РОЗВИТОК БОГОСЛОВСЬКОЇ ОСВІТИ В ГАЛИЦЬКІЙ ГРЕКО-КАТОЛИЦЬКІЙ МИТРОПОЛІЇ В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ – НА ПОЧАТУ ХХ СТОЛІТТЯ

Ігор ПИЛИПІВ, Руслан ДЕЛЯТИНСЬКИЙ

Анотація


У статті проаналізовано особливості розвитку богословської освіти в Галицькій греко-католицькій митрополії в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст., зокрема, взаємозв’язок реформ за­гальної та богословської освіти, вплив Добромильської реформи 1882 р. і Львівського синоду 1891 р., специфіку підготовки духовенства в духовних семінаріях Львова, Перемишля і Станиславова та ін.


Ключові слова


загальна та спеціальна освіта; реформа освіти; богословська освіта; генеральна духовна семінарія; єпархіальна духовна семінарія; Львівський синод 1891 р

Посилання


Марусин М. Погляд на виховання кандидатів духовного стану на Україні / о. д-р Мирослав Марусин // Богословія. – 1943–1963. – Т. 21–24. – С. 40–94.

Лужницький Г. Українська Церква між Сходом і Заходом: нарис історії Української Церкви / Григо¬рій Лужницький. – 2-е вид., виправлене. – Львів : Свічадо, 2008. – 640 с.

.Кащак І. Виховання Українського Греко-Католицького Священика (1882–1946) / о. д-р І. Кащак ; пер.з англ. О. Шпунт. – Львів : Свічадо, 2007. – 232 с.

Ленцик В. Нарис історії Української Церкви. – Львів : Свічадо, 2003. – 600 с.

Химка І.-П. Греко-Католицька Церква і національне відродження у Галичині (1772–1918) / І.-П. Хим¬ка // Ковчег : збірник статей з церковної історії. Ч. 1. – Львів, 1993. – С. 73–107.

Марчук В. В. Церква, духовність, нація: Українська греко-католицька церква в суспільному житті України ХХ ст. / В. В. Марчук. – Івано-Франківськ : Плай, 2004. – 464 с.

Фенич В. І. Богословська католицька освіта: деякі міркування про стан і перспективи її розвитку в Україні [Електронний ресурс] / В. І. Фенич // Національна бібліотека України ім. В.І.Вернадського. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/portal/natural/nvunu/Ist/2008_21/031.htm [31.03. 2011].

Яковенко Н. Нарис історії середньовічної та ранньомодерної України / Н. Яковенко. – 2-е вид., пере¬роблене та розширене. – К. : Критика, 2005. – С. 495–496.

Глистюк Я. С. Генеральна греко-католицька духовна семінарія у Львові 1848–1914: інституційна та соціальна історія : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : 07.00.01 – Історія України. – Львів : Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, 2008. – 20 с.

Андрухів І. Станіславська (Івано-Франківська) єпархія ГКЦ крізь призму століть: історико-релігійний аспект : наукова монографія / Ігор Андрухів, Олександр Лисенко, Ігор Пилипів. – Надвірна : Надвірнянська друкарня, 2010. – 500 с.

Димид М. Стан академічного богослов’я в УГКЦ (опубліковано: 22 січня 2012) [Електронний ресурс] / о. Михайло Димид // Релігійно-інформаційна служба України: – Режим доступу : http://risu.org.ua/ua/index/blog/~Dymyd/46429/ [25.01. 2012].

Бендик М. Місце і роль богослов’я в Українській Греко-Католицькій Церкві (опубліковано: 11 грудня 2011, 12:02 | Блоги | Блог Дрогобицької Духовної Семінарії) [Електронний ресурс] / ректор о. Мирон Бендик // Релігійно-інформаційна служба України: – Режим доступу : http://risu.org.ua/ua/index/blog/ ~dds/45892/ [17.01. 2012].

Левицький О. Історія формування духовенства в Церкві Київської традиції / о. д-р Олександр Левицький // Науковий вісник Івано-Франківського богословського університету УГКЦ “Добрий Пастир” : збірник наукових праць / гол. ред. Р. А. Горбань.– Івано-Франівськ, 2014. – Вип. 5 : Богослов’я. – С. 45–72.

Хромець В. Теологічне знання та теологічна освіта в Україні: короткий нарис (опубліковано: 19.01. 2011) [Електронний ресурс] / Віталій Хромець // Релігія в Україні: – Режим доступу : http://www.religion.in.ua/main/analitica/7841-teologichne-znannya-ta-teologichna-osvita-v-ukrayini-korotkij- naris.html [22.07. 2011].

Кащак І. Виховання Українського Греко-Католицького Священика… – С. 50–51.

Химка І.-П. Греко-Католицька Церква і національне відродження у Галичині… – С. 75; Ступарик Б. Шкільництво Галичини (1772–1939 рр.) / Б. Ступарик. – Івано-Франківськ: Друкарня Івано-Франків¬ського управління по пресі, 1994. – С. 9.

Кащак І. Виховання Українського Греко-Католицького Священика… – С. 43.

Марусин М. Погляд на виховання кандидатів духовного стану на Україні… – С. 67, 73–74.

19.Ступарик Б. Шкільництво Галичини (1772–1939 рр.)… – С. 11; Кащак І. Виховання Українського Греко-Католицького Священика… – С. 52.

Марусин М. Погляд на виховання кандидатів духовного стану на Україні… – С. 75.

Химка І.-П. Греко-Католицька Церква і національне відродження у Галичині… – С. 77.

Ступарик Б. Шкільництво Галичини (1772–1939 рр.)… – С. 12-14.

Мудрий С. Нарис історії Церкви в Україні / владик Софрон Мудрий ЧСВВ. – 4-те вид. – Жовква : Місіонер, 2010. – С. 402.

Химка І.-П. Греко-Католицька Церква і національне відродження у Галичині… – С. 77, 78.

Марусин М. Погляд на виховання кандидатів духовного стану на Україні… – С. 76.

Мудрий С. Нарис історії Церкви в Україні…. – С. 424-425.

Ступарик Б. Шкільництво Галичини (1772–1939 рр.)… – С. 72-73.

Кащак І. Виховання Українського Греко-Католицького Священика… – С. 53; Ступарик Б. Шкіль-ництво Галичини (1772–1939 рр.)… – С. 44.

Кащак І. Виховання Українського Греко-Католицького Священика… – С. 55.

Ступарик Б. Шкільництво Галичини (1772 – 1939 рр.)… – С. 51-59.

Кащак І. Виховання Українського Греко-Католицького Священика… – С. 56.

Ступарик Б. Шкільництво Галичини (1772 – 1939 рр.)… – С. 73-75.

Цит. за: Кащак І. Виховання Українського Греко-Католицького Священика… – С. .68-69.

.Дрогобицький І. І. Добромильська реформа чину св. Василія Великого в контексті еволюції його куль¬турно-освітньої діяльності / І. І. Дрогобицький // Вісник Прикарпатського університету. Історія. Вип. VІІ. – Івано-Франківськ, 2003. – С. 68.

Чинности і рішення руского провінціального Собора в Галичині одбувшегося в Львові в році 1891. – Львів : Накладом Митрополичого Ординаріату, Із типографії Ставропігійського ін-та, 1896. – С. 210–215.

Марусин М. Погляд на виховання кандидатів духовного стану на Україні… – С. 77.

Там само. – С. 77.

Левицький О. Львівський Синод 1891 року – один із основних елементів Партикулярного права УГКЦ // Науковий вісник Івано-Франківської теологічної академії УГКЦ “Добрий пастир”. Теологія : щорічний збірник наукових праць. – Івано-Франківськ, 2009. – № 2. – С. 29.

Марусин М. Погляд на виховання кандидатів духовного стану на Україні… – С. 77.

Блажейовський Д. Історичний шематизм Львівської архиєпархії (1832–1944). англійською мовою / о. Дмитро Блажейовський. Т. 1: Адміністрація і парохії. – Львів ; К. : КМ Академія, 2004. – С. 24.

Марусин М. Погляд на виховання кандидатів духовного стану на Україні… – С. 75.

Блажейовський Д. Історичний шематизм Львівської архієпархії (1832–1944). Том 1… – С. 24.

Блажейовський Д. Історичний шематизм Станиславівської (Івано-Франківської) єпархії від її засну¬вання до початку Другої світової війни (1885–1938): англійською мовою / о. Дмитро Блажейовський. – Львів : Місіонер, 2002. – С. 13, 14.

Марусин М. Погляд на виховання кандидатів духовного стану на Україні… – С. 76.

Блажейовський Д. Історичний шематизм Львівської архієпархії (1832–1944). Т. 1… – С. 124.

Блажейовський Д. Історичний шематизм Перемиської єпархії з включенням Апостольської Адмініст¬ра¬тури Лемківщини (1828–1939): англійською мовою / о. Дмитро Блажейовський. – Львів : Каменяр, 1995. – С. 28–29.

Марусин М. Погляд на виховання кандидатів духовного стану на Україні… – С. 83.

Там само. – С. 85.

Митрополит Андрей Шептицький. Життя і діяльність. Документи і матеріали 1899 – 1944. Т. II : Церква і cуспільне питання. Кн. 1 : Пастирське вчення і служіння. – Львів : Місіонер, 1999. – С. 10.

Цит. за: Кащак І. Виховання Українського Греко-Католицького Священика… – С. 82.

Митрополит Андрей Шептицький. Життя і діяльність. Документи і матеріали 1899–1944. Т. IІI : Церк¬ва і душпастирство. Пастирські листи послання 1901–1914. – Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2000. – С. 25–38.

Конференції Архиєреїв Української Греко-Католицької Церкви (1902–1937) / ред. А. Кравчук. – Львів : Свічадо, 1997. – С. 8.

Кащак І. Виховання Українського Греко-Католицького Священика… – С. 82.

Кащак І. Виховання Українського Греко-Католицького Священика… – С. 82–83; Єгрешій О. Єпископ Гри¬горій Хомишин: портрет релігійно-церковного і громадсько-політичного діяча / О. Єгрешій. – Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2006. – С. 19.

Блажейовський Д. Історичний шематизм Львівської архієпархії (1832–1944). Т. 1… – С. 24.

Кащак І. Виховання Українського Греко-Католицького Священика… – С. 84.

Конференції Архиєреїв УГКЦ (1902–1937)… – С. 32.

Там само. – С. 34.

Кащак І. Виховання Українського Греко-Католицького Священика… – С. 86.

Там само. – С. 73.

Конференції Архиєреїв УГКЦ (1902–1937)… – С. 13, 33.

Гузіль М. Виховування українського галицького духовенства в першім році світової війни / М. Гузіль // Альманах українських богословів. – Львів, 1923. – С. 135–137; Зубрицький С. Картина з історії Львів¬сь¬кої української духовної семінарії / С. Зубрицький // Альманах українських богословів. – Львів, 1923. – С. 146–149; о. І. Л. З історії духовної семінарії в Станіславові / [о. Іван Лятишевський] // Аль¬ма¬нах українських богословів. – Львів, 1923. – С. 139–140; М. Ж. З історії греко-католицької духовної семінарії в Перемишлі / М. Ж. // Альманах українських богословів. – Львів, 1923. – С. 137–139.

Інсбруковець. З життя інсбруцьких богословів / Інсбруковець // Альманах українських богословів. – Львів, 1923. – С. 140–144.

В. М. Український Місійний Інститут при греко-католицькій духовній семінарії в Оломунці / В. М. // Альманах українських богословів. – Львів, 1923. – С. 145–146.

Марусин М. Погляд на виховання кандидатів духовного стану на Україні… – С. 85–86.

Там само. – С. 86.

Кащак І. Виховання Українського Греко-Католицького Священика… – С. 88.


Повний текст: XML
20 :: 0

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.