ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА АКТУАЛІЗОВАНИХ ДЖЕРЕЛ З ІСТОРІЇ НАЦІОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНОГО РУХУ УКРАЇНЦІВ ГАЛИЧИНИ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ ст.

Лілія ШОЛОГОН

Анотація


У статті подана характеристика актуалізованих джерел з історії національно-культурного руху українців Галичини другої половини ХІХ – початку ХХ ст., тобто тих, що оприлюднені у вигляді документальних збірників або виявлені і вивчені дослідниками, а почерпнута з них інформація запро-ваджена до наукового простору на сторінках монографічних та інших видань. Зроблено спробу з’ясувати особливості актуалізації документів і матеріалів офіційного характеру та джерел особового походження наприкінці ХІХ – початку ХХ ст., у міжвоєнний період, у працях радянських та сучасних українських дослідників.

Посилання


Класова боротьба селянства Східної Галичини (1772–1849). Документи і матеріали / упоряд.: О. А. Куп-чинський, А. Г. Сісецький, Ф. І. Стеблій. – К. : Наукова думка, 1974. – Ч. 1. – 596 с.

Великочий В. С. Джерела до вивчення державного будівництва в ЗУНР / Володимир Степанович Ве-ликочий. – Івано-Франківськ : Плай, 2003. – 278 с.

Класова боротьба селянства Східної Галичини (1772–1849). Документи і матеріали... – С. 31–32.

З історії революційного руху у Львові. 1917–1939. Документи і матеріали / упоряд. : Р. Ковальчак, В. Пащенко, Г. Сизоненко, А. Сісецький; відп. ред.: І. П. Крип’якевич. – Львів : Львівське книжково-журнальне вид-во, 1957. – 795 с.

Головна Руська Рада (1848–1851) : протоколи засідань і книга кореспонденції / за ред. О. Турія ; упоряд. У. Кришталевич та І. Сварник. – Львів : Ін-т історії церкви Українського католицького ун-ту, 2002. – С. XXVIII–XXIX.

Там само. – С. XXIX–ХХХ.

Возняк М. Недрукована автобіографія Володимира Шашкевича / Михайло Возняк. – Львів : З дру-карні І. Айхельберга, 1911. – 29 с.

Черемшина Марко. Твори : У двох томах / Марко Черемшина . – К. : Наукова думка, 1974. – Т. 2 / упоряд. та примітки О. Мишанича. – С. 258.

Там само. – С. 258.

Там само. – С. 231.

Там само. – С. 259.

Франко Іван. Документи і матеріали. 1856–1965 / упоряд.: І. Л. Бутич, Я. Р. Дашкевич, О. А. Куп-чинський, А. Г. Сісецький. – К. : Наукова думка, 1966. – 542 с.

Франко І. Я. Мозаїка : Із творів, що не ввійшли до Зібр. тв. у 50 т. / упоряд. З. Т. Франко, М. Г. Ва-силенко. – Львів : Каменяр, 2001. – 431 с.

Франко Іван і брати Кирчіви : листування / передмова, публікація та примітки Романа Кирчіва // Записки НТШ. Т. ССХХІХ: Праці філологічної секції. – Львів, 1995. – С. 389–425.

Листи Остапа Луцького до Івана Франка і “Літературно-наукового вісника” / упоряд. П. Ляшкевич // Записки НТШ. Т. ССХХІХ: Праці філологічної секції. – Львів, 1995. – С. 429–448.

Bobrzyński M. Z moich pamiętnikow / M. Bobrzyński. – Wrocław ; Kraków : Wyd. Zakł. im. Ossolińskich, 1957. – 405 s.

Wasilewski L. Moje wspomnia ukraińskie / L. Wasilewski. – Warszawa : Wydawnictwo Jana Fista, 1932. – S. 5–35.

Витте Сергей Юльевич : собрание сочинений [Електронний ресурс]. – Режим доступу : Lib. ru : Класика

Милюков П. Н. Воспоминания / за ред. В. М. Подугольникова. – М. : Политидат, 1991. – 528 с.

Сазонов С. Воспоминания / С. Сазонов. – М. : Международные отношения, 1991. – 410 с.

Кугутяк М. Галичина : сторінки історії. Нарис суспільно-політичного руху (ХІХ ст. – 1939 р.) / Микола Васильович Кугутяк. – Івано-Франківськ, 1993. – 200 с.

Грицак Я. Нариси історії України : формування модерної української нації ХІХ–ХХ ст. / Ярослав Грицак. – К. : Генеза, 2000. – 360 с.

Райківський І. Ідея української національної єдності в громадському житті Галичини ХІХ століття / Ігор Ярославович Райківський. – Івано-Франківськ : Вид-во Прикарп. нац. ун-ту ім. В. Стефаника, 2012. – 932 с.

Плекан Ю. Боротьба за реформу виборчого законодавства до Австрійського парламенту та Галиць-кого сейму (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) / Юрій Васильович Плекан. – Івано-Франківськ : Видавець Третяк І. Я., 2008. – 204 с.

Райківський І. Ідея української національної єдності… – С. 97–110.

Плекан Ю. Боротьба за реформу виборчого законодавства… – С. 35.


Повний текст: XML
20 :: 0

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.