ЄЗУЇТСЬКІ ПАНЕГІРИКИ ЯК ДЖЕРЕЛО ДО ВИВЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА ІСУСОВОГО У СТАНИСЛАВОВІ (1715–1773 рр.)

Галина СТЕФАНЮК, Юрій КЛОНОВСЬКИЙ

Анотація


У статті проаналізовано панегірики, що видавалися єзуїтами і є джерелом до вивчення діяльності Товариства Ісусового у Станиславові, охарактеризовано зміст та визначено їхню соціальну функцію у XVIII столітті. Досліджено панегірики, в яких відображено діяльність відомих меценатів та покровителів єзуїтів. Висвітлено функціонування Ордену єзуїтів у Станиславові, зокрема описано періоди його перебування у місті та внесок в культурно-освітню сферу.

Посилання


Варшавчик М. Я. Джерело історичне / М. Я. Варшавчик // Джерелознавство історії України : Довід-ник. – К. : Київський ун-т ім. Т. Шевченка, 1998. – С. 40.

Грабовецький В. Сторінки літопису Івано-Франківського Катедрального собору Святого Воскресіння / В. Грабовецький. – Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2000. – 185 с.

Вуянко М. Монастирі Івано-Франківська (Станиславова). Перша половина ХХ ст. / М. Вуянко. – Івано-Франківськ : Нова Зоря, 1998. – 216 с.

Боднарєв І. Перші студенти Станиславова / І. Боднарєв // Західний кур’єр. – 2009. – 23 квітня.

Масловська О. Провісники науки та релігії / О. Масловська // Рідна земля. – 2008. – 26 вересня (№40). – С. 11.

Фацієвич В. Місто Станиславів та його церкви / В. Фацієвич // Шематизм на 1903 рік. – Станиславів, 1903. – С. 19.

Kadulska I. Teatr jezuicki XVIII I XIX w. w Polsce z antologią dramatu / I. Kadulska. – Uniw, Gdańskiego. – Gdansk, 1997. – 315 s.

Załeski S. Historya zniesienia zakonu Jezuitów i jego zachowanie na Białej Rusi / S. Załeski. – Lwów, 1874. – 221 s.

Piyanowski R. Drugi etap prebywanie ojców Jezuitów w Stanislawowie / R. Piyanowski. – Kraków, 2000. – 118 s.

Betlej A. Dawny kośtol p. w. Św Stanislawa Kostki oraż rezudencja jezuitow w Stanislawowie / A. Betlej // Akademia Ignatianum Wydawnictwo WAW. – Kraków, 2013.

Meridies Lechici Poli, luce publica inter Hynienaei taedas, declaratus lllustrissimis Neosponsis: Domino D. Stanislao Potocki, Capitaneo Haliciensi, Sniatinensi etc ac Marianna aszczowna Palatinide Belzensi, Reipublicae. generi utriusque Domus serenissimus, in Minimae Societatis Stanislaopolitani Collegii umbra horam indicans felicissimam. Anno, quo mundus Divino sole refusit 1719. – Leopoli : Typis Collegii Soc. Jesu, 1719. – 48 s.

Заленський С. Отці єзуїти в Станиславові / С. Заленський. – Івано-Франківськ : Лілея – НВ, 2010. – С.48.

Trabeatus Honoris Oriens publicae Serenitati praeludens, id est Illustrissimus Dominus D. Stanislaus a Potok Potocki, Haliciensis Capitaneus, simul honorissui, acpublicae felicitatis diem auspicans atq; panegyrico adoratus cultu a Stanislaopolitano Soc. Jesu Coliegio Anno Domini 1719. – Leopoli : Typis Collegii Soc. Jesu, 1719. – 13 s.

Zodyak Polski Południem Płomieńczyka Hymeneuszowe zapalaiącego pochodnie przy weselnym Akcie Janie Wielmożney Imci Panny Maryanny Łaszczowny Woiewodzanki Bełzkiey obiasniony rokuiącemu szczęśliwie Apollinowi wesoe Konstellacye przyświeeaicyfolio, k. 7. – Leopoli : Typis Collegii Soc. Jesu, 1748. – 39 s.

Leo In Coelesti Sphaera Ultra humanae sortis orbitam Proventus Post fatale occasum Illustrissimae Excellenti8simae Dominae D. Mariannae de Laszciis Potocka Haliciensis, Koomiensis &c. Capitaueae In Sideruni Corona Serenior. Inter suprema Parentalia Ad immortalem perennaturi Nominis gloriam Propositus, a Contestante altissimum dolorem Devinctissimo Collegio Stanislaopoliensi Soe: Jesu. Anno 1732. – Leopoli : Typis Collegii Soc. Jesu, 1732. – 54 s.

Wieniawa nayiaśnieyzch Leszczyńskich w zwycięskim życiu JW. Imci Pani Wiktoryi z Leszczyńskich Potockiey Woiewodziny y Jenerałowey ziem Kiiowskiev Warszawskiev Leżaiskiev Sniatvńskiey Kołomviskiev etc Starościny przez Jaśnie Oświeconego Pilawę na 4-dniowym akcie pogrzebowym w kościele Stanisławowskim Societatis Jesu kazaniem X. Józefa Ignacego Lochmana tegoż Zakonu wywyższony Roku 1732, dnia 18 lipca – Leopoli : Typis Collegii Soc. Jesu, 1732. – 145 s.

Capetis Acternus Dolor Fatum illusstrissimae exellentissimae Dominae Viktoriae de Leszczyniis Potocka Generalis Terrarum Kijoviae Palatinae. Varsaviensis, Sniatunensis, Lezauscensis, Kolomiensis etc. Capitaneac publiko luctu comploratum. Veniente in Dolentium Parter Magnam Minimae Societatis Jesu Collegio Stanislaopolitano. Anno Quo Caput nostrum Christus in humanis doluit 1732. – Leopoli : Typis Collegii Soc. Jesu, 1732. – 316 s.

Fortuna Orbis polonici e colligalione noniinum et Pilavorum III. Excel. DD.in Polok Francisci Potoсki Incisoris Resni, Capitanei belzensis elz et III. Excel. DD. Annoe Polok, Palalinidis smolenscensis, in honorem Pal-rioe oeslimala inhymoeneo integrilalisReipublicoe jurala, a Collegio slanislaopolitano et Residentia laszczoviensi S. J. promulgata anno aureee felicilatis mundi 1742. – Leopoli : Typis Collegii Soc. Jesu, 1742. – 36 s.

Caelum Poloniae benedictionibus Pilavarum in illustrissimi excellentissimi Domini D. Francisci a Potok Potocki incisoris regni, capitanei belzensis, rubieszowiensis, opalinensis, robczycensis etc. ac illustriss. excell. D. D. Annae Potocka illustrissimi palatini smolensciae lectissimae filiae hymeneo ad vota singulorum consulatuum a Collegio Stanislaopoliensi, et residentia laszczoviensi Soc. Jesu prono cultu adoratum anno quo Caeli unione hypostatica sociati terris 1742. – Leopoli : Typis Collegii Soc: Jesu, 1742. – 50 s.

Ozdoba Swiata Polskiego w Jaśnie Wielmożnych Potockich Imieniu, Nieśmiertelnych Zasług Koroną otoczona. JWJM. Panny Katarzyny Potockiey, Starościanki Grabowieckiey, w herbownym Pilawie zlotey fortunie poprzysiężona, JWJP. Stanisława Kossakowskiego. Kasztelanica Podlaskiego, rodowitym piercie-niem wieczney zaślubiona przyiaśni, przy applauzach Hymeneusza, od obligowanego Jaśnie Wielmożnemu Domowi Collegium Stanisławowskiego Soc. Jesu ogoszona. R. P. 1744. – Leopoli : Typis Collegii Soc. Jesu, 1744. – 205 s.

Aetas Aurea Regno Poloniarum in Hymenaeo Illustriss. Excellentiss. Domini D. Stanislai Kossakowski Cas-telanidae Podlachiae. Patricio desponsata Annulo necnon Illustrissimae Excellentissimae Dominae D. Catha-rinae Potocka Illustrissimi Capitanei Grabovecensis lectissimae filiae ad Illustriss. Pilava jurata a Collegio Stanislaopoliensi Soc. Jesu elogiori obiti periodo. Anno praetiosae aetatis in unione hypostatica. – Leopoli : Typis Collegii Soc. Jesu, 1744. – 320 s.

Там само. – S.15.

Patriae Fulcrum Dignitatum Apex, Religionis Decus Pilaya. In lllustrissimo Excellentissimo Domino Ignatio a Potok Potocki Capi taneo Haliciensi, Sub primum Honoris ingressum Prono Elogio Adoratus, a Devinctis-simo Fundatrici Domui, Nomini, Honorique. Collegio Stanislaopoliensi. Anno Ab Increata Justitia in terris susceptae mortalium causae 1754. – Leopoli : Typis Collegii Soc. Jesu, 1754. – 125 s.

Luctus multiplex ex unica jactura viri toga, sago, religione, maximi; celsissimi domini, domini Josephi in Zbaraz et Niemirow Potocki castellani cracoviensis, supremi copiarum Regni Ductoris, Sniatyensis, Le-zayscensis etc. Praefecti; Funebri eiusdem laudatione nonnihil delinitus a delentissimo, gratiisq; sui Fun-datoris devinctissimo Collegio Stanislaopolensi Societatis Jesu. Anno Domini 1751. – Leopoli : Typis Collegii Soc. Jesu, 1751. – 42 s.

Luclus sine mensura , immensoe jacluroe oequalis, morte Cel. D. Josephi in aureo Potok Potock Castellani cracoviensis supremi copiarum Regni Ducis, lazayscensis etz Capitanei, toli Patrioe inflictus et Gel. D. Ludovi

coe e Mniszech Potocka, Castellaneoe cracoviensi elz dolenlissimoe post obitum maiti Consortis a suo Fundatore et Proteclore orbalo Collegio stanislaopolilano S. J. declaratus. – Leopoli : typ. S. J., 1751.

Pietas Domus Potocciae; in Fnuere Illustrissimi Domini Domini Stanislai in Zbara & Niemirów Potocki, Palatini Posnaniensis, Panegyri publica Orbi Universo proposita Illustrissimae Proli in funere Parentis sui maestissimae pro solatio afflicti pectoris dedicata a Collegio Stanislaopoliensi Soc. Jesu. Anno Christi 1760. – Leopoli : Typis Acad. S. R. M. Coli. Soc. Jesu. S. u., 1760.

Żałosna Strata Ojczyzny Ojca, Starodawnego Domu ozdoby Rycerstwa chwały, z mierci laśnie Wielmożnego JMci Pana Stanisława na Złotym Potoku Potockiego. Woiewody Poznańskiego, Kawalera Orderu Orła Białego, Jaśnie Wielmożney JMCi Pani Helenie z Zamoyskich Potocki, Woiewodzinie Poznańskiey Załosnej po Nayukochańszym Mężu Swoim Małżonce wyrażona od ubolewaiącego nad źmiercią Fundatora y Protektora swoiego Collegium Stanisławowskiego Societatis Jesu. Roku Pańskiego 1760. We Lwowie, w Drukarni Akademickiey JKM. Soc. Jesu. – Leopoli : Typis Collegii Soc. Jesu, 1760. – 96 s.

Заленський С. Отці єзуїти в Станиславові / С. Заленський. – Івано-Франківськ : Лілея – НВ, 2010. – С. 48.


Повний текст: XML
20 :: 0

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.