ВОЛОДИМИР АНТОНОВИЧ І ГАЛИЧИНА

Ігор РАЙКІВСЬКИЙ

Анотація


У статті проаналізовано роль В.Антоновича в розвитку українського національного руху в Галичині ХІХ ст. Особливу увагу звернуто на його погляди на підавстрійську Галичину, що знайшли відображення в публіцистиці, лекційному курсі в Київському університеті, періодичній пресі, зокрема в народовських часописах у краї, де він активно друкувався з 1860-х рр. В.Антонович зробив вагомий внесок у перетворення Галичини в центр загальноукраїнського руху з огляду на антиукраїнські репресії російського царизму: підтримав видавничу діяльність народовців, заснування Товариства ім. Шевченка у Львові та перетворення його в наукове, був одним з ініціаторів політики “нової ери”. З’ясовано листовні й особисті зв’язки В.Антоновича з галицькими діячами О.Барвінським, М.Бучинським, Я.Головацьким та ін., дискусії між В.Антоновичем і М.Драгомановим щодо перспектив розвитку українського національного руху. Окремо висвітлено поїздки видатного історика і громадського діяча до Галичини в 1880, 1885, 1891 і 1900 рр.

 


Ключові слова


В.Антонович; Галичина, діяч; національний рух; поїздка

Посилання


Франко І. Українці / Іван Франко // Франко І. Зібрання творів: у 50 т. – К., 1984. – Т. 41. – С. 189.

Див.: Кордуба М. Звязки В. Антоновича з Галичиною / Мирон Кордуба // Україна. Науковий двохмісячник українознавства. – К., 1928. – Кн. 5. – С. 33–78; Дорошенко Д. Володимир Антонович. Його життя й наукова та громадська діяльність / Дмитро Дорошенко. – Прага, 1942. – 168 с.; Чорновол І. Польсько-українська угода 1890–1894 рр. / Ігор Чорновол. – Львів, 2000. – 247 с.; його ж. Між археологією та політикою. Володимир Антонович і польське суспільство (до 170-річчя від дня народження) / Ігор Чорновол // Молода нація. – К., 2004. – № 3. – С. 91–174; Світленко С. Світ мо¬дер¬ної України кінця XVIII – початку ХХ століття : зб. наук. праць / Сергій Світленко. – Дніп¬ро¬петровськ, 2007. – 460 с.; Rawita-Gawroński F. Włodzimierz Antonowicz. Zarys jego działalności spo¬łeczno-politycznej i historycznej / Franciszek Rawita-Gawroński. – Lwόw, 1912. – 144 s.; Maciak D. Prόba porozumienia polsko-ukraińskiego w Galicji w latach 1888–1895 / Dariusz Maciak. – Warszawa, 2006. – 407 s. та ін.

Єкельчик С. Українофіли: світ українських патріотів другої половини ХІХ століття / Сергій Єкельчик. – К., 2010. – С. 24, 25.

Антонович В. Моя исповедь / Владимир Антонович // Антонович В. Моя сповідь. Вибрані історичні та публіцистичні твори / упоряд. О. Тодійчук,

В. Ульяновський ; вступ. ст. та коментарі В. Улья¬нов¬ського. – К., 1995. – С. 88, 89.

Отзыв из Киева // Син України: Володимир Боніфатійович Антоно¬вич : у 3 т. / упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський. – К., 1997. – Т. 2. – С. 95.

Исторія Галицкой Руси по лекціямъ В.Б. Антоновича. – [Б. м.], [б. г.]. – 296 с.

До київо-галицьких зв’язків початку 1870 х років (З щоденників Г.П. Ґалаґана) / подав А. Степович // За сто літ. Матеріяли з громадського і

літературного життя України ХІХ і початків ХХ століття. – Х. ; К., 1930. – Кн. V. – С. 191.

Исторія Галицкой Руси по лекціямъ В.Б. Антоновича. – С. 278, 280, 283.

Там само. – С. 284, 286.

Там само. – С. 283, 284, 286.

В. Антонович згадував про складні політичні умови, в яких працювали українські діячі в Росії після розгрому Кирило-Мефодіївського братства, за

винятком короткотривалих “відлиг”. Так, після приїзду до Києва в 1850 р. він мав намір “більше познайомитись з українською літературою і джерелами ук¬раїн¬ської історії”, але “діставати усе українське було трудно”. Кілька років В. Антоновичу не вдавалося знайти твори Т.Шевченка, і тільки “на третій рік я міг дістати “Чигиринського Кобзаря”, і то під великим секретом”. Аналогічно “була заборонена” “Історія русів”, яку майбутній історик дістав у “рукописному виді у букініста на Подолі” (див.: Антонович В. Мемуари / Володимир Антонович // Син України: Володимир Боніфатійович Антонович: у 3 т. / упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський. – К., 1997. – Т. 1. – С. 180).

Антонович В. Записка в справі обмежень української мови / Володимир Антонович // Антонович В. Моя сповідь. Виб¬рані історичні та публіцистичні твори. – С. 158.

Маринчукъ В. Зъ колишнего // Мета. – 1863. – Листопадъ (вийш. 3/15 грудня). – № 3. – С. 179–181.

Дорошенко Д. Володимир Антонович. Його життя й наукова та громадська діяльність / Дмитро До¬рошенко. – Прага, 1942. – С. 78, 79. Див.: Антонович В. Про твори Т. Шевченка істо¬ричного змісту / Володимир Антонович // Правда. – 1889. – Вип. V. – Лютий. – С. 337–340; Низенко Три національні типи народні // Там само. – 1888. – Вип. ІІІ. – Грудень. – С. 157–169; П-с-к Історичні байки п. Маріяна Дубецького (За приводом праці про початок Запорожа) // Там само. – Вип. ІІ. – Падолист. – С. 110–116; Турист Лист подорожного // Там само. – 1889. – Вип. VI. – Марець. – С. 478–481 та ін.

Львівська національна наукова бібліотека (далі – ЛННБ) НАН України ім. В. Стефаника. Відділ рукописів, ф. 11 (Барвінські), од. зб. 4536, 5 арк.; Д-ж-в Міністерство графа Д.А. Толстого Допись до “Правди” // Правда. – 1880. – Вип. І, ІІ, ІІІ за січень, лютий, марець. – С. 98–103; Дей О. Словник українських псевдонімів (XVI–XX ст.) / Олексій Дей. – К., 1969. – С. 136.

Д-ж-в Міністерство графа Д.А. Толстого Допись до “Правди”. – С. 102, 103.

Антонович В. Три національні типи народні / Володимир Антонович // Антонович В. Моя сповідь. Вибрані історичні та публіцистичні твори. – С. 90.

Палієнко М. “Кіевская старина” (1882–1906). Систематичний покажчик журналу / Марина Палієнко. – К., 2005. – С. 11, 12, 93, 94, 157, 216, 250, 426, 430, 431.

Антоновичъ В. Къ вопросу о галицко-русской литературѣ (По поводу статьи проф. Т.Д. Флоринскаго) / В. Антоновичъ / Оттискъ изъ журнала “Кіевская старина”. – К., 1900. – 28 с.

Антоновичъ В. Къ вопросу о галицко-русской литературѣ. (По поводу статьи проф. Т.Д. Флорин¬с-каго) / В. Антоновичъ // Кіевская старина. – 1900. – Т. LXVIII, мартъ. – С. 415.

Там само. – С. 402, 403.

А. Галышка княгиня Острожска, оповѣдане историчне д-ра Из. Шараневича, у Львовѣ, 1880 г. // Кіевская старина. – 1882. – Т. І, январь. – С. 209.

Антоновичъ В. Польско-русскія соотношенія ХVІІ в. въ современной польской призмѣ (По поводу повѣсти Г.Сенькевича “Огнемъ и мечемъ”) / В. Антоновичъ // Там само. – 1885. – Т. V, май. – С. 44–78.

Там само. – С. 77.

Кордуба М. Звязки В.Антоновича з Галичиною / Мирон Кордуба // Син України: Володимир Боніфатійович Антоно¬вич. – Т. 2. – С. 179, 180.

Там само. – С. 180.

Переписка Михайла Драгоманова з Мелїтоном Бучинським. 1871–1877 / зладив М.Павлик // Збір-ник фільольогічної секції НТШ. – Львів, 1910. – Т. ХІІІ. – С. 31, 32.

Там само. – С. 38.

Кордуба М. Звязки В.Антоновича з Галичиною / Мирон Кордуба // Син України: Володимир Боніфатійович Антоно¬вич. – Т. 2. – С. 182, 183.

Там само. – С. 173.

Исторические песни малорусского народа с объяснениями Вл. Антоновича и М. Драгоманова. Преди¬словие // Драгоманов М.П. Вибране (“…мій задум зложити очерк цивілізації на Україні”) / упоряд. Р.С. Міщук. – К., 1991. – С. 46.

Драгоманов М. Австро-руські спомини (1867–1877) / Михайло Драгоманов // Драгоманов М. Літе¬ратурно-публіцистичні праці : у 2 т. – К., 1970. – Т. 2. – С. 166.

Студинський К. Перша зустріч Михайла Драгоманова з галицькими студентами / Кирило Студин-ський // Україна. Науко¬вий двохмісячник українознавства. – К., 1926. – Кн. 2–3. – С. 74.

Центральний державний історичний архів України, м. Львів (далі – ЦДІАЛ України), ф. 362 (Сту-динський К.), оп. 1, спр. 141, арк. 21, 22, 22 зв.

Кордуба М. Звязки В.Антоновича з Галичиною / Мирон Кордуба // Син України: Володимир Боні-фа¬тійович Антоно¬вич. – Т. 2. – С. 183, 185, 192.

Там само. – С. 191, 192.

ЛННБ ім. В. Стефаника. Відділ рукописів, ф. 11 (Барвінські), од. зб. 4238, арк. 3, 4.

Одкритий лист з Украіни до редакциі “Правди” // Правда. – 1873. – Ч. 19. – 16 (28) падолиста. – С. 660, 661.

Драгоманов М. Австро-руські спомини / Михайло Драгоманов. – С. 224, 225.

Откритий лист з Украіни до редакциі “Правди” // Правда. – 1874. – Ч. 3. – 1 (13) марця. – С. 125–128.

Драгоманов М. Австро-руські спомини / Михайло Драгоманов. – С. 227, 228.

Там само. – С.226.

Інститут літератури ім. Т.Шевченка НАН України. Відділ рукописних фондів і текстології, ф. 104 (Головацький Я.), од. зб. 986, арк. 1, 2, 11.

М. Драгоманов писав на сторінках “Правди”, що “реферат п. Головацкого про руску колонізацию у Гали¬чині и Буковині не давав майже ніяких

фактів и поглядів. Се був набор фраз, які завсігди бачиш напр. у “Слові”. Российскій публиці, котра ëго слухала, реферат п. Головацкого кинувся в очи хиба довготою своєю та польскою вимовою и чудним язиком…” (див.: Украінець Археологічний зъізд у Києві // Правда. – 1874. – Ч. 19. – 18 (30) падолиста. – С. 802).

Украінець Археологічний зъізд у Києві // Правда. – 1874. – Ч. 19. – 18 (30) падолиста. – С. 802.

Видання збірки затягнулося, Я. Головацький листовно запитував В.Антоновича 15 березня 1877 р., чи ще не вийшли друком матеріали

київського археологічного з’їзду і чи будуть уміщені в них “выдержки изъ моей статьи…” (див.: Інститут літератури ім. Т.Шевченка НАН України. Відділ

рукописних фондів і текстології, ф. 104, од. зб. 152, арк. 1).

Інститут літератури ім. Т. Шевченка НАН України. Відділ рукописних фондів і текстології, ф. 104, од. зб. 398, арк. 1 зв., 2.

Там само, арк. 1, 1 зв.

Там само, од. зб. 151, арк. 1.

Там само, арк. 2, 2 зв.

Переписка Михайла Драгоманова з Мелїтоном Бучинським. 1871–1877. З портретами й факсімі-лїями кореспондентів / зладив М.Павлик //

Збірник фільольогічної секції НТШ. – Львів, 1910. – Т. ХІІІ. – С. 7.

ЦДІАЛ України, ф. 362, оп. 1, спр. 141, арк. 21, 22, 22 зв.

Переписка Михайла Драгоманова з Мелїтоном Бучинським. – С. 92.

Лисяк-Рудницький І. Роля України в новітній історії / Іван Лисяк-Рудницький // Лисяк-Рудницький І. Історичні есе : у 2 т. – К., 1994. – Т. 1. – С.

; його ж. Інтелектуальні початки нової України // Там само. – С. 183.

Мудрий М. Формування новочасної національно-політичної культури українського суспільства Галичини (проблема зовнішніх моделей) / Мар’ян Мудрий // Вісник Львівського університету. Серія історична. – Львів, 2003. – Вип. 38. – С. 140, 142.

Переписка Михайла Драгоманова з Михайлом Павликом (1876–1895) / зладив М. Павлик. – Т. V : (1886–1889). – Чернівці, 1912. – С. 295.

Антонович В. Щоденні нотатки закордонної подорожі 1880 р. / Володимир Антонович // Антонович В. Твори. Повне ви¬дання. – К., 1932. – Т. І. – С. 285; Кордуба М. Звязки В.Антоновича з Галичиною / Мар’ян Мудрий // Син України: Володимир Боніфатійович Антоно¬вич. – Т. 2. – С. 192.

Чорновол І. Польсько-українська угода 1890–1894 рр. / Ігор Чороновол. – Львів, 2000. – С. 45.

Антонович В. Щоденні нотатки закордонної подорожі 1880 р. / Володимир Антонович // Антонович В. Твори. Повне ви¬дання. – К., 1932. – Т. І. – С. 285–301.

Там само. – С. 285.

Там само. – С. 285, 287, 290. Характерно, що 15 травня 1880 р. В. Антонович відвідав у Львові як народовську “Просвіту”, так і засідання русофільської “Русской рады”.

Державний архів Львівської області, ф. 350 (Дирекція поліції у Львові Галицького намісництва), оп. 1, спр. 4912, арк. 39.

Антонович М. Недруковані листи В.Б. Антоновича до Ф.К. Вовка (З архіву УВАН) / Марко Антонович // Син України: Володимир Боніфатійович

Антонович. – Т. 1. – С. 239.

Там само. – С. 241.

Там само. – С. 242.

Історія Львова: у 3 т. / редкол. Я. Ісаєвич, М. Литвин, Ф. Стеблій. – Львів, 2007. – Т. ІІ. – Т. 2. – С. 243.

Чорновол І. Польсько-українська угода 1890–1894 рр. / Ігор Чорновол. – С. 46.

Там само. – С. 95, 96, 97.

Дорошенко Д. Володимир Антонович. Його життя й наукова та громадська діяльність / Дмитро До¬рошенко. – С. 72.

Кордуба М. Звязки В. Антоновича з Галичиною / Мирон Кордуба // Син України: Володимир Боніфатійович Антоно¬вич. – Т. 2. – С. 179.

Там само. – С. 193, 194.

Переписки Михайла Драгоманова з Михайлом Павликом (1876–1895) / зла¬див М. Павлик. – Т. IV : (1882–1885). – Чернівці, 1910. – С. 423.

Там само. – С. 431, 432.

Чорновол І. Польсько-українська угода 1890–1894 рр. / Ігор Чорновол. – С. 52, 54.

В.Б. Антонович до М.П. Драгоманова // Син України: Володимир Боніфатійович Антонович. – Т. 2. – С. 115.

Там само. – С. 117, 118, 119.

Там само. – С. 120, 123.

Архів Михайла Драгоманова. – Т. 1. Листування Київської старої громади з М.Драгомановим (1870–1895 рр.) / за ред. Р. Смаль-Стоцького. – Варшава, 1937. – С. 280.

Палієнко М. Київська стара громада у суспільному та науковому житті України (Друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) / Марина Палієнко // Київська старовина. – К., 1998. – № 2. – С. 69.

Світленко С. Українські громади другої половини ХІХ – початку ХХ ст. (Особливості ідеології та діяльності) / Сергій Світленко // Київська старовина. – 1998. – № 2. – С. 25.

Палієнко М. Київська стара громада у суспільному та науковому житті України / Марина Палієнко. – С. 70.

Архів Михайла Драгоманова. – Т. 1. – С. 29.

Там само.

Там само. – С. 33.

Драгоманов М. Листи до Ів. Франка і инших. 1881–1886 / видав І.Франко. – Львів, 1906. – С. 216.

Люзняк М. “Руська історична бібліотека”: на шляху формування національної свідомості україн-ського народу / Марія Люзняк // Записки ЛНБ ім.

В.Стефаника. Зб. наук. праць. – Львів, 2002. –

Вип. 9–10. – С. 166.

Бурдуланюк В. Наукове товариство імені Шевченка – всеукраїнський науковий центр кінця ХІХ – початку ХХ століть / Володимир Бурдуланюк //

Українознавчі студії. – Івано-Франківськ, 2007–2008. – Вип. 8–9. – С. 328.

Барвінський О. Спомини з мого життя / Олександр Барвінський. – Ч. І–ІІ / упоряд. А. Шацька, О. Федорук ; ред. Л. Винар, І. Гирич. – Нью-Йорк ; К., 2004. – С. 366, 367.

Барвінський А. Заснованнє катедри історії України в Львівському університеті / А. Барвінський // Записки НТШ. Відбитка. – Львів, 1925. – Т. CXLI–CXLIII. – С. 1.

Барвінський О. Спомини з мого життя / Олександр Барвінський. – Ч. І–ІІ. – С. 368.

Дорошенко Д. Володимир Антонович / Дмитро Дорошенко. – С. 72, 73.

Барвінський О. Спомини з мого життя / Олександр Барвінський. – Ч. І–ІІ. – С. 368.

Чорновол І. Олександр Барвінський у контексті розвитку історичної науки в Галичині / Ігор Чорновол // Wielokulturowe środowisko historyczne Lwowa w XIX i XX w. / рod red. J. Maternickiego, L. Zaszkilniaka. – Rzeszόw, 2004. – T. II. – С. 265, 267.

Барвінський О. Спомини з мого життя / Олександр Барвінський. – Ч. І–ІІ. – С. 371.

Люзняк М. “Руська історична бібліотека”: на шляху формування національної свідомості українсь¬кого народу / Марія Люзняк // Записки ЛННБ ім. В. Стефаника. Зб. наук. праць. – С. 166.

Барвінський О. Спомини з мого життя / Олександр Барвінський. – Ч. І–ІІ. – С. 393, 394.

Там само. – С. 395.

Ликвидація “новой эры” // Галицкая Русь. – Львовъ, 1892. – № 286. – 19 (31) декабря. – С. 1. “Дѣло, начатое ошибочно безъ живого контакта съ

цѣлымъ народомъ, веденное безъ щирости, под¬держиваемое искуственно, не можетъ долго устоятись”, – писала газета (с. 1).

Чорновол І. Польсько-українська угода 1890–1894 рр. / Ігор Чорнновол. – С. 169.

Антонович М. Недруковані листи В.Б. Антоновича до Ф.К. Вовка (З архіву УВАН) / Марко Антонович // Син України: Володимир Боніфатійович

Антонович. – Т. 1. – С. 244.

Кордуба М. Звязки В.Антоновича з Галичиною / Мирон Кордуба // Син України. Володимир Боніфатійович Антоно¬вич. – Т. 2. – С. 198.

Там само.

Листи В.Антоновича до Катерини Мельник за 1881–1903 роки // Син України: Володимир Боніфа-тійович Антонович. – Т. 1. – С. 290.

Там само.

Антонович М. Недруковані листи В.Б. Антоновича до Ф.К. Вовка (З архіву УВАН) / Марко Анто-нович // Син України: Володимир Боніфатійович

Антонович. – Т. 1. – С. 246.

Там само.

Там само.

Там само. – С. 249.

Там само.

Щоправда, Б.Дідицький на схилі віку точно не згадав, коли відбулася зустріч (“года изъ послѣднëго десятка прошлого вѣка…”) (Своежитьевыи записки Богдана А.Дѣдицкого. – Ч. І : Где-що до исторіи саморозвитія языка и азбуки Галицкой Руси. – Львовъ, 1906. – С. 82).

Своежитьевыи записки Богдана А.Дѣдицкого. – Ч. І. – С. 83, 84.

Там само. – С. 85.

Барвінський О. Спомини з мого життя / Олександр Барвінський / упор. А. Шацька ; коментар Б. Яни¬шина; ред. Л. Винар, М. Жулинський. – К.,

– Т. ІІ, ч. ІІІ–ІV. – С. 250.

Кордуба М. Звязки В.Антоновича з Галичиною / Мирон Кордуба // Син України. Володимир Боніфатійович Антоно¬вич. – Т. 2. – С. 198.

Драгоманов М. На увагу украйінолюбцям у Росіі / Михайло Драгоманов // Народ. – 1890. – Ч. 10. – 15 мая. – С. 152.

ЦДІАЛ України, ф. 362, оп. 1, спр. 181, арк. 5. У споминах О.Барвінський надрукував два листи від В.Антоновича: 12 (24) січня і 24 січня (7

лютого) 1891 р. (Барвінський О. Спомини з мого життя / Олександр Барвінський. – Т. ІІ, ч. ІІІ–ІV. – С. 250–252).

Переписка Михайла Драгоманова з Михайлом Павликом (1876–1895) / зладив М.Павлик. – Т. VI : (1890–1891). – Чернівці, 1910. – С. 104, 105,

Там само. – С. 107.

Кордуба М. Звязки В.Антоновича з Галичиною / Мирон Кордуба // Син України: Володимир Боні-фатійович Антоно¬вич. – Т. 2. – С. 198, 199.

Клід Б. До історії “нової ери”. Неопублікований лист Володимира Антоновича до Олександра Барвінського / Богдан Клід // Україна модерна. – 1996. – Ч. 1. – С. 147, 148.

Антонович М. Недруковані листи В.Б. Антоновича до Ф.К. Вовка (З архіву УВАН) / Марко Антонович. – С. 247.

Чорновол І. Польсько-українська угода 1890–1894 рр. / Ігор Чорновол. – С. 133, 134.

Барвінський О. Заснованнє катедри історії України в Львівському університеті / Олександр Барвінський // Син України: Володимир Боніфатійович

Антонович. – Т. 1. – С. 440.

Барвінський А. Заснованнє катедри історії України в Львівському університеті / А. Барвінський // Записки НТШ. Відбитка. – Львів, 1925. – Т.

CXLI–CXLIII. – С. 6, 7, 9.

ЛННБ ім. В.Стефаника. Відділ рукописів, ф. 11, од. зб. 596, арк. 38, 41, 41 зв.

Там само, арк. 42, 43.

Барвінський А. Заснованнє катедри історії України в Львівському університеті / А. Барвінський. – С. 12, 13.

Чорновол І. Польсько-українська угода 1890–1894 рр. / Ігор Чорновол. – С. 135, 136.

Барвінський А. Заснованнє катедри історії України в Львівському університеті / А. Барвінський. – С. 13; Дорошенко Д. Володимир Антонович /

Дмитро Антонович. – С. 85.

Дорошенко Д. Володимир Антонович / Дмитро Антонович. – С. 82, 83, 84.

Грушевський М. Як мене спроваджено до Львова (Лист до Хв. Редакції “Діла”) / Михайло Грушевський // Син України. Володимир Боніфатійович

Антоно¬вич. – Т. 1. – С. 444, 445.

Педич В. Історична школа Михайла Грушевського у Львові (1894–1914 рр.) / Василь Педич. – Івано-Франківськ, 1997. – С. 57, 163.

Листи В.Антоновича до М.Грушевського за 1889–1900 роки // Син України. Володимир Боніфатійович Антоно¬вич. – Т. 1. – С. 258.

ЛННБ ім. В. Стефаника НАН України. Відділ рукописів, ф. 11, од. зб. 528, арк. 11; Барвіньский Б. Кілька споминів про пок. проф. Вол.

Антоновича / Богдан Барвінський // Руслан. – 1908. – Ч. 62. – 15 (28) марця. – С. 2, 3.

Листи Володимира Антоновича до Олександра Барвіньского // Руслан. – 1909. – 1 (14) сїчня. – С. 3, 4.

Листи Володимира Антоновича до Олександра Барвінського за 1891–1901 роки // Син України: Володимир Боніфатійович Антонович. – Т. 1. – С.

ЛННБ ім. В. Стефаника. Відділ рукописів, ф. 11, од. зб. 528, арк. 7, 9.

Кордуба М. Звязки В.Антоновича з Галичиною / Мирон Кордуба // Син України: Володимир Боніфа¬тійович Антоно¬вич. – Т. 2. – С. 172.


Повний текст: XML
20 :: 0

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.