ЗМІНИ В ОРГАНІЗАЦІЙНІЙ СТРУКТУРІ ПЕРЕМИШЛЬСЬКОЇ ГРЕКО-КАТОЛИЦЬКОЇ ЄПАРХІЇ У 20–30-их рр. ХХ ст.

Тетяна ГОРАН

Анотація


У статті проаналізовано основні зміни у адміністративно-територіальній структурі Пере­мишль­ської греко-католицької єпархії у 20–30-их роках ХХ ст. Визначено, що збільшення кількості деканатів у 1920 р. позитивно вплинуло на душпастирську діяльність духовенства. Встановлено, що не­га­тивним явищем в історії розвитку Перемишльської єпархії ГКЦ було створення у 1934 р. Апос­толь­ської адміністрації Лемківщини, яка формально перебувала у складі єпархії, але фактично підпоряд­ковувалася безпосередньо Апостольському Престолу. Автор звертає увагу на той факт, що ново­утво­рена Апостольська адміністрація Лемківщини розглядалася польською владою як чинник протистояння поширенню впливу ГКЦ на території Лемківщини.


Ключові слова


Перемишльська греко-католицька єпархія; Апостольська адміністрація Лемків­щини; єпископ; деканати; парафії

Посилання


Історія УГКЦ. Церква сьогодні [Електронний ресурс] – Режим доступу : Українська Греко-Ка¬то-лицька Церква [офіційна сторінка] // http://ugcc.ua/official/ugcc-history/xii_tserkva_sogodnі_76329.html.

Там само.

Федорів Ю. Організаційна структура Української Церкви / о. д-р. Ю. Федорів. – Торонто : НТШ в Канаді, 1990. – 210 с.

Гайковський М. УГКЦ в часи митрополитування Андрея Шептицького / М. Гайковський // Київська Церква. – 2001. – № 2–3. – С. 32–48.

Димид М. Єпископ Київської Церкви (1589–1891) / М. Димид. – Львів : Інститут канонічного права ЛБА, 2000. – 248 с.

Степанюк Г. Організаційна будова Галицько-Львівської митрополії УГКЦ у міжвоєнний період / Г. Степанюк // Історія релігії в Україні : матеріали Х Міжнародної наукової конференції. – Львів, 2000. – Кн. 1. – С. 351–360.

Делятинський Р. Організаційна структура УГКЦ: проблема термінологічних визначень / Р. Делятин¬ський // Науковий вісник ІФБУ УГКЦ “Добрий Пастир”. – 2014. – Вип. 5. – С. 267–270.

Там само.

Пилипів І. Розвиток адміністративно-територіальної структури Галицької греко-католицької митро¬полії (1918–1939 рр.) / І. Пилипів // Вісник Прикарпатського університету. Історія. – 2010. – Вип. 18. – С. 37–44.

Український вісник. – 1921. – Ч. 166. – С. 1; Ч. 169. – С. 1.

Шематизм греко-католицького духовенства злучених єпархій Перемиської, Самбірської, Сяніцької на рік Божий 1914. – Перемишль, 1914. – 398 с.

Шематизм греко-католицького духовенства злучених єпархій Перемиської, Самбірської, Сяніцької на рік Божий 1920. – Перемишль, 1920. – 413 с.

Stępień S. Organizacja i struktura terytorialna greckokatolickiej diecezji przemyskiej w latach 1918–1939 / S. Stępień // Polska-Ukraina. 1000 lat sąsiedztwa. T.3. – Przemyśl, 1996. – S. 192

Шематизм греко-католицького духовенства злучених єпархій Перемиської, Самбірської, Сяніцької на рік Божий 1920. – Перемишль, 1914. – С. 394–395

Шематизм греко-католицького духовенства злучених єпархій Перемиської, Самбірської, Сяніцької на рік Божий 1918. – Перемишль, 1918. – 395 с.

Stępień S. Organizacja i struktura terytorialna greckokatolickiej diecezji przemyskiej w latach 1918–1939 / S. Stępień // Polska-Ukraina. 1000 lat sąsiedztwa. T.3. – Przemyśl, 1996. – S. 217

Шематизм греко-католицького духовенства злучених єпархій Перемиської, Самбірської, Сяніцької на рік Божий 1920. – Перемишль, 1920. – С. 37-43

Шематизм греко-католицького духовенства злучених єпархій Перемиської, Самбірської, Сяніцької на рік Божий 1928. – Перемишль : Відбито в печатні греко-катол. Капітули, 1928. – 420 с.

Шематизм греко-католицького духовенства злучених єпархій Перемиської, Самбірської, Сяніцької на рік Божий 1930. – Перемишль : Відбито черенками печатні греко-катол. Капітули, 1930. – 260 с.

Шематизм греко-католицького духовенства злучених єпархій Перемиської, Самбірської, Сяніцької на рік Божий 1914. – Перемишль, 1914. – 398 с. Шематизм греко-католицького духовенства злучених єпархій Перемиської, Самбірської, Сяніцької на рік Божий 1928. – Перемишль : Відбито в печатні греко-катол. Капітули, 1928. – 420 с.

Paul J. Best. Apostolska Administracja Łemkowszczyzny (1934+1944) // Polska – Urraina: 1000 lat sąsiedzt¬wa. – T. 4: Katolickie Unie Kościelne w Europie Środkowej i Wschodniej – idea a rzeczywistość / Pod red. S. Stęp¬nia. – Przemyśl, 1998. – S.249.

Прах. Б. Апостольська Адміністрація Лемківщини: соціокультурні передумови і канонічне підґрунтя / Б. Прах // Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія “Історичні науки”. – 2014. – Вип. 22. – С. 260–275.

Там само.

Шематизм греко-католицького духовенства Апостольської Адміністрації Лемковщини. – Львів : Нак¬ла¬дом Ап. Адміністрації Лемковщини, 1936. – С. 6–7.

Prach B. Apostolska Administracja Łemkowszczyzny / B. Prach // Łemkowie w historii i kulturze Karpat. –Rzesz?w, 1992. – S. 301.

Прах. Б. Апостольська Адміністрація Лемківщини: соціокультурні передумови і канонічне підґрунтя / Б. Прах // Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія “Історичні нау¬ки”. – 2014. – Випуск 22. – С. 267

Шематизм греко-католицького духовенства Апостольської Адміністрації Лемковщини. – Львів : Накла¬дом Ап. Адміністрації Лемковщини, 1936. – С. 6–7/

Stępień S. Organizacja i struktura terytorialna greckokatolickiej diecezji przemyskiej w latach 1918–1939 / S. Stępień // Polska-Ukraina. 1000 lat sąsiedztwa. T. 3. – Przemyśl, 1996. – S. 191–219.

Шематизми за 1918–1939 рр.

Прах Б. Духовенство Перемиської єпархії та Апостольської адміністрації Лемківщини : у 2 т. Т. 1 : Біографічні нариси (1939–1989) / Б. Прах. – Львів : Вид-во Україн. катол. ун-у, 2015. – С. 274–275/

Пилипів І. Греко-католицька церква у суспільно-політичному житті Східної Галичини (1918–1939 рр.) : монографія / І. Пилипів. – Тернопіль : Економічна думка, 2011. – С. 136.

Шематизм греко-католицького духовенства Апостольської Адміністрації Лемковщини. – 1937. – 145 с.


Повний текст: XML
20 :: 0

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.