ЛІБЕРАЛІЗАЦІЯ ПОЛІТИКИ ПОЛЬЩІ СТОСОВНО НАЦІОНАЛЬНИХ МЕНШИН (1975-1991)

Микола ГЕНИК

Анотація


Гельсінський процес справив позитивний вплив на зміну ситуацій національних меншин у Центрально-Східній Європі. Поява опозиційних рухів та необхідність координації визвольної боротьби сприяла розробці концепцій національної політики, які передбачали задоволення національно-культурних і релігійних потреб меншин. На цій платформі відбувалося порозуміння представників польської опозиції та української еміграції. Лібералізація політики стосовно національних меншин стала важливою складовою польсько-українського примирення.

Посилання


Podlaski K. [Skaradziński B.] Białorusini – Litwini – Ukraińcy: nasi wrogowie czy bracia? / Kazimierz Podlaski / [Wyd. 2 popr. i uzup.]. – Warszawa : Przedświt, 1984. – S. 63.

Archiwum prywatne P.Kazaneckiego w Warszawie.

Archiwum Akt Nowych (AAN). – Konfederacja Polski Niepodległej (KPN). – Sygn. 32. – Npgn. Kronika Kościoła Grecko-Katolickiego na Ukrainie po II wojnie światowej. – Warszawa : Wydawnictwo im. Olofa Palme, 1985. – S. 24–25.

Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej (AIPN). – Sygn. IPN BU MSW II 6984. – K. 40. Sprawozdanie z kontroli Koła UTSK w Lublinie. Poufne. 4–6 IV 1984.

Les archives de l’Institut Litteraire a Paris (AILP). – Les coupures de presse (CP). – 1984. – Vol. 4.

Zofia S. Sytuacja Ukraińców w PRL / S. Zofia // Dziennik Związkowy. – 13–14.07.1984.

AILP. – CP. – 1985. – Vol. 1. Jaworsky I. Status with Solidarity. The Situation of Ukrainians in the Polish People’s Republic.

Archiwum prywatne W.Mokrego w Krakowie.

Archiwum prywatne J.Targalskiego w Warszawie.

Холодний П. Українська меншість в Польщі (Перегляд преси) / П. Холодний // Самостійник. Вісник незалежного українського слова. – 1986. – Вип. 4–5. – С. 12–14.

AILP. – CP. – 1978. – Vol. 2.

“Stosunki polsko-ukraińskie widziane z Kraju” // Narodowiec (Lens). – № 184. – 8. VIII. 1978. – S. 1, 3.

AILP. – CP. – 1978. – Vol. 2.

Коваль Ф. За зближення Варшави з Києвом / Ф.Коваль // Шлях Перемоги. – № 27 (1265). – 2 VII 1978. – С. 3, 5.

AILP. – CP. – 1978. – Vol. 2.

Женецький С. Поляки в краю і польсько-українське порозуміння / Степан Женецький // Голос Лемківщини (Йонкерс). – № 10. – Х. 1978. – С. 1, 4.

AILP. – CP. – 1978. – Vol. 2.

У нових міхах – старе вино // Лемківські Вісті. – № 10–11 (243–244). – X–XI. 1978.

AILP. – CP. – 1978. – Vol. 1.

Ukraińscy naukowcy apelują o prawa dla mniejszości polskiej na Ukrainie // Nowy Dziennik (Nowy Jork). – № 1841. – 9. VI. 1978.

AILP. – CP. – 1978. – Vol.2.

Женецький С. Українські професори домагаються прав для поляків в Україні / Степан Женецький // Голос Лемківщини. – № 11 (180). – ХІ. 1978.

AILP. – CP. – 1977. – Vol. 2.

І. Д. Журнал “Культура” про українців / І. Д. // Шлях Перемоги. – 11. ХІІ. 1977.

Chojnowski A. Koncepcje polityki narodowościowej rządów polskich w latach 1921–1939 / Andrzej Chojnowski. – Wrocław : Ossolineum, 1979.

AILP. – CP. – 1980. – Vol. 1.

Król M. Polacy i mniejszości narodowe / Marcin Król // Tygodnik Powszechny. – 1980. – № 15.

AILP. – CP. – 1984. – Vol. 4.

Zofia S. Sytuacja Ukraińców w PRL / S. Zofia // Dziennik Związkowy. – 13-14.07.1984.

Jaworsky I. Status with Solidarity. The Situation of Ukrainians in the Polish People’s Republic / Ivan Jaworsky // AILP. – CP. – 1985. – Vol. 1.

Archiwum prywatne W.Mokrego w Krakowie.

Zofia S. Sytuacja Ukraińców w PRL // Kultura. – № 6. – VI. 1984. – S. 83–86.

Archiwum prywatne W.Mokrego w Krakowie.

Zofia S. Sytuacja Ukraińców w PRL // Kultura. – № 6. – VI 1984. – S. 85.

Інтерв’ю з Володимиром Мокрим, Краків, 28. 02. 2004.

AILP. – CP. – 1987. – Vol. 2. Cieselczyk M. Ein neuer Ton in den polnisch-ukrainischen Beziehungen / Marek Cieselczyk // Europaische Rundschau. – Wien, 1987. – April. – S. 90.

AILP. – CP. – 1986. – Vol. 1. Лисяк Б. Рятуймо наші церкви в Польщі / Богдан Лисяк // Америка. – 20.05.1986.

Archiwum prywatne W.Mokrego w Krakowie.

Ваш вірний читач з Ґданська. Наша мета // Самостійник. Вісник українського незалежного слова. – 1986. – Вип. 4–5. – С. 7–8.

AILP. – CP. – 1990. – Vol. 1.

Mart. Ilu jest w Polsce Litwinów, Białorusinów i Ukraińców ? // Pogląd. – N 1/2. – Styczeń- luty 1990. – S. 64.

Archiwum prywatne W.Mokrego w Krakowie.

Kijanka Cz. Przyczynek do dyskusji o stosunkach polsko-ukraińskich / Cz. Kijanka // Opinia krakowska. Pismo II obszaru Konfederacji Polski Niepodległej. – Kraków, 1987. – № 35. – S. 19–23.

Archiwum państwowe w Przemyślu (APPr.). – NSZZ “Solidarność”. – Sygn. 114. – K. 68. Komunikat.

APPr. – NSZZ “Solidarność”. – Sygn. 114. – K. 76. Taśma 37. Dla agencji prasowej AS.

APPr. – NSZZ “Solidarność”. – Sygn. 26. – K. 28–29. Sekcja informacji, MKZ Przemyśl. Komunikat.

Archiwum prywatne W.Mokrego w Krakowie.

Beskid A., Aksiejenko M., Łabed D., Stećko I., Ustrycki R., Wasylko M. My i Wy // Opinia krakowska. Pismo II obszaru Konfederacji Polski Niepodległej. – Kraków, 1988. – № 38. – S. 18–20.

Beskid A., Aksiejenko M., Łabed D., Stećko I., Ustrycki R., Wasylko M. My i Wy // Contra. Wydaje Organizacja Młodzieżowa KPN. – 30. III. 1987. – № 2. – S. 7–10.

APPr. – NSZZ “Solidarność”. – Sygn. 27. – K. 1. Sekcja Informacji ZR Przemyśl. Uchwała programowa NSZZ “Solidarność” Regionu Południowo-Wschodniego w Przemyślu. Projekt, sierpień 1981.

AILP. – CP. – 1987. – Vol. 1.

Kijanka Cz. Przyczynek do dyskusji o stosunkach polsko-ukraińskich / Czesław Kijanka // Opinia krakowska. – Kraków, 1987. – № 35. – S. 21–22.

Archiwum Ośrodka Karta. – Sygn. A / 7.4.2. – Stosunek Związku do organizacji mniejszości narodowych. – S. 1–4.

Archiwum prywatne P.Kazaneckiego w Warszawie.

Podlaski K. [Skaradziński B.] Białorusini – Litwini – Ukraińcy: nasi wrogowie czy bracia? / K. Podlaski. – [Wyd. 2 popr. i uzup.]. – Warszawa : Przedświt, 1984. – S. 87.

Інтерв’ю з Богданом Скарадзінським, Подкова Лєсьна, 15. VIII. 2006.

AIPN. – Sygn. IPN BU MSW II 1637. – Npgn.

Uchwała w sprawie mniejszości narodowych, № 69/81 // I Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ “Solidarność”. Statut. Uchwała programowa z Aneksem. Dokumenty Zjazdu / Do użytku wewnątrzzwiązkowego. – Gdańsk : Biuro Informacji Prasowej Komisji Krajowej NSZZ “Solidarność”, [1981]. – S. 145–146.

Uchwała w sprawie mniejszości narodowych // Materiały drugiej tury obrad I Krajowego Zjazdu NSZZ “Solidarność” (Gdańsk, 26. IX. – 7. X. 1981 r.). Fragmenty stenogramu i uchwały. – [B. m. : b. d.]. – S. 142.

AIPN. – Sygn. IPN BU MSW II 5065. – Npgn.

Uchwała w sprawie mniejszości narodowych // Materiały drugiej tury obrad I Krajowego Zjazdu NSZZ “Solidarność” (Gdańsk, 26. IX – 7. X. 1981 r.). Fragmenty stenogramu i uchwały. – [B. m. : b. d.]. – S. 142.

Archiwum Ośrodka Karta (AOK). – Sygn. A / 7.3.2. – Uchwała w sprawie mniejszości narodowych // I Krajowy Zjazd NSZZ “Solidarność”. Dokumenty Zjazdu. Statut. Uchwała Programowa z Aneksem / Do użytku wewnątrzzwiązkowego. – Gdańsk : Biuro Informacji Prasowej Komisji Krajowej NSZZ “Solidar-ność”, [1981]. – S. 145–146.

Archiwum państwowe w Rzeszowie (APRz.). – Periodyki, wydawnictwa i druki ulotne opozycji politycznej, 1974–1989. – Sygn. 36. – K. 25. O mniejszościach narodowych.

AILP. – CP. – 1981. – Vol. 3.

Solchanyk R. The “Solidarity” Congress on the National Question in Poland / Roman Solchanyk // Radio Free Europe – Radio Liberty. Radio Liberty Research. RL 445/81. November 6, 1981. – P. 4.

AILP. – CP. – 1987. – Vol. 1.

Kijanka Cz. Przyczynek do dyskusji o stosunkach polsko-ukraińskich / Czesław Kijanka // Opinia kra-kowska. – Kraków, 1987. – № 35. – S. 21–22.

Archiwum prywatne P.Kazaneckiego w Warszawie.

Podlaski K. [Skaradziński B.] Białorusini – Litwini – Ukraińcy: nasi wrogowie czy bracia? / K. Podlaski. – [Wyd. 2 popr. i uzup.]. – Warszawa : Przedświt, 1984. – S. 87–88.

APPr. – Materiały podziemnej “Solidarności”. 1982–1987. – Sygn. 2. – K. 1, 17. List otwarty NSZZ “Solidarność” do wszystkich ludzi dobrej woli. Przemyśl, 28. III. 1982.

Archiwum prywatne P.Kazaneckiego w Warszawie.

Podlaski K. [Skaradziński B.] Białorusini – Litwini – Ukraińcy: nasi wrogowie czy bracia? / K. Podlaski. – [Wyd. 2 popr. i uzup.]. – Warszawa : Przedświt, 1984. – S. 6.

AOK. – AO. – Sygn. AO IV/131. – K. 3. Program Liberalno-Demokratycznej Partii “Niepodległość”.

Założenia programowe // Niepodległość. – № 21–22. – IX–X. 1983. – S. 1–3.

Założenia programowe (wersja pierwotna) // Niepodległość (Warszawa; Kraków). – № 28. – IV. 1984. – S. 1–3.

Założenia programowe. Jedność w różnorodności. Propozycja platformy współpracy opozycji polskiej // Niepodległość (Warszawa; Kraków). – № 28. – IV. 1984. – S. 27–33.

Założenia programowe // Niepodległość. Wybór z pierwszych 28 numerów / Opracował Józef Darski. – Lon-don : Polonia, 1985. – S. 227–232.

AOK. – Archiwum opozycji (AO). – Sygn. AO IV/40. – K. 13. W sprawie “wyborów”, pod rozwagę pols-kich Ukraińców, Białorusinów i Litwinów.

Biblioteka Narodowa (BN). – Dokumenty życia społecznego (DŻS). – Sygn. I 2 j. Organizacje opozycyjne.-

Teczka. Organizacje opozycyjne wg. miast P-Z. Oświadczenie w sprawie zasad współpracy polsko-ukraińs-kiej. Paryż, III. 1987.

Archiwum prywatne W.Mokrego w Krakowie.

Oświadczenie w sprawie zasad współpracy polsko-ukraińskiej // Nowa Koalicja. – № 5. – 1988. – S. 1.

Oświadczenie w sprawie zasad współpracy polsko-ukraińskiej // Niepodległość. Pismo Liberalno-demokra-tycznej partii “Niepodległość”. – V. 1988. – № 14. – S. 6.

Wspolne oswiadczenie polsko-ukrainskie // ABC. – 1988. – № 6. – S. 128.

Archiwum prywatne P.Kazaneckiego w Warszawie. Teczka “Ukrainscy studenci. Rada przy ZSP”.

Oswiadczenie w sprawie zasad wspolpracy polsko-ukrainskiej // Dialogi. Biuletyn Polsko-Ukrainski. – № 5–6. – 1987. – S. 2.

Oswiadczenie w sprawie zasad wspolpracy polsko-ukrainskiej // Zamek. – B. m. : Wydawnictwo Oleandry. – Luty 1989. N 3. – S. 51–52.

Archiwum prywatne W.Mokrego w Krakowie.

Żurko J. Pokój między sobą zachowywać. Rzecz o mniejszościach w Polsce współczesnej / J. Żurko. – Wrocław : Biblioteka WiP, 1988. – S. 8–10.

Archiwum prywatne W.Mokrego w Krakowie.

Żurko J. Pokój między sobą zachowywać. Rzecz o mniejszościach w Polsce współczesnej / J. Żurko. – Wrocław : Biblioteka WiP, 1988. – S. 14–15

Archiwum prywatne W.Mokrego w Krakowie.

Żurko J. Pokój między sobą zachowywać. Rzecz o mniejszościach w Polsce współczesnej / J. Żurko. – Wrocław : Biblioteka WiP, 1988. – S. 24–27.

Archiwum prywatne W. Mokrego w Krakowie.

Zachwiej P. O prawie mniejszościowym w Polsce / P. Zachwiej // Nowa Koalicja. – 1988. – № 5. – S. 92–102.

Archiwum prywatne J.Targalskiego w Warszawie.

Archiwum prywatne W.Mokrego w Krakowie.

Werbicki P. Ukraińska mniejszość w Polsce: czego oni chcą / P. Werbicki // Dialogi. Biuletyn Polsko-Ukraiński. – 1988. – № 2–3 (11–12). – S. 24–25.

AOK. – AO. – Sygn. AO IV/222.20. – K. 28. Lech Wałęsa. List do wyborców w sprawie mniejszości narodowych i wyznaniowych. 27. IV. 1989.

AILP. – CP. – 1992. – Vol. 3. – K. 428.

Romanowski A. Przeciw fatalizmowi. Polska i Ukraina: przeszłość i perspektywy / А. Romanowski // Tygodnik Powszechny. – № 28. – 12. VII. 1992. – S.4.

AILP. – CP. – 1989. – Vol. 4.

Zanim będziemy Europą. Z Grzegorzem Kostrzewą rozmawia Jerzy Stankiewicz // Tygodnik Polski. – Warszawa. – 27. 08. 1989. – № 35.

AOK. – Sygn. AO IV / 225. 2. – K.11. Do Pana Lecha Wałęsy i “Sześćdziesiętki”.

Archiwum prywatne P.Kazaneckiego w Warszawie.

Łesiow Michał, Mokry Włodzimierz, Turonek Jerzy, Kozak Stefan, Makowski Bronisław. Głos w sprawie mniejszości // Tygodnik Powszechny. – 30. X. 1988. – № 44.

Łesiow Michał, Mokry Włodzimierz, Turonek Jerzy, Kozak Stefan, Makowski Bronisław. Apel przedstawicieli mniejszości narodowych // Niepodległość. – 1988. – № 83–84. – S. 2–3.

Archiwum prywatne P.Kazaneckiego w Warszawie.

Komunikat o rozpoczęciu prac Komisji do spraw mniejszości narodowych Komitetu Obywatelskiego przy Przewodniczącym NSZZ “Solidarność”.

AOK. – Sygn. AO IV / 225. 2. – K.15. O potrzebach mniejszości narodowych w Polsce (projekt stanowiska Komitetu Obywatelskiego przy Przewodniczącym NSZZ “Solidarność” opracowany przez Komisję do spraw Mniejszości Narodowych). 27. I. 1989.

BN. – DŻS. – Sygn. I 2. Teczka. Partie polityczne. 1989–1990. Konfederacja Polski Niepodległej. Deklaracja ideowa. Statut. Program. – Warszawa, 1990. – S. 60–61.

AAN. – PPS. – Sygn. 1. – Npgn.

XXV Kongres PPS. Program. Projekt. Warszawa, 27–29. X. 1990. – Warszawa, 1990. – S. 12, 30. Mszp.

AOK. – AO. – Sygn. AO IV/12.1. – K. 7. Polska Partia Socjalistyczna. Dokumenty programowe / Uchwalone przez XXV Kongres PPS, Warszawa 27–29. X. 1990. – Warszawa, 1990. – S. 36. AAN. – PPS. – Sygn. 1. – Npgn.

Polska Partia Socjalistyczna. Dokumenty programowe. Uchwalone przez XXV Kongres PPS, Warszawa, 27–29 X. 1990. – Warszawa, 1990. – S. 36.

Національні процеси в Україні: історія і сучасність. Документи і матеріали. Довідник / за ред. В. Ф. Панібудьласки. – К. : Вища школа, 1997. – С. 546.

AILP. – CP. – 1990. – Vol. 2.

Kraju i emigracji z Jerzym Giedroyciem redaktorem “Kultury” rozmawia Ewa Sulkowska-Bierezin (Podajemy fragmenty korespondencji z Paryża “Dziennika Związkowego” w Chicago) // Tygodnik Polski. – 30. VI. 1990. – S. 4.

Archiwum prywatne W.Mokrego w Krakowie.

Лист українців Перемишля до Львівського обласного відділення Українського Фонду Культури. Перемишль, 21. VIII. 1989.

Archiwum prywatne W.Mokrego w Krakowie. Лист 30 українцв Перемишля до Львівського обласного відділення Українського Фонду Культури. Перемишль, 21. VIII. 1989.

Zakład Narodowy im. Ossolińskich (ZNiO). – Dział rękopisów (DR). – Akc. 94/04/1. – Npgn. Postulaty Ukraińców // Gazeta Wyborcza. – 19. III. 1991.

AILP. – CP. – 1992. – Vol. 3. – K. 428.

Romanowski A. Przeciw fatalizmowi. Polska i Ukraina: przeszłość i perspektywy / А. Romanowski // Tygodnik Powszechny. – 12. VII. 1992. – № 28. – S.4.

Державний архів Хмельницької області (ДАХО). – Ф. Р-6416. – Оп.1. – Спр. 43. – Арк. 78. Заклю-чение о регистрации объединения римско-католической церкви в с. Тарноруда Волочиского р-на. 31. Х. 1988.

ДАХО. – Ф. Р-6416. – Оп.1. – Спр. 8. – Арк. 1. Сведения о религиозных объединениях Хмельницкой области за 1989 год.

ДАХО. – Ф. Р-6416. – Оп.1. – Спр. 17. – Арк. 144. Юлиан Кардинал Вайводс. Уполномоченному Совета по делам религии при Совете Министров СССР по Хмельницкой области Украинской ССР. Рига, 12. VI. 1987.

AILP. – CP. – 1992. – Vol. 3. – K. 428.

Romanowski A. Przeciw fatalizmowi. Polska i Ukraina: przeszłość i perspektywy / А. Romanowski // Tygodnik Powszechny. – № 28. – 12. VII. 1992. – S.4.

Інтерв’ю з Юрієм Рейтом, Львів, 18. XII. 2007.

Інтерв’ю з Володимиром Мокрим, Краків, 28. ІІ. 2004.

Archiwum prywatne P.Kazaneckiego w Warszawie.

Czech M. Zmiany wśród Ukraińców w Polsce / M. Czech // Kultura. – 1990. – № 6 (513). – S. 41–43.

Darski J. Kronika litewska, białoruska i ukraińska / Józef Darski // Kultura. – 1990. – № 6 (513). – S. 43–47.

Archiwum prywatne P.Kazaneckiego w Warszawie.

Zjazd Związku Ukraińców w Polsce. Do społeczeństwa polskiego // Kultura. – 1990. – № 6 (513). – S. 47–48.


Повний текст: XML