МУЗИЧНО-ХОРОВЕ ТОВАРИСТВО “БОЯН” НА ПОКУТТІ В КІНЦІ ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ ст.

Андрій КОРОЛЬКО

Анотація


У статті висвітлено діяльність музично-хорового товариства “Боян” у м. Коломиї і м. Снятині в кінці ХІХ – на початку ХХ ст. Охарактеризовано статут “Снятинського Бояна”, показано практичну роботу осередків товариства в м. Коломиї і м. Снятині, простежено репертуар концертної діяльності музичних гуртків на Покутті. Автор відзначає, що “Коломийський Боян” і “Снятинський Боян” є першими українськими професійними музично-хоровими організаціями на території Покуття.


Ключові слова


Покуття; музично-хорове мистецтво, статут; “Коломийський Боян”; “Снятинський Боян”; концерт

Посилання


Зваричук Ж. Музично-хорові товариства “Боян” та їх вплив на громадсько-просвітницьке життя Прикарпаття кінця ХІХ – початку ХХ ст. / Жанна Зваричук // Вісник Прикарпатського університету. Мистецтвознавство. – Івано-Франківськ, 2000. – Вип. ІІ. – С. 56.

Черепанин М. В. Музична культура Галичини (друга половина ХІХ – перша половина ХХ ст.) : монографія / Мирон Черепанин. – К. : Вежа, 1997. – С. 184.

Центральний державний історичний архів України, м. Львів (далі – ЦДІАЛ України), ф. 146 Галицьке намісництво, м. Львів, оп. 58, спр. 1233 Прохання засновників музичного товариства “Боян” в м. Снятин, Збараж, Стрий та ін. про затвердження доданих уставів і рішення по цьому питанню. 1900–1906 рр., 55 арк., арк. 1–7.

Черепанин М. Музична культура Галичини другої половини ХІХ – першої половини ХХ ст. як предмет наукового вивчення / Мирон Черепанин // Вісник Прикарпатського університету. Мистецтвознавство. – Івано-Франківськ : Плай, 2000. – С. 18.

Черепанин М. В. Музична культура Галичини (друга половина ХІХ – перша половина ХХ ст.) : монографія / Мирон Черепанин. – К. : Вежа, 1997. – 328 с.

Ханик Л. Р. Історія хорового товариства “Бян” / Л. Р. Ханик. – Львів, 1999. – 122 с.

Зваричук Ж. Музично-хорові товариства “Бооян” ... – С. 54–62.

Іздепська-Новіцька М. І. Просвітницька діяльність хорового товариства “Тернопільський Боян” з 1901 по 1914 роки / М. Іздепська-Новіцька // Наукові записки. Серія : Мистецтвознавство / ТНПУ ім. В. Гнатюка. – Тернопіль, 2010. – Вип. 1. – С. 48–54; її ж: Мистецькі здобутки хорового товариства “Бережанський Боян” (90-ті рр. ХІХ ст. – 30-ті рр. ХХ ст.) / М. Іздепська-Новіцька // Тернпіль. – 2009. – № 1. – С. 125–130.

Голдак Т. Заснування і діяльність товариства “Перемиський Боян” на зламі ХІХ – ХХ ст. / Т. Голдак // Наукові зошити історичного факультету Львівського університету. – 2014. – Вип. 15. – С. 197–204.

Полякова І. Особливості музично-театрального руху в Галичині періоду кінця ХІХ – 30-х років ХХ ст. / Ірина Полякова // Вісник Прикарпатського університету. Мистецтвознавство. – Івано-Франківськ : Плай, 2001. – Вип. ІІІ. – С. 122–132.

Дописи “Дѣла”. Мелхиседекъ О. Зъ Коломыѣ. (Ще про концертъ въ честь М. Шашкевича. – Ювілей о. Іос. Кобриньского зъ Мышина. – Завязанье русского товариства жѣночого въ Коломыи и вôдновленье товариства аматорско-драматичного. – “Бібліотека для молодежи” проф. Насальского) / О. Мелхиседекъ // Дѣло. – 1893. – 3 (15) падолиста. – Ч. 247. – С. 2.

Новинки. Зъ Коломыѣ пишуть намъ: Дня 13 н. ст. грудня вôдбули ся першû загальнû зборы спѣвацкого товариства “Коломыйскій Боянъ” … // Дѣло. – 1895. – 16 (28) грудня. – Ч. 280. – С. 3.

Там само.

Новинки. Зъ Коломыѣ. Загальнû зборы “Коломыйского Бояна” вôдбудуть ся въ недѣлю 6-ого мая с. р. въ комнатахъ “Родины” // Дѣло. – 1900. – 18 цвѣтня (1 мая). – Ч. 86. – С. 3.

Новинки. Зъ Коломыѣ: На загальныхъ зборахъ товариства “Коломыйскій Боянъ” … выбрано новый выдѣлъ, в склад котрого увійшли … // Дѣло. – 1900. – 28 цвѣтня (11 мая). – Ч. 95. – С. 3.

Новинки. Зъ Коломыѣ: Загальнû зборы “Коломыйского Бояна” вôдбудуть ся въ субботу … // Дѣло. – 1901. – 19 цвѣтня (2 мая). – Ч. 86. – С. 3; Новинки. Зъ Коломыѣ. На загальныхъ зборахъ товариства “Коломыйскій Боянъ” … // Дѣло. – 1901. – 23 цвѣтня (6 мая). – Ч. 88 и 89. – С. 4.

Рухъ въ рускихъ товариствахъ. Зъѣздъ “Боянôвъ” // Дѣло. – 1901. – 2 (15) липня. – Ч. 146. – С. 2.

Новинки. З Коломиї. Дня 23 с. м. відбулись загальні збори “Коломийського Бояна” … // Дїло. – 1903. – 17 (30) мая. – Ч. 109. – С. 2.

Толошняк Н. Роман Ставничий – провідний диригент музично-хорового товариства “Коломийський Боян” / Наталія Толошняк // Вісник Прикарпатського університету. Мистецтвознавство. – Івано-Франківськ : Плай, 2001. – Вип. ІІІ. – С. 181.

Новинки. Руске товариство жѣноче въ Городенцѣ устроює въ память Тараса Шевченка при ласкавôй спôвъучасти коломыйского “Бояна” и хору селяньского зъ Балинець … // Дѣло. – 1896. – 7 (19) мая. – Ч. 101. – С. 2.

Ілюстрований музичний календар. – 1905. – С. 108.

Зваричук Ж. Музично-хорові товариства “Боян” ... – С. 58.

Новинки. Комітетъ руско-народныхъ товариствъ коломыйскихъ устроивъ дня 30 цвѣтня вечерокъ въ памяти ХХХV роковинъ смерти незабутного Кобзаря Шевченка … // Дѣло. – 1896. – 10 (22) червня. – Ч. 129. – С. 3.

Новинки. Концертъ “Коломыйского Бояна” … // Дѣло. – 1897. – 17 лютого (1 марта). – Ч. 38. – С. 3.

Новинки. Р. Зъ Коломыѣ пишуть намъ. Дня 10. марта вôдбувъ ся въ Коломыи концертъ “Коломый-ского Бояна” … / Р. // Дѣло. – 1897. – 10 (22) марта. – Ч. 56. – С. 3.

Новинки. Коломыйскій Боянъ при спôвучасти коломыйскихъ руско-народныхъ товариствъ … // Дѣло. – 1897. – 23 мая (4 червня). – Ч. 115. – С. 3; Новинки. Гôсть. Зъ Коломыѣ пишуть намъ: Въ честь памяти Тараса Шевченка устроивъ “Коломыйскій Боянъ” дня 8 червня с. р. въ сали польского “Сокола” концертъ … // Дѣло. – 1897. – 6 (18) червня. – Ч. 126. – С. 3–4.

Новинки. “Коломыйскій Боянъ” приготовляє ся до великого концерту въ память Шевченка … // Дѣло. – 1899. – 3 (15) мая. – Ч. 97. – С. 3.

Новинки. Подяка. Товариство “Коломыйскій Боянъ” жертвувало 50 коронъ 8 сот. “Шкôльнôй Помочи въ Коломыи” яко часть доходу зъ концерту … // Дѣло. – 1900. – 27 червня (10 липня). – Ч. 143. – С. 3.

Новинки. Зъ Коломыѣ. Проґрама концерту Шевченка … // Дѣло. – 1901. – 15 (28) мая. – Ч. 107. – С. 3.

Новинки. Заходомъ “коломыйского Бояна” вôдбудуть ся въ Коломыи вô второкъ 21-ого с. м. въ сали маґістратскôй вечерницѣ зъ танцами … // Дѣло. – 1899. – 29 сѣчня (10 лютого). – Ч. 23. – С. 2; Новинки. Вечерницѣ зъ танцами и хорами Коломыйского Бояна на закôнченє сегорôчныхъ мясниць вôдбудуть ся вô второкъ 21-ого с. м. // Дѣло. – 1899. – 5 (17) лютого. – Ч. 27. – С. 4.

Новинки. Зъ Коломыѣ пишуть намъ: Товариство “Коломыйскій Боянъ” устроює вô второкъ … // Дѣло. – 1899. – 22 грудня (3 сѣчня 1900). – Ч. 286. – С. 3; Новинки. Зъ Коломыѣ. Вечеръ зъ танцями, якій устроює Коломыйскій Боян … // ДѢло. – 1900. – 5 (17) сѣчня. – Ч. 3. – С. 3.

Новинки. Зъ Коломыѣ пишутъ нам: Зъ нагоды Нового Року 1900 дало Літературно-драматичне общество при участи Коломыйского Бояна аматорске представленє … // Дѣло. – 1900. – 11 (23) сѣчня. – Ч. 7. – С. 2.

Новинки. Зъ Коломыѣ. Товариство “Коломыйскій Боянъ” устроює вô второк 22-ого н. ст. січня 1901 у великôй сали Касы ощадности вечеръ зъ танцами // Дѣло. – 1900. – 19 грудня (1 сѣчня 1901). – Ч. 284. – С. 3.

Новинки. Зъ Коломыѣ. Заповѣдженый на 12. н. ст. лютого с. р. вечерокъ зъ танцами … // Дѣло. – 1901. – 15 (28) сѣчня. – Ч. 11. – С. 3.

Новинки. Зъ Коломыѣ. Литературно-драматичне общество въ Коломыи устроює при участи “Коломыйского Бояна” въ користь будовы “Народного Дома” въ Коломыи … // Дѣло. – 1900. – 21 грудня (3 сѣчня 1901). – Ч. 286. – С. 3; Новинки. Л. М. Зъ Коломыѣ. “Руске літературно-драматичне общество въ Коломыи” устроило д. 14 н. ст. січня на користь коломыйского “Народного Дому” въ сали “Сокола” … / Л. М. // Дѣло. – 1901. – 4 (17) сѣчня. – Ч. 3. – С. 3.

Наука, штука и література. Гôсть. Про концертъ панны С. Крушельницкои въ Коломыѣ пишуть намъ … / Гôсть // Дѣло. – 1898. – 17 (29) червня. – Ч. 133. – С. 3; Черепанин М. В. Музична культура Галичини ... – С. 195.

Рухъ въ рускихъ товариствахъ. Л. П. З Коломиї: Заходом товариства “Коломийский Боян” відбуде ся ві второк 26-ого с. м. в сали Народного Дому (ІІ поверх) вокально драматичний вечер з танцями … / Л. П. // Дѣло. – 1901. – 9 (22) падолиста. – Ч. 252. – С. 2–3.

Толошняк Н. Роман Ставничий – провідний диригент ... – С. 180.

ЦДІАЛ України, ф. 146, оп. 58, спр. 1233, арк. 7, 7 зв.

Ілюстрований музичний календар. – 1905. – С. 118–121.

ЦДІАЛ України, ф. 146, оп. 58, спр. 1233, арк. 3, 3 зв.

Там само. – Арк. 3 зв., 4.

Там само. – Арк. 4, 4 зв.

Там само. – Арк. 4 зв., 5.

Там само. – Арк. 5, 5 зв.

Там само. – Арк. 5 зв., 6, 6 зв.

Там само. – Арк. 6, 7.

Новинки. С. Въ Снятинѣ завязує ся нове товариство “Снятиньскій Боянъ” / С. // Дѣло. – 1901. – 12 (25) жовтня. – Ч. 230. – С. 3.

Ілюстрований музичний календар. – 1905. – С. 118–121.

Рухъ въ рускихъ товариствахъ. “Снятиньскій Боянъ” устроює въ субботу 8-ого н. ст. лютого въ сали маґістрату въ Снятинѣ вечерокъ зъ танцами // Дѣло. – 1902. – 19 сѣчня (1 лютого). – Ч. 16. – С. 3.

Рухъ въ рускихъ товариствахъ. Руска Мѣщаньска Читальня въ Снятинѣ устроює въ недѣлю 23-ого лютого въ 41-шû роковины смерти Т. Шевченка вокально-музичный вечерок … // Дѣло. – 1902. – 7 (20) лютого. – Ч. 30. – С. 3.

Рухъ въ рускихъ товариствахъ. Товариство “Снятиньскій Боянъ” устроює въ недѣлю дня 9. марта 1902 въ сали “Сокола” … концертъ … // Дѣло. – 1902. – 21 лютого (6 марта). – Ч. 42. – С. 3.

Рухъ въ рускихъ товариствахъ. В справі концерту “Снятиньского Бояна”, з котрого подали ми в 49 ч. справозданє нашого дописувателя, дістали ми ще три письма … // Дѣло. – 1902. – 9 (22) марта. – Ч. 56. – С. 2.

Новинки. З краю. Гість. З Снятина пишуть нам: Дня 3-о липня с. р. відбув ся в Снятинї вокально-драматичний вечерок, котрий устроїв “Снятиньский Боян” … / Гість // Дїло. – 1902. – 10(23) липня. – Ч. 152. – С. 3.

Новинки. Оповіщеня. Товариство “Снятиньский Боян” устроює в недїлю дня 16 падолиста 1902 р. в сали “Сокола” в Снятинї в честь 25 лїтної річницї понтифікату Папи Льва ХІІІ … // Дїло. – 1902. – 1 (14) падолиста. – Ч. 246. – С. 3; Новинки. Видїл товариства “Снятиньский Боян” має честь зложити сердечну подяку … // Дїло. – 1902. – 13 (26) падолиста. – Ч. 255. – С. 3.

Новинки. Товариство “Снятиньский Боян” устроює в недїлю дня 22. н. ст. марта 1903 в сали касиновій в Вашківцях над Черемошем в пам’ять буковиньско-руского поета Осипа Юрия Гординьского Федьковича … // Дїло. – 1903. – 3 (16) марта. – Ч. 50 і 51. – С. 3.

Новинки. О. П-ко. Вечерницї в честь Федьковича устроєно дня 22 с. м. у Вашківцях на Буковинї, головно заходом “Снятиньского Бояна” … / О. П-ко // Дїло. – 1903. – 17 (30) марта. – Ч. 62. – С. 2–3.

Лисенкове торжество у Львові // Дїло. – 1903. – 26 падолиста (9 грудня). – Ч. 267. – С. 1–2. – С. 2; Новинки. Лисенкове торжество у Львові // Дїло. – 1903. – 27 падолиста (10 грудня). – Ч. 268. – С. 2.

Олег Сатир. Гостина М. Лисенка в столици Покутя / Олег Сатир // Поступ. – 1903. – 5 (18) грудня. – Ч. 49. – С. 1–3.

Кречковський Л. Велично зустрічали в Коломиї / Л. Кречковський // Коломийський вісник. – 1992. – 22 березня. – С. 3; Лопатинський Л. Ювілейне сьвято в честь Миколи Лисенка / Лев Лопатинський // Товариш. Ілюстрований калєндар товариства “Просьвіта” на рік звичайний 1903. – Річник ІІ. – Львів : З друкарнї Наукового Товариства імені Шевченка, 1903. – С. 47–50.

Бажанський М. Творчий динамізм патріотизму моїх земляків. Від перших проявів організованих суспільних гуртків, церковних братств, ремісничих цехів – аж до “Січей”, “Соколів”, “Просвіт”, “Рідних шкіл” та бойових формацій і політичних партій: Гаслова енциклопедія / М. Бажанський. – Дітройт, 1983. – С. 26.

Королько А. Корифей української класичної музики Микола Лисенко перебував у Заболотові / А. Королько // Голос Покуття. – 2013. – 12 липня. – № 26. – С. 9.

Новинки. Заходом Товариства “Снятиньский Боян” відбудуть ся дня 1 н. ст. лютого 1904 р. в поміщеню касиновім в Снятинї Вечерницї з танцями … // Дїло. – 1904. – 15 (28) сїчня. – Ч. 11. – С. 3.

Новинки. Із Снятина. Товариство “Руский Боян” в Снятинї устроює в недїлю дня 12 с. м. в сали урядничого касина вечерницї з танцями … // Додаток до чч. 18 і 19 “Дїла”. – 1905. – 25 сїчня (7 лютого). – Ч. 18 і 19. – С. 3.

Новинки. Заходом і силами сьнятиньских міщан відбудесь дня 26 лютого 1905 в сали польск. “Соко¬ла” концерт в 44 роковини смерти Тараса Шевченка … // Дїло. – 1905. – 10 (23) лютого. – Ч. 32. – С. 3.

Фодчук С. Учителі Снятинщини – Шевченкові / С. Фодчук // Снятин. Зв’язковий земляків міста Снятина і околиць. – Дітройт, 1976. – Ч. 13. – С. 1–3. – С. 1.

Королько А. Вшанування сторіччя від дня народження Тараса Шевченка на Снятинщині / А. Королько // Снятин. Краєзнавчий і літературно-мистецький журнал. – 2014. – Ч. 8 (22). – С. 18–24.

Харитон В. Снятин над Прутом. Частина перша. Нариси історії міста та околиць від найдавніших часів до початку ХХ століття / В. Харитон, М. Тимофійчук. – Снятин : Прут Принт, 2003. – С. 122; Бажанський М. Творчий динамізм патріотизму моїх земляків. Від перших проявів організованих суспільних гуртків, церковних братств, ремісничих цехів – аж до “Січей”, “Соколів”, “Просвіт”, “Рідних шкіл” та бойових формацій і політичних партій: Гаслова енциклопедія / М. Бажанський. – Дітройт, 1983. – С. 26.


Повний текст: XML