ПРОФЕСІЙНА І ГРОМАДСЬКО-ПОЛІТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ АДВОКАТІВ СТАНИСЛАВІВЩИНИ (КІНЕЦЬ ХІХ – ПЕРША ПОЛОВИНА ХХ ст.): ІСТОРІОГРАФІЧНИЙ ОГЛЯД

Степан КОБУТА

Анотація


Розглянуто стан і ключові напрями вивчення питання розвитку української адвокатури на західноукраїнських землях у кінці ХІХ – першій половині ХХ ст. Проаналізовано наявну історіографічну базу, окреслено основні здобутки сучасних вітчизняних науковців з даної проблематики. Зосереджено увагу на виданнях і публікаціях, у котрих відображено професійну і громадську діяльність українських адвокатів на території Станиславівщини (сучасної Івано-Франківської області), а також відомих українських правників – уродженців краю, які жили і працювали поза межами малої батьківщини.


Ключові слова


адвокат; громадсько-політична діяльність; національно-політичний рух; правник; Східна Галичина; Станиславівщина

Посилання


Баран С. Шляхами нашого відродження / Степан Баран // Життя і Право. – 1934. – Ч. 1. – С. 18–19; Ганкевич Л. З діяльності Союзу Українських Адвокатів у Львові / Лев Ганкевич // Життя і Право. – 1928. – Ч. 1. – С. 60–63; Глушкевич М. Адвокат і суспільність / Маріян Глушкевич // Життя і Право. – 1928. – Ч. 1. – С. 21–28; його ж: Етичні завдання адвокатури / Маріян Глушкевич // Життя і Право. – 1929. – Ч. 4. – С. 38–44; Дністрянський С. Старі й нові шляхи в науці приватного права / Станіслав Дністрянський // Життя і Право. – 1929. – Ч. 4. – С. 7–22; Домбчевський Р. Організація української адвокатури / Роман Домбчевський // Життя і Право. – 1928. – Ч. 1. – С. 44–48; його ж: Перше десятиліття / Роман Домбачевський // Життя і Право. – 1938. – Ч. 1. – С. 1–5; Левицький К. В боротьбі за права рідної мови / Кость Левицький // Життя і Право. – 1932. – Ч. 2. – С. 36–38.

Волошин М. Тим, що відійшли від нас у боротьбі за право / М.Волошин // Ювилейний альманах Союзу Українських Адвокатів. – Львів : Вид-во САУ, 1934. – С. 74–108; Ганкевич Л. Десятиліття Союзу Українських Адвокатів / Лев Ганкевич // Ювилейний альманах Союзу Українських Адво¬ка-тів... – С. 38–73; Дністрянський С. Українці – професори права / Станіслав Дністрянський, Володимир Старосольський // Ювилейний альманах Союзу Українських Адвокатів…. – С. 126–145; Домбачевський Р. За право мови / Роман Домбачевський // Ювилейний альманах Союзу Українських Адвокатів… – С. 170–255; Левицький К. Первісна організація українських правників у Львові / Кость Левицький // Ювилейний альманах Союзу Українських Адвокатів…– С. 9–12; Лициняк В Українські адвокатські аплікати в Галичині / В.Лициняк // Ювилейний альманах Союзу Українських Адвокатів… – С. 109–114; Надрага О. Товариство українсько-руських правників у Львові / Олександр Надрага // Ювилейний альманах Союзу Українських Адвокатів… – С. 13–29; Старосольський В. Держава і право / Володимир Старосольський // Ювилейний альманах Союзу Українських Адвокатів… – С. 146–159; Чубатий М. До історії адвокатури на Україні / Микола Чубатий // Ювилейний альманах Союзу Українських Адвокатів… – С. 30–37.

Левицький К. Великий зрив. До історії української державності від березня до листопада 1918 р. На підставі споминів / Кость Левицький. – Львів : Червона Калина, 1931. – 150 с.; його ж: Історія ви¬звольних змагань українців з часу світової війни 1914–1918. / К. Левицький. – Друга часть. – Львів, 1929. – С. 289–496; Третя часть. – Львів, 1930. – 497–776.; його ж: Історія політичної думки галицьких українців 1848–1914. / К. Левицький. – Львів, 1926. – 736 с.; його ж: Українські політики: Сильветки наших давніх послів і політичних діячів 1907–1914. – Львів,1937. – Ч. 2. – 165 с.

Волинець С. Передвісники творці листопадового чину. Західно-українські політичні і громадські діячі / С.Волинець. – Вінніпег : Тризуб, 1965. – 320 с.; Гуцуляк М. Перший листопад 1918 р. на західних землях України / Михайло Гуцуляк. – К. : Либідь, 1993. – 408 с.; Кузьма О. Листопадові дні 1918 р. / Олекса Кузьма. – Львів : Червона Калина, 1931. – 448 с.; Лозинський М. Галичина в рр. 1918–1920 / Михайло Лозинський. – Відень, 1922. – 228 с.; Чубатий М. Державний лад на Західній Области Української Народньої Республіки / М. Чубатий. – Львів, 1921. – 40 с.; Ярославин С. Визвольна боротьба на Західньо-Українських Землях у 1918–1923 роках / Сидір Ярославин. – Філа¬дельфія, 1956. – 156 с.

Новосівський І. Українські правники в Румунії після 1918 р. / І. Новосівський // Правничий Вісник. –Нью-Йорк, 1955. – Кн. 1. – С. 65–75; Падох Я. З минулого української адвокатури // Правничий Вісник. – Нью-Йорк, 1963. – Кн. 2. – С. 131–148; Паньківський К. Організації українських правників у минулому // Правничий Вісник. – Нью-Йорк,1955. – Кн. 1. – С. 55–58; Паньківський К. Сторінка з іс¬то¬рії Союзу Українських Адвокатів й Української Адвокатури в Галичині // Правничий Вісник. – Нью-Йорк, 1963. – Кн. 2. – C. 188–197; Пацлавський В. Ювілейний вечір в честь д-ра Л. Ганкевича. // Правничий Вісник. – Нью-Йорк, 1963. – Кн. 2. – С. 232–234; Пацлавський В. Як я став “справжнім українським“ адвокатом? // Правничий Вісник. – Нью-Йорк, 1955. – Кн. 1. – С. 99–103. Шипайло Я. Із моїх споминів // Правничий Вісник. – Нью-Йорк, 1955. – Кн. 1. – С. 95–99.

Історичні постаті Галичини XIX-XX ст. – Нью-Йорк-Париж-Сідней-Торонто, 1961. – 247 с.

Андрусяк Т. Особливості розвитку української правової думки в Галичині в 19 ст. / Тарас Андрусяк // Вісник Львівського університету. Серія юридична, 1999. – Вип. 34. – С. 151–156; його ж: Кость Ле¬вицький: життя для рідного народу / Тарас Андрусяк // Вісник НТШ. – Львів, 2000. – Ч. 23. – С. 6–8; його ж: Правові погляди Андрія Чайковського / Т. Андрусяк // Андрій Чайковський. Спогади. Листи. Дослідження. – Львів, 2002. – Т. 3. – С. 305–315; його ж: Правова тематика на сторінках календарів “Просвіти” : (австрійський період) / Тарас Андрусяк // Україна: культурна спадщина, національна сві¬до¬мість, державність / НАН, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича. – 2010. – Вип. 19. – С. 165–177.

Кульчицький В. Суд, прокуратура та адвокатура в складі Австро-Угорщини / В. Кульчицький, І. Бойко // Науковий вісник Чернівецького університету. Серія: Правознавство. – 2001. – Вип. 125. – С. 22–25; Кульчицький В. Українська юриспруденція в персоналіях / В. С. Кульчицький, О. А. Вів¬чаренко, І. Й. Бойко. – Івано-Франківськ, 1995. – 38 с.

Кобилецький М. Органи юстиції ЗУНР / М.Кобилецький // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність / НАН, Інститут українознавства ім. І.Крип’якевича. – Вип. 6 : Західно-Українська Народна Республіка: історія і традиції. – Львів, 2000. – С. 138–144.

Петрів М. Союз Українських Адвокатів у Львові. Ч. 1 : Покажчик видань / Михайло Петрів. – К. : Українська Видавнича Спілка, 1998. – 55 с.; його ж: Сторінки історії адвокатури України : Cоюз Українських Адвокатів у Львові 1923–1940 рр. / Михайло Петрів // Адвокат. – К., 2002. – № 4/5. – С. 98–106.

Петрів М. Й. Українські адвокати: державні, громадські, політичні та культурно-освітні діячі кінця ХІХ – першої половини ХХ ст. Кн. 1 / Михайло Петрів. – К. : Юстиніан, 2014. – 544 с.

Гловацький І. Ю. Особливості розвитку інституту адвокатури на землях Східної Галичини і Буковини / Іван Гловацький // Вісник Львівського університету. Серія юридична. Вип. 38. – Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2003. – С. 119–127; Гловацький І. Поняття “політичний злочин” та його види за законодавством Польщі у міжвоєннний період (1918–1939) // Вісник Львівського юридичного інституту. – Львів, 2005. – № 1. – С. 267–283; його ж: Права української мови в кримінальному су¬дочинстві Другої Речі Посполитої 1918–1939 рр. // Вісник Львівського університету. Серія юридична. Вип. 37. – Львів, 2002. – С. 184–191; його ж: Промови українських адвокатів Галичини на політичних судових процесах початку ХХ ст. : науково-практичний посібник / Іван Гловацький. – Львів : Львів. юрид. ін-т, 2004. – 283 с.; його ж: Українські адвокати у політичних судових процесах у Східній Галичині (1921–1939 рр.) / І.Ю.Гловацький. – Львів : Тріада плюс, 2003. – 348 с.

Гловацький І. Ю. Українські адвокати Східної Галичини (кінець ХVІІІ – 30-ті роки ХХ ст.) / І. Ю. Гловацький, В. І. Гловацький. – Львів : Тріада плюс, 2004. – 112 с.

Гловацький І. Адвокатура Галичини: історія, розвиток, правовий статус (1772–1939) / Іван Гло-вацький. – Варшава, 2012. – 880 с.

Бойчук А. Ю. Інститут адвокатури в Галичині другої половини XIX – початку XX століття : іст.-прав. дослідж. / А. Ю. Бойчук ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Одес. нац. морський ун-т. – Одеса : Фенікс, 2012. – 150 с.

Історія адвокатури України. Ч. 1 / Т. В. Варфоломеєва, О. Д.Святоцький, В. С.Кульчицький та ін. Спіл¬¬ка адвокатів України. – 2-е вид., переробл. і доп. – К. : СДМ-Студіо, 2002. – 285 c.; Історія адво¬катури України / за ред. Т. В. Варфоломеєвої, О. Д. Святоцького. – К., 1992. – 120 с.; Святоць-кий О. Д. Адвокатура України : навч. посібник / О. Д. Святоцький, М. М. Михеєнко. – К. : Ін Юре, 1997. – 222 с.; Адвокатура України : навчальний посібник : у 2 кн. / за ред. С. Я. Фурси. – К. : Ви-да¬вець Фурса С. Я., 2007. – Кн. 1. – 940 с.

Василик І. Адвокатська еліта Східної Галичини у становленні української державності / Ірина Ва-силик // Вісник .Київського національного університету ім. Т. Шевченка. Українознавство. – 2010. – Вип. 14. – С. 217–222; її ж Особливості формування української юридичної еліти Східної Галичини в кінці ХІХ – на початку ХХ століття / Ірина Василик // Вісник Київського національного університету ім. Т. Шевченка. Українознавство. – 2012. – Вип. 16. – С. 39–43.

Мисак Н. Галицькі адвокати наприкінці ХІХ – на початку ХХ століття: національна ідентифікація і професійна діяльність / Наталія Мисак // Україна-Польща: історична спадщина і суспільна свідо-мість. Вип. 5 : Ювілейний збірник на пошану Олександра Колянчука / відп. ред. Микола Литвин. – Львів : Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 2012. – С. 26–37; її ж: Українські но¬та¬ріуси в Галичині наприкінці ХІХ – на початку ХХ століття : соціально-професійна характеристика / Н. Ф. Мисак // Інтелігенція і влада. Вип. 32. – Одеса, 2015. – С. 71–84; її ж: Формування української інтелігенції в Галичині наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. / Наталія Мисак // Україна соборна : зб. наук. статей. – К., 2005. – Вип. 2, ч. ІІ. – С. 235–246.

Адвокатура України: історія та сучасність: матеріали Всеукраїнського круглого столу. – К. ; Тер-нопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2013. – 153 с.; Адвокатура України: забуте і невідоме. Серія “Нариси з історії адвокатури України”. Вип. 1 / за ред. І. Б. Василик. – К. : КВІЦ, 2014. – 380 с.; Адвокатура України: забуте і невідоме. Серія “Нариси з історії адвокатури України”. Вип. 2 / за ред. І. Б. Василик. – К. : КВІЦ, 2016. – 556 с.

Андрусяк Т. Г. Адвокати та їх роль у розвитку української правової думки / Т. Г. Андрусяк / Адво-ка¬тура України: історія та сучасність : матеріали Всеукраїнського круглого столу. – К. ; Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2013. – С. 14–18.

Аркуша О. Г. Соціально-професійна група українських адвокатів у Галичині другої половини ХІХ – початку ХХ століття: методологія і контексти досліджень / О. Г. Аркуша / Адвокатура України: історія та сучасність : матеріали Всеукраїнського круглого столу. – К. ; Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гна¬тюка, 2013. – С. 63–68.

Ганусин О. Б. Становище українського адвоката у Галичині на зламі ХІХ–ХХ ст.: фахові та життєві пріоритети / О. Б. Ганусин / Адвокатура України: історія та сучасність : матеріали Всеукраїнського круглого столу. – К. ; Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2013. – С. 74–78; її ж: Український адвокат в Галичині на зламі ХІХ–ХХ століть: між ідеєю “служіння народу” та “приватною сферою” / О. Б. Га¬нусин / Адвокатура України: забуте і невідоме. Серія “Нариси з історії адвокатури України”. Вип. 1 / за ред. І. Б. Василик. – К. : КВІЦ, 2014. – С.75–109.

Лазурко О. Б. “Союз українських адвокатів” як приклад адвокатської самоорганізації (1923–1940 рр.) / О. Б. Лазурко / Адвокатура України: забуте і невідоме. Серія “Нариси з історії адвокатури України”. Вип. 1 / за ред. І. Б. Василик. – К. : КВІЦ, 2014. – С. 280–318.

Мельник В. М. Адвокатська та громадсько-політична діяльність Теофіла Окуневського / В. М. Мель¬ник / Адвокатура України: забуте і невідоме. Серія “Нариси з історії адвокатури України”. Вип. 1 / за ред. І. Б. Василик. – К. : КВІЦ, 2014. – С. 201–211.

Никифорак М. В. Адвокатура Буковини за Австрії (1781–1918 рр.) / М. В. Никифорак / Адвокатура України: забуте і невідоме. Серія “Нариси з історії адвокатури України”. Вип. 1 / за ред. І. Б. Василик. – К. : КВІЦ, 2014. – С. 67–74.

Салук В. Б. Громадсько-політична діяльність галицьких адвокатів-народовців кінця ХІХ – початку ХХ століття (на прикладі Володимира Лучаковського і Євгена Олесницького) / В. Б. Салук / Адвокатура України: забуте і невідоме. Серія “Нариси з історії адвокатури України”. Вип. 1 / за ред. І. Б. Василик. – К. : КВІЦ, 2014. – С. 158–200.

Семенюк І. Я. Українські адвокати у політичних судових процесах над членами УВО-ОУН / І. Я. Семенюк / Адвокатура України: забуте і невідоме. Серія “Нариси з історії адвокатури України”. Вип.1 / за ред. І. Б. Василик. – К .: КВІЦ, 2014. – С. 319–328.

Скальський В. В. Адвокати в період Української революції (1917–1921 рр.) / В. В. Скальський / Адвокатура України: забуте і невідоме. Серія “Нариси з історії адвокатури України”. Вип. 1 / за ред. І. Б. Василик. – К. : КВІЦ, 2014. – С. 253–268.

Аркуша О Український національно-політичний рух у Галичині наприкінці 80-х років ХІХ ст. / Олена Аркуша // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. – Львів, 1997. – Вип. 3–4. – С. 118–140; її ж: Парламентська традиція галицьких українців у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. / Олена Аркуша // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. – Львів, 2000. – Вип. 6. – С. 68–90.

Плекан Ю. Боротьба за реформу виборчого законодавства до Австрійського парламенту і Галицького сейму(кінець ХІХ – початок ХХ ст.) / Юрій Плекан. – Івано-Франківськ : Видавець Третяк І.Я., 2008. – 204 с.

Чорновол І. 199 депутатів Галицького сейму. – Львів : Тріада плюс, 2010. – 228 с.; його ж: Ук-раїнська фракція Галицького крайового сейму 1861–1901 : (нарис з історії українського парламен¬та¬ризму) / Ігор Чорновол. – Львів : Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 2002. – 288 с

Жерноклеєв О. Українська соціал-демократія в Галичині. Нарис історії (1899–1918) / Олег Жер-ноклеєв. – К. : Основні цінності, 2000. – 168 с.; Жерноклеєв О. С. Лідери західноукраїнської соціал-демократії. Політичні біографії / О. С. Жерноклеєв, І. Я. Райківський. – К. : Основні цінності, 2004. – 283 с.

Кугутяк М. Історія Української націонал-демократії. 1918–1919. Т. 1 / Микола Кугутяк. – К. ; Івано-Франківськ : Плай, 2002. – 535 с.; його ж: Галичина: сторінки історії. Нарис суспільно-політичного руху (ХІХ ст. – 1939 р.) / Микола Кугутяк. – Івано-Франківськ, 1993. – 200 с.

Зашкільняк Л. Історія Польщі: від найдавніших часів до наших днів / Л. О.Зашкільняк, М. Г. Крикун. – Львів : Львів. нац. ун-т імені Івана Франка, 2002. – 752 с.

Реєнт О. Україна в імперську добу (ХІХ – початок ХХ ст.) / О. Реєнт. – К. : Інститут історії України НАН України, 2003. – 344 с.

Сухий О. Галичина: між Сходом і Заходом (нариси історії ХІХ – початку ХХ ст.) / Олексій Сухий. – Львів : ЛУ, 1999. – 227 с.; його ж: Національна ідея в програмах та діяльності українських політичних організацій Галичини (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) / Олексій Сухий. – Львів : Каменяр, 1998. – 132 с.

Трофим’як Б Фізичне виховання і спортивний рух у Західній Україні (з початку 30-х років ХІХ ст. до 1939 р.) / Б. Трофим’як. – К., 1997. – 418 с.

Гуйванюк М. Р. Січовий рух у Галичині й Буковині (1900–1914 рр.) / М. Р. Гуйванюк. – Чернівці : Зелена Буковина, 2009. – 254 с.

Лазарович М. В. Культурно-просвітницька діяльність Українських Січових Стрільців у роки Першої світової війни / М. В. Лазарович. – Тернопіль : Тайп, 2003. – 114 с.; його ж: Українські Січові Стріль¬ці: національно-політична та культурно-просвітницька діяльність / М. В. Лазарович. – Тернопіль : Економічна думка, 2000. – 202 с.

Патер І. Союз визволення України: проблеми державності і соборності / Іван Патер. – Львів : Ін-т українознавства ім. І.Крип’якевича НАН України, 2000. – 346 с.

Карпенко О. Ю. З історії Західно-Української Народної Республіки : (До 85-річчя з дня народження професора О. Ю. Карпенка) / О. Ю. Карпенко ; за заг. ред. М. Кугутяка. – Івано-Франківськ : Прикарп. нац. ун-т ім. В. Стефаника, 2006. – 494 с.

Литвин М. Історія ЗУНР / М. Литвин, К. Науменко. – Львів : Інститут українознавства ім. І. Кри¬п’я-ке¬ви¬ча НАН України, 1995. – 368 с.; Литвин М. Українсько-польська війна 1918–1919 рр. / М. Литвин. – Львів : Ін-т українознавства ім. І.Крип’якевича НАН України, Ін-т Східно-Центральної Європи, 1998. – 488 с.

Макарчук С. Українська Республіка галичан. Нариси про ЗУНР / Степан Макарчук. – Львів : Світ, 1997. – 182 с.

Павлишин О. Закордонна група Української Національної Ради (1919–1923 рр.) / Олег Павлишин / Галичина. Науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис : до 95-річчя утворення Західно-Української Народної Республіки. – 2014. – Ч. 25–26. – С. 57–65; його ж: Організація цивільної влади ЗУНР у повітах Галичини (листопад – грудень 1918 року) / Олег Павлишин // Україна модерна. – Львів, 1999. – Ч. 2–3. – С. 132–193; його ж: Соціально-політичний портрет українського проводу Галичини й Буковини в революції 1918–1919 рр. / Олег Павлишин // Україна модерна. – Львів, 2000. – Ч. 4–5. – С. 187–245.

Тищик Б. Й. Західно-Українська Народна Республіка (1918–1923): історія держави і права / Б. Й. Ти¬щик. – Львів : Тріада Плюс, 2004. – 392 с.

Західно-Українська Народна Республіка. Ілюстрована історія. – Львів ; Івано-Франківськ : Ману-скрипт-Львів, 2008. – 524 с.; Західно-Українська Народна республіка 1918–1923. Історія / кер. авт. колект. О. Ю. Карпенко. – Івано-Франківськ : Сіверсія, 2001. – 628 с.; Західно-Українська Народна республіка 1918–1923. Уряди. Постаті / Інститут українознавства ім. І.Крип’якевича НАН України; голов. ред. Ярослав Ісаєвич ; упоряд.: Микола Литвин, Іван Патер, Ігор Соляр. – Львів, 2009. – 350 с.

Галичина. Науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис : До 95-річчя утворення Західно-Української Народної Республіки. – 2014. – Ч. 25–26. – 40 с.; Україна: культурна спадщина, націо¬нальна свідомість, державність / НАН, Інститут українознавства ім. І.Крип’якевича. – Вип. 6: Західно-Українська Народна Республіка: історія і традиції. – Львів, 2000; Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. Вип.18 : Західно-Українська Народна Республіка : до 90-річчя утворення / НАН України, Інститут українознавства ім. І.Крип’якевича ; гол. редкол. Ярослав Ісаєвич ; упоряд. Микола Литвин, Іван Патер, Ігор Соляр. – Львів, 2009. –.724 с.

Зайцев О. Представники українських політичних партій Західної України у парламенті Польщі / Олександр Зайцев // Український історичний журнал. – 1993. – № 1. – С. 72–84; його ж: Українська Народна Трудова партія / Олександр Зайцев // Україна модерна. – Львів : Критика, 2002. – Ч. 7. – С. 69–90; Міщук М. Українська радикальна партія – Українська соціалістично-радикальна партія: ідеологія, організація, політика (1918–1939 рр.) : монографія / Маряна Міщук. – Івано-Франківськ : НАІР, 2016. – 192 с.; Райківський І. Українська соціал-демократична партія (1928–1939 рр.). – Івано-Франківськ, 1995. – 67 с.; Соляр І. Консолідаційні процеси національно-державницьких сил Західної України (1923–1928) / І. Соляр. – Львів : Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 2010. – 150 с.; його ж: Українське національно-демократичне об’єднання: перший період діяльності (1925–1928) / І. Соляр. – Львів : НАН України, Ін-т українознавства ім. І.Крип’якевича, 1995. – 70 с.; Савчук Б. Просвітницька та соціально-економічна діяльність українських громадських товариств у Галичині : (остання третина ХІХ – початок ХХ ст.) / Борис Савчук. – Івано-Франківськ : Плай, 1999. – 115 с.

Андрухів І. Кость Левицький: політик, громадський діяч, правник (1859–1941) : [монографія] / І. Андрухів, С. Сворак, В. Ковалик. – Надвірна : Надвірнянська друкарня, 2009. – 104 с. Андрухів І. Кость Левицький: сторінки життя / Ігор Андрухів. – Івано-Франківськ, 1995. – 46 с.; його ж: Україн¬ські молодіжні товариства Галичини: 1861–1939 рр. : (короткий історичний нарис) / Ігор Андрухів. – Івано-Франківськ, 1995. – 73 с.

Андрухів І. “Адвокатська доба” національного відродження / І.Андрухів, П.Арсенич // Українські правники у національному відродженні Галичини: 1848–1939 рр. – Івано-Франківськ, 1996. – С. 3–24; його ж: Адвокатська доба національного відродження в Галичині // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ. – 1999. – № 4. – С. 19–23.

Арсенич П. Українські правники: короткі біографічні нариси / Андрухів І. “Адвокатська доба” національного відродження // Українські правники у національному відродженні Галичини: 1848–1939 рр. / І. Андрухів, П. Арсенич. – Івано-Франківськ, 1996. – С. 25–70.

Арсенич П. Рід Шухевичів / Петро Арсенич. – Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2005. – 264 с.; його ж: Родина Заклинських / Петро Арсенич. – Івано-Франківськ, 1998. – 56 с.; його ж: Родина Озаркевичів / Петро Арсенич. – Коломия : Вік, 1998. – 96 с.; його ж: Священний рід Бурачинських / Петро Арсенич. – Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2004. – 192 с.

Арсенич П. Галичани – жертви більшовицьких репресій / Петро Арсенич. – Івано-Франківськ : Лілея, Нова Зоря, 2006. – 72 с.

Бабій В. Левко Бачинський / Василь Бабій. – Івано-Франківськ, 2002. – 85 с.

Погребенник Ф. Левко Бачинський / Федір Погребенник. – Коломия, 1994. – 30 с.; його ж: Лев Бачинський (1872–1930) : біобіліографічний нарис про видатного політичного і громадсько-куль-турного діяча / Федір Погребенник ; за ред. В. О. Кононенка. – К. : НПБ України, 1997. – 30 с.

Великочий В. Дмитро Вітовський (1887–1919). Документальний нарис / Володимир Великочий, Богдан Гаврилів. – Івано-Франківськ, 1996. – 75 с.

Клапчук В. Микола Лагодинський – визначна постать ЗУНР: життєвий і політичний шлях / Воло-димир Клапчук // Галичина. Науковий і

культурно-просвітній краєзнавчий часопис : До 95-річчя утворення Західно-Української Народної Республіки. – 2014. – Ч. 25–26. – С. 152–157; Клапчук В. М. Делятинщина : історико-географічне дослідження / В. М. Клапчук, М. М. Клапчук. – Делятин ; Івано-Франківськ : Фоліант, 2007. – 584 с.; Клапчук М. М. Історико-тнографічний нарис Делятинщини : (від найдавніших часів до 1939 року) / Клапчук М. М., Клапчук В. М. – Делятин, 2000. – 120 с.

Яковлєв Ю. Діяльність Миколи Лагодинського в Українській радикальній партії / Юрій Яковлєв // Галичина. Науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис : До 95-річчя утворення Західно-Української Народної Республіки. – 2014. – Ч. 25–26. – С. 72–88; його ж: Діяльність Северина Даниловича в РУРП у 1890-х рр. / Ю.Яковлєв // Науковий вісник Чернівецького університету. Історія. Політичні науки. Міжнародні відносини. – 2013. – Вип. 676–677. – С. 88–97.

Дземан М. Іван Макух, адвокат із Товмача – міністр ЗУНР / Михайло Дземан. – Тлумач : РВК “Злагода”, 2010. – 180 с.; Дземан М. Іван Макух. Повернення із забуття / Михайло Дземан, Роман Рибчин. – Івано-Франківськ : Ділова Івано-Франківщина, 2014. – 592 с.

Кульчицький Р. В. Основні напрями державотворчої діяльності І. Макуха в період ЗУНР / Р. В. Куль¬чицький // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність Вип.18 : Західно-Українська Народна Республіка : до 90-річчя утворення / НАН України, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича; гол. редкол. Ярослав Ісаєвич ; упоряд. Микола Литвин, Іван Патер, Ігор Соляр. – Львів, 2009. – С. 521–529.; його ж: Політико-правова діяльність І. Макуха / Р. Кульчицький // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Історія. – Тернопіль, 2009. – Вип. 3. – С. 87–94; його ж: Посольська діяльність Івана Макуха (1908–1914) / Р. В. Кульчицький // Схід. – 2008. – № 5 (89). – С. 33–38.

Василик І. Б. Кость Левицький: від адвоката до прем’єра ЗУНР : монографія / І. Б. Василик. – К. : Експрес-Поліграф, 2010. – 176 с.

Андрусяк Т. Кость Левицький: життя для рідного народу / Тарас Андрусяк // Вісник НТШ. – Львів, 2000. – Ч. 23. – С. 6–8; Загурський О. Кость Левицький – відомий адвокат Галичини / Олександр Загурський // Тисмениця в минулому та сучасному: історія, економіка і культура : матеріали наукової краєзнавчої конференції, присвяченої 950-річчю заснування м. Тисмениці, 18 травня 2012 / Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2012. – С. 87–89 ; Райківський І. Уродженець Тисмениці Кость Левицький – видатний український діяч / Ігор Райківський // Тисмениця в минулому та сучасному: історія, економіка і культура : матеріали наукової краєзнавчої конференції, присвяченої 950-річчю заснування м. Тисмениці, 18 травня 2012 / Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2012. – С. 45–53.

Визначні постаті України: Андрій Чайковський та Теофіл Окуневський : (до 150-річчя від дня наро¬дження) : [зб. наук. пр.] / упоряд.: Б. Якимович, Н. Кобрин, В. Мельник ; НАН України, Ін-т українознав. ім. І. Крип’якевича, Акад. сухопут. війск ім. гетьмана П. Сагайдачного, Наук. фундація А. Чайковського. – Львів : Афіша, 2010. – 325 с.; Баран З. Маловідомий епізод з історії українсько-угор¬ських відносин (Місія Теофіля Окуневського до Угорщини на початку 1919 року) / Зоя Баран // Записки Наукового товариства імені Т.Шевченка. – 1997. – Т. 233. – С. 469–481; Горак Р. Саґа родини Окуневських / Роман Горак // Ямгорів : Літературно-краєзнавчий і мистецький альманах. – Городен¬ка, 1997. – № 9–10. – С. 48–53; Чорновол І. Дуелі у Львові. Теофіл Окуневський contra Томислав Розвадовський / Ігор Чорновіл / Львів : місто, суспільство, культура. Т. 3 : Спеціальний випуск Вісника Львівського університету. Серія історична. – Львів, 1999. – С. 348–351.

Мельник В. М. Адвокатська та громадсько-політична діяльність Теофіла Окуневського / В. М. Мель¬ник / Адвокатура України : забуте і невідоме. Серія “Нариси з історії адвокатури України”. Вип. 1 / за ред. І. Б. Василик. – К. : КВІЦ, 2014. – С. 201–211; її ж: Діяльність Теофіла та Ярослава Окуневських у віденській “Січі” / Віра Мельник // Схід. – 2009. – № 9 (100). – Грудень. – С. 50–54; її ж: Теофіл Окуневський та його юридична практика / В. Мельник // Схід. – 2011. – № 7 (114). – С. 129–132; її ж: Теофіл Окуневський – посол до Галицького сейму (1889–1900 рр.) / В.Мельник // Вісник Національ¬ного університету “Львівська Політехніка”. Серія : Держава та армія. – 2010. – № 67. – С. 51–57.

Гнідан О. Марко Черемшина Нарис життя і творчості / О. Д. Гнідан. – К. : Дніпр, 1985. – 167 с.; За-сен¬ко О. Виданий письменник-демократ / Олекса Засенко // Черемшина М. Твори : у 2 т. / Марко Черемшина. – К. : Наукова думка, 1974. – Т. 1. – С. 5–30; її ж: Марко Черемшини: життя і творчість / О. Є. Засенко. – К. : Дніпро, 1974. – 254 с.; Семанюк Н. В. Співець Гуцульщини. Спогади про Марка Черемшину / Н. В. Семанюк. – Ужгород : Карпати, 1974. – 119 с.

Гуйванюк М. Марко Черемшина: невідоме і призабуте : наукові розвідки, републікації, документи / Микола Гуйванюк. – Снятин : Прут Принт,

– 107 с.; Погребенник Ф. Марко Черемшина у Відні / Ф. Погребенник // Українська мова і література. – 1999. – Ч. 2.

Піхманець Р. Із покутської книги буття : засади художнього мислення Василя Стефаника, Марка Черемшини і Леся Мартовича : монографія / Роман Піхманець. – К. : Темпора, 2012. – 580 с.

Андрусяк Т. Правові погляди Кирила Трильовського / Тарас Андрусяк // Вісник Львівського універ¬ситету. Серія: юридична. – 2000. – Вип. 35. – С. 121–130; Арсенич П. Засновник “Січі” Кирило Трильовський / Петро Арсенич. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2000. – 76 с.; Бойчук Л. Парламент¬ська діяльність Кирила Трильовського (1907–1918) рр. / Леся Бойчук // Вісник Прикарпатського університету. Історія. – Івано-Франківськ, 2012. – Вип. 22. – С. 166–173; Павлишин О. Кирило Три¬льовський : біографічний нарис / Олег Павлишин // Трильовський К. З мого життя. – К. ; Едмонтон ; Торонто : Таксон, 1999. – С. 5–18.

Петрів М. Січовий батько. Штрихи до портрета Кирила Трильовського / Михайло Петрів, Микола Гуйванюк, Валерій Ковтун, Микола Савчук. – Коломия : Вік, 2012. – 64 с.

Кирило Трильовський і січовий рух / Матеріали наукової конференції “Кирило Трильовський і січо¬вий рух”, приуроченої 150-річчю від дня народження Кирила Трильовського та 100-річчю створення Легіону Українських Січових Стрільців, (Коломия, 6 травня 2014 р.),. – Коломия : Вік, 2014. – 256 с.; Лицарі рідного краю: січово-стрілецька традиція в історії, культурі та мистецтві України ХХ століт¬тя / Матеріали Всеукраїнської науково-теоретичної конференції, присвяченої памяті організатора січово-стрілецького руху в Галичині, генерального отамана Українського січового союзу, голови Україн¬ської Боєвої Управи Кирила Трильовського, 17 травня 2007 р. / за ред. І. Монолатія. – Ко¬ломия : Вік, 2007. – 312 с.

Андрусяк Т. Правові погляди Андрія Чайковського / Тарас Андрусяк // Андрій Чайковський. Спогади. Листи. Дослідження. – Львів, 2002. – Т. 3. – С. 305–315.; Седляр О. Андрій Чайковський: формування світогляду і громадська діяльність : (70-ті рр. ХІХ ст. – 1914 р.) / Олександр Седляр // Наукові зошити історичного факультету : зб. наук. праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2005. – Вип. 7. – С.176–190.; Тищик Б. Андрій Чайковський – відомий випускник юридичного факультету Львівського університету / Богдан Тищик // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – Львів, 2011. – Вип. 53. – С. 80–92.

Степан Витвицький – президент Української Народної Республіки в екзилі. – Дрогобич : Коло, 2004. – 16 с.; Швед О. Степан Витвицький – громадсько-політична діяльність / Ольга Швед. – Львів : Астролябія, 2010. – 180 с.; її ж: Громадсько-політична діяльність Степана Витвицького у роки національно-визвольних змагань (1918–1923) / Ольга Швед // Україна: культурна спадщина, націо¬нальна свідомість, державність. Вип.18 : Західно-Українська Народна Республіка : до 90-річчя утво¬рення / НАН України Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича ; гол. редкол. Ярослав Ісаєвич ; упоряд. Микола Литвин, Іван Патер, Ігор Соляр. – Львів, 2009. – С. 564–570; її ж: Степан Витвицький у національно-визвольному русі першої половини ХХ ст. / Ольга Швед // Галичина. Науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис. – 2009. – Ч. 15–16. – С. 202–208; Сухий О. Михайло Лозинський : Вчений, громадський діяч, політик: Наукова розвідка / Олексій Сухий. – Львів, 1995. – 31 с.; Розиграєв О. В. Степан Шухевич – адвокат, військовий, суддя (штрихи до історичного порт¬рета) / О. В. Розиграєв / Адвокатура України: забуте і невідоме. Серія “Нариси з історії адвокатури України”. Вип. 2 / за ред. І. Б. Василик. – К. : КВІЦ, 2016. – С. 445–473.

Аркуша О. “Найсильніший інтелект з-поміж політичних діячів Галицької України” : громадсько-по¬лі¬тична біографія Євгена Олесницького /

Олена Аркуша // Олесницький Є. Сторінки з мого життя / Олесницький Є. ; упо¬ряд.: М. М. Мудрий, Б. О. Савчик ; авт. вступ. статті О.Г.Аркуша ; авт. прим. та комент. М. М. Муд¬рий. – Львів : Медицина і право, 2006. – С. 15–49.

Киричук Ю. Євген Петрушевич як громадсько-політичний діяч / Юрій Киричук // Вісник Львівського університету. Серія історична. – 1992. – Вип. 28. – С. 67–72; Павлишин О. Євген Петрушевич (1863–1940) : ілюстрований біографічний нарис / Олег Павлишин. – Л. : Манускрипт-Львів, 2013. – 398 с.; Райківський І. Євген Петрушевич в оцінці галицьких соціал-демократів (1918–1920 рр.) // Галичина. Науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис. – Івано-Франківськ, 2014. – № 25–26. – C. 114–126.;

Жерноклеєв О. С. Лідери західноукраїнської соціал-демократії : Політичні біографії / О. С. Жернокле¬єв, І.Я.Райківський. – К. : Основні цінності, 2004. – 283 с.; Райківський І. Я. Політичний портрет Левка Ганкевича // Вісник Прикарпатського університету. Історія / І. Я. Райківський, О. С. Жерноклеєв. – Івано-Франківськ, 2004. – Вип. VIІІ. – С. 9–29.

Рубльов О. С. Західноукраїнська інтелігенція у загальнонаціональних політичних та культурних процесах (1914–1939). – К. : Ін-т історії України НАН України, 2004. – 648 с.; Рубльов О. С. Сталін¬щина й доля західноукраїнської інтелігенції / О. С. Рубльов, Ю. А. Черченко. – К. : Наукова думка, 1994. – 350 с.

Ганусин О. Повсякденне життя української інтелігенції Галичини у другій половині ХІХ – на початку ХХ століть у світлі джерел та історіографічних інтерпретацій / Олена Ганусин // Вісник Львівського університету. Серія книгозн. бібліот. та інф. технологій. – 2014. – Вип. 8. – С. 220–230; Дрогобиць¬ка О. Традиція і модерн: Побут української сільської інтелігенції Галичини (кінець ХІХ – 30-ті рр. ХХ ст.) / О. Дрогобицька. – Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2014. – 540 с.; Мисак Н. Формування української інтелігенції в Галичині наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. / Наталія Мисак // Україна соборна : зб. наук. статей.– К., 2005. – Вип. 2, ч. ІІ. – С. 235–246.

Історія Івано-Франківська в ХХ–ХХІ ст. : До 350-річчя міста Івана Франка : колективна монографія. – Івано-Франківськ, 2012. – 336 с.; Покуття : історико-етнографічний нарис. – Л. : Манускрипт-Львів, 2010. – 456 с.; Прикарпаття – спадщина віків. Пам’ятки природи, історії культури, етнографії : Історико-культурне видання. – Львів : Манускрипт-Львів, 2006. – 567 с.; Станиславів – Станіслав – Івано-Франківськ : (до 350-річчя Івано-Франківськ) : монографія. – Івано-Франківськ ; Львів ; К. : Ману¬скрипт-Львів, 2012. – 583 с.; Стефаниківський край Черемошу й Пруту… Снятинщина : Історико-етнографічний нарис / кер. авт. кол., головн. ред. А. Королько. – Снятин ; Івано-Франківськ ; Львів : Манускрипт-Львів, 2014. – 732 с.


Повний текст: XML
20 :: 0

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.