg/.

Трощинський В. П. Міжвоєнна українська еміграція в Європі як історичне і соціально-політичне явище ... – С. 29.

Даниленко О.В. Український громадський комітет у Чехословаччині (1921–1925 рр.)... – С. 37.

Віднянський С. В. Українське питання в міжвоєнній Чехословаччині... – С. 90.

Даниленко О.В. Українська еміграція в Чехословаччині (1920-ті роки): соціокультурний аспект… – С. 38.

Віднянський С. В. Українське питання в міжвоєнній Чехословаччині... – С. 90

Трощинський В. П. Міжвоєнна українська еміграція в Європі як історичне і соціально-політичне явище... – С. 29

Віднянський С. В. Українське питання в міжвоєнній Чехословаччині... – С. 90

Даниленко О.В. Український громадський комітет у Чехословаччині (1921–1925 рр.)... – С. 45

Український Скиталець. – 1923. – 1 лют. – Ч.3/25.

Павленко М. І. Українські військовополонені й інтерновані у таборах Польщі, Чехословаччини та Румунії... – С. 193.

Там само. – С. 194.

Даниленко О.В. Український громадський комітет у Чехословаччині (1921–1925 рр.)... – С. 36

Григоріїв Н.Я. Чесько - українські стосунки / Н.Я. Григоріїв // Нова Україна. – 1922. – Ч.1. – С. 15–18. – С. 17

Павленко М. І. Українські військовополонені й інтерновані у таборах Польщі, Чехословаччини та Румунії... – С. 190

Центральний державний архів вищих органів влади і управління України (далі – ЦДАВО України), ф. 3839, оп.1, спр.62, арк. 223.

Там само, спр. 49, арк. 234.

Робітничі Вісті. – 1931. – 24 груд. – Ч. 4. – С. 4.

Українська політична еміграція 1919–1945 : Документи і матеріали. – К. : Парламентське вид-во, 2008. – С. 394.

Мотрук С. М. Становище українців у Чехії у ХХ-на початку ХХ1 століть / С. М. Мотрук // Вісник Київського національного університету ім.Тараса

Шевченка : Історія. – 2004. – Вип. 74/76. – С. 93.

ЦДАВО України, ф. 3940, оп. 2, спр. 3, арк. 67.

Єфіменко Г. Г. Зміновіхівство [Електронний ресурс] / Г. Г. Єфіменко // Енциклопедія історії України. Т. 3 : Е-Й / редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін.; НАН України. Інститут історії України. – К. : Наукова думка, 2005. – 672 с. – Режим доступу : http://www.history.org.ua/?termin=Zminovikhivstvo.

Там само.

Вагіна О.М. Студенти-українці в еміграції в європейських країнах (1918–1939 рр.) / О.М. Вагіна // Наукові праці історичного факультету ЗДУ. – 1998. – Вип. ІV. –– С. 79.

Українська політична еміграція 1919–1945: Документи і матеріали… – С. 258.

Бойчак М. П. Українські лікарі за кордоном (Польща 1920–1924, Чехословаччина 1922–1940 рр.) / М. П. Бойчак, Р. М. Лякіна. – К. : Медінформ, 2009. – С. 162.

Центральний державний архів громадських об’єднань України (далі – ЦДАГО України), ф. 269, оп. 1, спр. 1101, арк. 151.

ЦДАВО України, ф. 3940, оп. 2, спр.3, арк. 28.

ЦДАГО України, ф. 269, оп. 1, спр.1099, арк. 57 зв.

ЦДАВО України, ф. 3940, оп. 2, спр.3, арк. 67.

Бойчак М. П. Українські лікарі за кордоном (Польща 1920–1924, Чехословаччина 1922–1940 рр.) …– С. 164.


Повний текст: XML
20 :: 0

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.