ДІЯЛЬНІСТЬ ПРОФЕСІЙНИХ МИСТЕЦЬКИХ КОЛЕКТИВІВ ПРИКАРПАТТЯ В КОНТЕКСТІ РАДЯНСЬКОЇ КУЛЬТУРНОЇ ПОЛІТИКИ СЕРЕДИНИ 40-х – ПОЧАТКУ 50-х рр. ХХ ст.

Олег ОЛЕКСИШИН

Анотація


У статті на  основі різноманітних джерел досліджуються політика та дії тоталітарної влади щодо професійного мистецтва на Станіславщині у повоєнну добу. Висвітлено зміст творчої діяльності, матеріальне становище та кадрове забезпечення професійних мистецьких колективів.


Ключові слова


культурна політика; ідеологія; професійний мистецький колектив; театр; філармонія; Прикарпаття

Посилання


Кошарний І. У сузір’ї соціалістичної культури (1939-–1958) / І.Кошарний. – Львів : Вид-во Львів. ун-ту, 1975. – 239 с.; Торжество історичної справедливості. Закономірність возз’єднання західноукраїнських зе¬мель в єдиній радянській державі. – Львів : Вид-во Львів. ун-у, 1968. – 802 с.; Загоруйко А.П. Роз¬квіт культури Радянської Станіславщини (на допомогу лекторові) / А. П. Загоруйко. – Станіслав : Ста¬ні¬славське обласне відділення Товариства для поширення політичних і наукових знань УРСР, 1958. – 34 с.

Баран В. К. Україна: новітня історія (1945–1991 рр.) / В. К. Баран. – Львів : Ін-т українознавства ім. І. Крип’я¬кевича НАНУ, 2003. – 670 с.; Шаповал Ю. Україна 20-50-х років : сторінки ненаписаної істо¬рії / Ю. Шаповал. – К. : Наук. думка, 1993. – 351 с.; Сірук Н. “Ждановщина” в Україні (друга по¬ло¬вина 40-х – початок 50-х років XX ст.) : монографія / Н. Сірук. – Луцьк : Вежа-Друк, 2013. – 208 с.; Красиль¬никова О. В. Історія українського театру ХХ сторіччя / О. В. Красильникова. – К. : Либідь, 1999. – 208 c.

Марусик Т. Західноукраїнська гуманітарна інтелігенція: реалії життя та діяльності (40–50-ті роки ХХ ст.) / Т. Марусик. – Чернівці : Рута, 2002. – 463 с.; Рубльов О. С. Сталінщина й доля західноукраїнської інтелігенції: 20–50-ті роки ХХ ст. / О. С. Рубльов, Ю. А.Черченко. – К. : Наук. думка, 1994. – 349 с.

Державний архів Івано-Франківської області (Держархів Івано-Франківської обл.), ф. Р-1431, оп. 1, спр. 105, арк. 5.

Прикарпатська правда. – 1945. – 11 берез.

Сірук Н. Назв. праця. – С. 34.

Культурне будівництво в Українській РСР. Найважливіші рішення Комуністичної партії і Радян-ського уряду. Збірник документів (1941–1960 рр.). – К.: Держполітвидав, 1961. – Т. 2. – С. 275–276.

Прикарпатська правда. – 1947. – 24 серп.

Там само. – 1948. – 20 лют.

Там само.

Держархів Івано-Франківської обл., ф. Р-1047, оп. 1, спр.

, арк. 23.

Центральний державний архів громадських об’єднань України, ф. 1, оп. 75, спр. 5, арк. 119.

Прикарпатська правда. – 1951. – 17 черв.

Держархів Івано-Франківської обл., ф. П-1, оп. 1, спр. 592, арк. 58.

Там само, ф. Р-1047, оп. 1, спр. 10, арк. 3.

Сірук Н. Назв. праця. – С. 59.

Прикарпатська правда. – 1951. – 30 груд.

Держархів Івано-Франківської обл., ф. П-1, оп. 1, спр.

, арк. 207.

Там само, ф. Р-1047, оп. 1, спр. 10, арк. 31.

Там само, арк. 1.

Там само, ф. Р-295, оп. 5, спр. 274, арк. 14.

Там само, арк. 15.

Там само, оп. 6, спр. 182, арк. 23-24.

Там само, ф. Р-1431, оп. 1, спр. 1, арк. 3.

Затварська Р. Івано-Франківський обласний музично-

драматичний театр імені І. Франка: Історія в документах,

спо¬гадах, фотографіях / Р. Затварська. – Івано-Франківськ : Таля, 2001. – 99 с.

Держархів Івано-Франківської обл., ф. П-1, оп. 1, спр.

, арк. 211.

Прикарпатська правда. – 1947. – 1 берез.

Там само. – 19 верес.

Держархів Івано-Франківської обл., ф. П-1, оп. 1, спр. 1534, арк. 209.

Затварська Р. Назв. праця. – С. 34–40.

Реабілітовані історією : у 27 т., у 2 кн. Кн. 1 : Івано-Франківська область / упоряд., авт. передм. Л. Вардзарук. – Івано-Франківськ : Місто-НВ, 2004. – С. 251.


Повний текст: XML