ГЕНДЕРНА ІДЕОЛОГІЯ: НАУКОВИЙ ДИСКУРС НА ТЛІ РУЙНУВАННЯ ТРАДИЦІЇ

Олег ЄГРЕШІЙ

Анотація


У науковій статті автор намагається розкрити суть історіографічних дискусій навколо явища “гендер”. Автор статті пропонує позитивне і критичне сприйняття цього терміну науковцями.


Ключові слова


гендерна ідеологія; історіографія; Церква; права людини

Посилання


Марценюк Т. Гендерна рівність і недискримінація: посібник для експертів і експерток аналітичних центрів. – К., 2014. – 65 c.; Оніщенко Н. М. Гендерні паритети в умовах демократичних перетворень / Н. М. Оніщенко // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / ред. кол. Л. В. Губерський (голов. ред.) та ін. – К., 2008. – Вип. 76 : у 2 ч. Ч. І : у 2 ч. – С. 33–34; Гаращен¬ко С. В. Гендерна рівність як чинник демократичних перетворень в Україні / С. Гаращенко // Наукові записки. Політичні науки. – 2008. – Т. 82. – С. 58–61.

Васильєва В. Шлях до гендерного паритету у суспільстві / Валентина Васильєва. – Запоріжжя, 2004. – 56 с.; Никифоренко В.Г., Табанова А.І. Гендерна рівність в Україні: проблеми та шляхи удос¬ко¬налення // Вісник соціально-економічних досліджень. – 2014. – Вип. 2 (53) – С. 218–225; Дегтеренко А. М. Гендерний порядок і шляхи формування громадянського суспільства в Україні / А. М. Дег¬те¬ренко // Гілея : науковий вісник. – 2012. – № 56 (1). – С. 497–500.

Герасименко Г. В. Гендерні аспекти трудових міграцій населення України / Г. В. Герасименко, О. В. По第няк // Демографія та соціальна економіка. – 2006. – № 1. – С. 46–54; Герасименко Г. В. Гендерні невід¬повідності пенсійної системи в Україні : проблеми та перспективи / Г. В. Герасименко // Демографія та соціальна економіка. – 2006. – № 2. – С. 55–63; Герасименко Г. В. Гендерні проблеми на ринку праці України / Г. В. Герасименко // Демографія та соціальна економіка. – 2005. – № 1. – С. 138–145; Покрищук В. Проблеми гендерної зайнятості населення на ринку праці України / В. Покрищук, С. Ко¬валь // Україна: аспекти праці. – 2011. – № 2. – С. 3–10; Лапшина В. Л. Гендерні стереотипи в профе¬сій¬ній сфері : витоки, стан та перспективи існування / В. Л. Лапшина // Український соціум. – 2005. – № 4 (9). – С. 27–34; Герасименко Г. В. Гендерні аспекти соціальної політики в Україні : монографія / Г. В. Герасименко. – Умань : “Візаві” (СПД Сочінський), 2008. – 252 с.

Акімов І. С. Гендерні відмінності в електоральній поведінці громадян України / І. С. Акімов, В. В. Баг¬лай // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії. – 2005. – № 23. – С. 220–228; Гупаловська В. Гендерні особливості кар’єрних орієнтацій молоді / В. Гупаловська, О. Каляманська, О. Щербатюк // Вісник Львівського університету. Серія : Філософські науки. – 2008. – Вип. 11. – С. 229–246; Смирнова І. Є. Проблема гендерної рівноправності в українській політиці / І. Є. Смирнова // Гілея : науковий вісник. – 2011. – № 48. – С. 641–648. – Бібліогр.: с. 645–648; Фулей Т. Практика Європейського суду з прав людини щодо утвердження гендерної рівності / Т. Фулей // Законотвор¬чість : практичні аспекти впровадження принципу рівних прав та можливостей жінок і чоловіків в діяльності Верховної Ради України / за ред. О. І. Суслової. – К., 2010. – С. 157–179; Фулей Т. І. Основи гендерної рівності : навч.-метод. посіб. для суддів / Тетяна Іванівна Фулей. – К. : ТЮТЮКІН, 2010. – 240 с.

Кісь О. Моделі конструювання ґендерної ідентичности жінки в сучасній Україні [Електронний ре-сурс]. – Режим доступу : http://www.ji.lviv.ua/n27texts/kis.htm; Ґендерний підхід: історія, культура, су¬спільст¬во / під ред. Ліліани Гентош, Оксани Кісь. – Львів : ВНТЛ Класика 2003. – 250 с.; Колодій М. Становлення гендерний досліджень у контексті еволюції жіночого руху: від марксизму до постмо¬дернізму / М. Колодій / М. Колодій // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Політо¬логія, соціологія, філософія. – 2008. – Вип. 9. – С. 203–206; Новицька В. П. Гендерна соціалізація: со¬ціо¬логічні концепції та практики : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. соціолог. наук : 22.00.01 / Валентина Петрівна Новицька. – К., 2010. – 15 с.; Рубчак М. Рожева сила : нові опози¬ціонерки в пошуках гендерної справедливости : [про діяльність “Фемен”] / М. Рубчак // Критика. – 2012. – № 4. – С. 4–7; Корольова І. Є. Українська жінка в православній картині світу та національній традиції : гендерні рецепції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : 09.00.12 / Ірина Євгеніївна Корольова. – Х., 2011. – 20 с.; Толстоухова С. Утвердження гендерної рівності : реалії та перспективи: Про Державну програму з утвердження гендерної рівності / С. Толстоухова // Вісник пенсійного фонду України. – 2007. – № 3. – С. 10; Васильєва О. С. Відмінності особистих цін¬ностей : гендерний аспект / О. С. Васильєва, О. В. Завгородня // Вісник Національного технічного уні¬верситету України “Київський політехнічний інститут”. Серія : Філософія, психологія, педагогіка. – 2001. – № 2. – С. 81–91.

Вановська І. М. Розвиток жіночого домашнього підприємництва в гендерному просторі українського села у другій половині ХІХ - на початку ХХ століття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. істор. наук : 07.00.01 / Інна Марківна Вановська. – Харків, 2011. – 20 с.; Гогохія Н. Жінка у радян¬сь¬кому соціокультурному просторі 1930-х рр.: гендерний аспект української урбанізації / Н. Гогохія // До¬нецький вісник наукового товариства ім. Шевченка. – Донецьк, 2004. – Т. 5. – С. 376–383; Вен¬герська В. О. Розподіл гендерних ролей у формуванні українського національного проекту в ХІХ ст. / В. О. Венгерська // Гілея: науковий вісник. – 2011. – № 53. – С. 42–45; Стяжкіна О. Гендерні виміри ра¬дян¬ської повсякденності 1960 - середини 1980-х років / О. Стяжкіна // Краєзнавство. – 2010. – № 3. – С. 214–223.

Гендерорівнісний екстремізм як фактор руйнації родини [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://catholicnews.org.ua/gendernorivnisniy-ekstremizm-yak-faktor-ruynaciyi-rodini.

Італійські науковці будуть спростовувати нісенітниці ідеології гендер [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://catholicnews.org.ua/italiyski-naukovci-budut-sprostovuvati-nisenitnici-ideologiyi-gender.

Науково про ненауковий характер гендерної ідеології [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://catholicnews.org.ua/naukovo-pro-nenaukoviy-harakter-gendernoyi-ideologiyi.

Проф. Старовіч: існує секта гендер [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://catholicnews.org.ua/prof-starovich-isnuie-sekta-gender.

Крістль Рут Фонгольдт Деконструкція статей [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://catholicnews.org.ua/dekonstrukciya-statey.

Гендер чи стать? Гендерний мейнстримінг та гендерні студії [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://catholicnews.org.ua/gender-chi-stat-genderniy-meynstriming-ta-genderni-studiyi.

Папа Франциск застерігає перед небезпекоюгендерної ідеології [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://catholicnews.org.ua/papa-francisk-zasterigaie-pered-nebezpekoyu-gendernoyi-ideologiyi.

Президент італійського єпископату закликав Європу протиставитися гендерній ідеології [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://catholicnews.org.ua/prezident-italiyskogo-iepiskopatu-zaklikav-ievropu-protistavitisya-genderniy-ideologiyi.

Кардинал Карло Каффара про нав’язливість гендерної пропаганди. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://catholicnews.org.ua/kardinal-karlo-kaffarra-pro-navyazlivist-gendernoyi-propagandi.

Кардинал Сара: гендеризм, гей-“шлюби”, “туалетна політика” – це диявольські атаки на людськість [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://catholicnews.org.ua/kardinal-sara-genderizm-gey-shlyubi-tualetna-politika-ce-diyavolski-ataki-na-lyudskist.

Єпископ Регенсбургу розкритикував буклет німецьких єпископів стосовно гендерної ідеології [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://catholicnews.org.ua/iepiskop-regensburgu-rozkritikuvav-buklet-nimeckih-iepiskopiv-stosovno-gendernoyi-teoriyi.

Польського архиєпископа притягують до суду за слова про гендер [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://catholicnews.org.ua/polskogo-arhiiepiskopa-prityaguyut-do-sudu-za-slova-pro-gender.

Феміністка програла суд проти архиєпископа Міхаліка [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://catholicnews.org.ua/feministka-prograla-sud-proti-arhiiepiskopa-mihalika.

Церква підтримала римську маніфестацію проти гендерного виховання у школах [Електронний ре¬сурс]. – Режим доступу :

http://catholicnews.org.ua/cerkva-pidtrimala-rimsku-manifestaciyu-proti-gendernogo-vihovannya-u-shkolah.

Урядовий законопроект про громадські шлюбі – це “ідеологічне впровадження” гендерної ідеології в Італії [Електронний ресурс].– Режим доступу : http://catholicnews.org.ua/uryadoviy-zakonoproekt-pro-gromadski-shlyubi-ce-ideologichne-vprovadzhennya-gendernoyi-ideologiyi-v.

Італійці проти гендеру [Електронний ресурс].– Режим доступу : http://catholicnews.org.ua/italiyci-proti-genderu.

Словацькі фахівці звернулися до президента, прем’єра і уряду з вимогою відмінити пропаганду ген¬дерної ідеології в школах [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://catholicnews.org.ua/slovacki-fahivci-zvernulisya-do-prezidenta-premiera-i-uryadu-z-vimogoyu-vidminiti-propagandu.

Хорватський європарламентар : гендерна ідеологія не відповідає європейським цінностям [Елект-ронний ресурс]. – Режим доступу : http://catholicnews.org.ua/horvatskiy-ievroparlamentar-genderna-ideologiya-ne-vidpovidaie-ievropeyskim-cinnostyam.

На шляху до нової гендерної людини: як німецька держава виховує дітей [Електронний ресурс]. – Ре¬жим доступу : http://catholicnews.org.ua/na-shlyahu-do-novoyi-gendernoyi-lyudini-yak-nimecka-derzhava-vihovuie-ditey-0.

Шведи під впливом гендерної ідеології міняють мову [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://catholicnews.org.ua/shvedi-pid-vplivom-gendernoyi-ideologiyi-minyayut-movu .

о. Вільчинський Орест-Дмитро Дещо про гендерну ідеологію та її фінансову підтримку в Україні [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://catholicnews.org.ua/deshcho-pro-gendernu-ideologiyi-ta-yiyi-finansovu-pidtrimku-v-ukrayini.

Там само.

Єпископ помічник Радослав Змітровіч “Україні більш загрожує ідеологія гендеру ніж повернення комунізму” [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://catholicnews.org.ua/iepiskop-pomichnik-radoslav-zmitrovich-ukrayini-bilsh-zagrozhuie-ideologiya-genderu-nizh-povernennya.

Глава УГКЦ: “Інституцію сім’ї намагаються знищти за допомогою ідеології під назвою “гендер” [Елект¬ронний ресурс]. – Режим доступу : http://catholicnews.org.ua/lava-ugkc-instituciyu-simyi-namagayutsya-znishchiti-za-dopomogoyu-ideologiyi-pid-nazvoyu-gender.

Зміни до Конституції загрожують інституту сім’ї в Україні, – Святослав Шевчук [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.credo-ua.org/2015/07/138202; Рада церков застерігає владу від зазіхання на сімейні цінності в новій Конституції [Інтернет ресурс]. – Режим доступу : http://catholicnews.org.ua/rada-cerkov-zasterigaie-vladu-vid-zazihannya-na-simeyni-cinnosti-v-noviy-konstituciyi; У Зарваниці Глава УГКЦ виступив із закликом захистити сімейні цінності українського народу [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://catholicnews.org.ua/u-zarvanici-glava-ugkc-vistupiv-iz-zaklikom-zahistiti-simeyni-cinnosti-ukrayinskogo-narodu.

Про гендерну ідентичність і сексуальну орієнтацію говоритимуть на прес-конференції у Києві [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://catholicnews.org.ua/pro-gendernu-identichnist-i-seksualnu-oriientaciyu-govoritimut-na-pres-konferenciyi-u-kiievi.

Християнська Україна може стати викликом для пробудження секуляризованої Європи, – Блажен-ніший Святослав [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.credo-ua.org/2015/05/135784.

“Як живе сім’я, так живе народ і так живе весь світ”: відозва львівського митрополита РКЦ щодо змін в конституцію України [Електронний

ресурс]. – Режим доступу : http://catholicnews.org.ua/yak-zhive-simya-tak-zhive-narod-i-tak-zhive-ves-svit-vidozva-lvivskogo-mitropolita-rkc-shchodo-zmin.

“Гендерна політика” сьогодні: що це? [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://catholicnews. org.ua/genderna-politika-sogodni-shcho-ce.

Гендерна ідеологія – це чергова небезпека нового поневолення українського народу [Електронний ре¬сурс]. – Режим доступу : http://catholicnews.org.ua/genderna-ideologiya-ce-chergova-nebezpeka-novogo-ponevolennya-ukrayinskogo-narodu.


Повний текст: XML
20 :: 0

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.