ВИЯВ НОНКОНФОРМІЗМУ У СЕРЕДОВИЩІ УКРАЇНСЬКОЇ ТВОРЧОЇ ІНТЕЛІГЕНЦІЇ 60-х – 70-х рр. ХХ ст.

Надія КІНДРАЧУК

Анотація


У статті досліджено передумови формування та основні причини виникнення нонконформізму в середовищі української творчої інтелігенції 60-х – 70-х рр. ХХ  ст., яка активно проявляла неприйнят­тя тогочасного усталеного соціального порядку, радянських норм, цінностей, традицій та відстоювала незалежність, орієнтацію на власні рішення, виражала прагнення мати особисту думку. Зокрема пока­зано особливості українського неофіційного культурно-мистецького простору, що відзначався за­гост­ренням проблеми свободи, бажанням до окремішності розвитку культури української нації. Також про­ана­лізовано політику радянської тоталітарної держави та її ідеологічний контекст щодо тогочасної літератури і мистецтва українців.


Ключові слова


українська інтелігенція; нонконформізм,; шістдесятництво; інакомислення; опо­зиція; літературно-мистецький простір; комунізм; радянська ідеологія; тоталітаризм

Посилання


Бажан О. Проблеми взаємовідносин партійно-радянського керівництва і літературно-мистецької інте¬лігенції в 1960–80-х рр. / О. Бажан // Краєзнавство. – 2000. – № 1–2. – С. 219–228.

Баран В. К. Україна в умовах системної кризи 1946–1986 рр. / В.К. Баран, В.М. Даниленко. – К. : Аль¬тернативи, 1999. – 304 с.

Голубець О. Між свободою і тоталітаризмом : Мистецьке середовище Львова другої половини ХХ століття / О. Голубець. – Л. : Академічний експрес, 2001. – 176 с.

Губерський В. Культура. Ідеологія. Політика. Методолого-світоглядний аналіз / В. Губерський, В. Анд¬рущенко, М. Михальченко. – К. : Знання України, 2002. – 580 с.

Заплотинська О.О. Літературно-мистецький простір 1970-х: політика партії та інтелектуальний нон¬конформізм / О.О. Заплотинська // Україна ХХ ст.: культура, ідеологія, політика : збірник статей. – К. : Інститут історії України НАН України, 2005. – Вип. 9. – С. 405–419.

Медвідь Л. Нонконформізм як явище культури 60-х років / Л. Медвідь // Сучасність. – 2002. – № 12. – С. 132–139.

Плеяда нескорених: Алла Горська. Опанас Заливаха. Віктор Зарецький. Галина Севрук. Людмила Семикіна : біобібліографічний нарис / [авт. нарису Л. Б. Тарнашинська ; бібліограф-упоряд. М. А. Лу¬к’я¬ненко; наук. ред. В. О. Кононенко] ; М-во культури України, ДЗ “Нац. парлам. б-ка України”. – К., 2011. – 200 с.

Матеріали ХХІІІ з’їзду КПРС. – К. : Політвидав України, 1966. – С. 63.

Егоров А. Об интернациональном и национальном в искусстве / А. Егоров // Коммунист. – 1961. – № 17. – С. 62.

Центральний Державний архів-музей літератури і мистецтва України (далі ЦДАМЛМУ). – Ф. 581. Архів Спілки Художників України. – Оп. 1. – Спр. 1080. Протоколы заседаний бюро и общих собра¬ний художественных секций критики и искусствоведения (7.01.1963 – 16.12.1963 гг.). – Арк. 7.

ЦДАМЛМУ. – Ф. 581. Архів Спілки Художників України. – Оп. 1. – Спр. 1040. Приказы по правле-нию СХ СССР, приказы и постановления коллегии Министерства культуры УССР за 1963 г. – Арк. 6.

Жиленко І. Homo feriens / І. Жиленко // Сучасність. – 1997. – № 12. – С. 101.

Шевчук В. На березі часу. Мій Київ. Входини : автобіографічна оповідь-есе / В. Шевчук. – К. : Темпора, 2002. – С. 139–184.

Петрова О. “Двоє” в дзеркалі часу / О. Петрова // Дзеркало тижня. – 2002. – 16–22 березня. – С. 2.

Сверстюк Є. Профілі на тлі покоління / Є. Сверстюк // Літературна Україна. – 1993. – 25 лют. – С. 3.

Нова В. “На шаблях сидіти жорстко...” / В. Нова, Б. Катоша // Вітчизна 1991. – № 1. – С. 201.

Рубан В. “Київська школа” / В. Рубан // Молодь України. – 1990. – 2 грудня. – С.1.

Алла Горська: Червона тінь калини: Листи, спогади, статті / [упоряд. О. Зарецький, М. Мари¬чев-ський]. – К. : Спалах ЛТД, 1996. – С. 198.

“Доброокий”. Спогади про Івана Світличного / [упоряд. Л. Леоніда, Н. Світлична]. – К. : Час, 1998. – С. 134.

Хрущов М. С. Високе покликання літератури і мистецтва / М.С. Хрущов. – К. : Держполітвидав, 1963. – С. 177.

ЦДАМЛМУ. – Ф. 1098. Київська організація Спілки письменників України. – Оп. 1. – Спр. 67. Стено¬грама наради з питання “Участь членів Київської організації СП у здійсненні рішень XXIV з’їзду КПРС та XXIV з’їзду КПУ та підготовці до 50-річчя утворення СРСР” 17 січня 1972. – Арк. 28–29.

Критиці – бойову наснагу // Літературна Україна. – 1964. – 21 січня. – С. 2.

Центральний державний архів громадських організації України (ЦДАГОУ). – Ф. 1. Центральний комітет компартії України. – Оп. 24. – Спр. 5901. Копии исходящих писем в ЦК КПСС, в КГБ при СМИ УССР; справки отделов ЦК КП Украины, письма, постановления обкомов партии, Госкомитета при СМИ УССР по прессе и других организаций – об издании многотиражных газет, об ошибках идейно-политического характера в некоторых произведениях и другим вопросам. – Арк. 114.

Дибич О. Самвидав у Києві / О. Дибич // Сучасність. – 1974. – № 9. – С. 85.

ЦДАМЛМУ. – Ф. 590. Архів Спілки письменників України. – Оп. 1. – Спр. 481. Стенограма засідання ІІІ пленуму правління СПУ від 10–11 січня 1962 р. з порядком денним “Завдання письменників України у світлі рішень ХХІІ з’їзду КПРС”. – Арк. 159.

Корнійчук О. Є. Література радянської України перед великим ювілеєм / О.Є. Корнійчук // Радянська Україна. – 1947. – 2 серп. – С. 1.

ЦДАГОУ. – Ф. 1. Центральний комітет компартії України. – Оп. 24. – Спр. 6160. Письма в ЦК КПСС, справки ЦК КПУ, письма, информация обкомов КПУ, КГБ при СМ УССР и других организаций о ходе выполнения постановления ЦК КПУ “Про інформацію Верховного Суду УРСР, Прокуратури УРСР і КДБ при РМ УРСР” об украинских националистах, о проведении неорганизованного митинга в Бабьем Яру (18.02.1966 – 21.12.1967). – Арк. 16.

Там само. – Арк. 60.

ЦДАГОУ. – Ф. 1. Центральний комітет компартії України. – Оп. 25. – Спр. 183. Копии исходящих пи¬сем в ЦК КПСС, Института истории партии, ЦК КПУ, справки отделов ЦК КПУ, информации обкомов партии, КГБ при СМИ УССР и других организаций о состоянии дел в современной молодой украинской поезии. – Арк. 89.

ЦДАГОУ. – Ф. 1. Центральний комітет компартії України. – Оп. 31. – Спр. 2404. Докладная записка т. Скабы А.Д. и т. Кондуфора Ю.Ю., письма художников Украины об итогах работы творческих союзов и организаций республики за год, который прошел после встреч руководителей партии и правительства с представителями художественной интеллигенции (4.11.1964 – 7.12.1964). – Арк. 10.

Батенко Т. Опозиційна особистість: друга половина ХХ ст. Політичний портрет Богдана Гориня / Т. Батенко. – Л. : Кальварія, 1997. – С. 59–60.

“Доброокий”. Спогади про Івана Світличного... – С. 38.

Формування комеморативного канону Тараса Шевченка в Україні [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.memory.gov.ua:8080/ua/publication/content/1655.htm.

ЦДАМЛМ. – Ф. 581. Архів Спілки Художників України. – Оп. 1. – Спр. 1781. Стенограмма от 26 де¬кабря 1973 г. II пленума СХ УССР. – Арк. 9–11.

Сверстюк Є. Вибране / Є. Сверстюк // Сучасність, 1979. – С. 188.

Стус В. Твори : у 4 т., 6 кн. / В. Стус. – Л. : Просвіта, 1994. – Т. 4. – С. 496.

“На шаблях сидіти жорстко...” // Листування Горської Алли та Заливахи Опанаса / [упоряд. О. За-рецький]. – К., 1990. – № 12.– С. 143.

Дзюба І. Інтернаціоналізм чи русифікація? / І. Дзюба. – К. : Вид. дім “КМ Асademia”, 1998. – 276 с.

Тронько П. Т. Тернистим шляхлм до храму / П. Т. Тронько, О. Г. Бажан, О. З. Данилюк. – К. : Рідний край, 1999. – С. 7.

ЦДАМЛМУ. – Ф. 590. Архів Спілки письменників України. – Оп. 1. – Спр. 895. Правлена стенограма IV пленуму СПУ 23.03.1973. – Арк. 40.


Повний текст: XML
20 :: 0

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.