ЛИСТУВАННЯ СТЕПАНА ФЕДАКА В РОСІЙСЬКОМУ ПОЛОНІ З ВОЛОДИМИРОМ ОХРИМОВИЧЕМ (СЕРПЕНЬ 1915 – ГРУДЕНЬ 1916 рр.)

Богдан САВЧУК

Анотація


Стаття присвячена аналізу листів львівського адвоката С.Федака до етнографа В. Охримови-ча. Розкрито обставини у яких діячі здійснювали обмін кореспонденцією та основні аспекти їх ста-новища в умовах російського полону. Охарактеризовано тематику та висвітлено основні змістові сю-жети листування. Кореспонденція має цінність, остільки змальовує внутрішній стан вимушених пере-селенців, їх побут та діяльність у складних умовах.

Посилання


Старовойтенко І. Листи Євгена Чикаленка як джерело просопографічної інформації про автора [Елект-ронний ресурс] / І. Старовойтенко. – Режим доступу : http://history.org.ua/JournALL/sid/12/2/11.pdf.

Центральний державний історичний архів України, м. Львів (далі – ЦДІАЛ України), ф. 372, оп. 1, спр. 91, 23 арк.

Хома І. Галицько-буковинський комітет допомоги жертвам Першої світової війни: створення та ос-новні засади діяльності [Електронний ресурс] / І. Хома // Вісник Київського національного університету ім. Т. Шевченка. Історія. – 2014. – Вип. 3. – С. 43–45. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKNU_Ist_2014_3_15.

Стасюк О. “Пам’ятайте що Ви є Українці…”. Степан Федак і національна справа [Електронний ресурс] / О. Стасюк. – Режим доступу : http://www.istpravda.com.ua/articles/2015/06/25/148445.

Охримович В. Зі Львова до Ангару (Спомини) / В. Охримович // Ілюстрований календар товариства “Просвіта” на переступний рік 1920. – Львів, 1919. – С. 73–91.

Дорошенко Д. Мої спомини про недавнє минуле (1914–1920) : у 4 ч. / Д. Дорошенко. – Вид. 2-ге. – Мюнхен, 1969. – 543 с.

Суровцова Н. Спогади / Н. Суровцова. – К. : Вид-во ім. О. Теліги, 1996. – 432 с.

Ковалевський М. При джерелах боротьби. Спомини, враження, рефлексії / М. Ковалевський. – Інсбрук, 1960. – 587 с.

В справі вивезених росіянами. Поклик Загальної Української Ради // Діло. – 1916. – 18 серпня. – С. 1.

З розмови з д-ром С. Федаком // Діло. –1916. – 18 серпня. – С. 2.

Рубльов О. С. Західноукраїнська інтелігенція у загальнонаціональних політичних та культурних про-цесах (1914–1939) / О. Рубльов. – К. : Ін-т історії України НАН України, 2004. – 648 с.

Мазур О. Міграція населення Східної Галичини на початку Першої світової війни: заручники, бі-женці, вигнанці, евакуйовані [Електронний ресурс] / О. Мазур, І. Баран, М. Борищак // Вісник Нац. ун-ту “Львівська політехніка”. – 2013. – № 752. – С. 50–61. – Режим доступу : http://ena.lp.edu.ua:8080/ bitstream/ntb/21410/1/11-50-61.pdf.

Баран З. Степан Федак / З. Баран // Західно-Українська Народна Республіка, 1918–1923. Уряди. Постаті. – Львів : Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 2009. – С. 289–306.

Як господарюють наїзники в Східній Галичині // Діло. – 1915. – 30 січня. – С. 4.

Берест І. Репресивні акції щодо населення Східної Галичини в роки Першої світової війни [Елект-ронний ресурс] / І. Берест // Вісник Нац. ун-ту “Львівська політехніка”. – 2007. – № 584. – С. 52–57. – Режим доступу : http://vlp.com.ua/files/07_7.pdf.

Арештовання українців у Львові // Діло. – 10 квіт. 1915. – С. 6.

Охримович В. Зі Львова до Ангару (Спомини) / В. Охримович // Ілюстрований календар товариства “Просвіта” на переступний рік 1920. – Л., 1919. – С. 73.

Там само. – С. 74.

Дорошенко Д. Мої спомини про недавнє минуле (1914–1920) : у 4 ч. / Д. Дорошенко. – Вид. 2-ге. – Мюнхен, 1969. – С. 56–57.

Дорошенко Д. Мої спомини про недавнє минуле (1914–1920) : у 4 ч. / Д. Дорошенко. – Вид. 2-ге. – Мюнхен, 1969. – С. 48; Жванко Л. Біженство Першої світової війни в Україні: документи і матеріали (1914–1918 рр.) / Л. Жванко. – Х. : ХНАМГ, 2009. – 360 с.

Охримович В. Зі Львова до Ангару : (Спомини) / В. Охримович // Ілюстрований календар товариства “Просвіта” на переступний рік 1920. – Львів, 1919. – С. 74.

Там само. – С. 78–81.

ЦДІАЛ України. – Ф. 372, оп. 1., спр. 91. – 23 арк.

Охримович В. Зі Львова до Ангару (Спомини) / В. Охримович // Ілюстрований календар товариства “Просвіта” на переступний рік 1920. – Львів, 1919. – С. 73–91.

Chołodecki J. B. Zakładnicy miasta Lwowa w niewoli rosyjskiej 1915–1918 / J. Chołodecki. – Lwów, 1930. – S. 9; Мельник І. 22 червня Львів визволили від росіян [Електронний ресурс] / І. Мельник. – Режим доступу : http://zbruc.eu/node/37974.

З розмови з д-ром С. Федаком // Діло. – 1916. – 18 серп. – С. 2.

Дорошенко Д. Мої спомини про недавнє минуле (1914–1920) : у 4 ч. / Д. Дорошенко. – Вид. 2-ге. – Мюнхен, 1969. – С. 54.

Світ І. Федір Павлович Матушевський (1869–1919) [Електронний ресурс] / І. Світ // Український історик. – 1987. – № 1. – 3 (57–59). – С. 76–89. – Режим доступу : http://shron.chtyvo.org.ua/ Svit_Ivan/ Fedir_Pavlovych_Matushevskyi_18691919.pdf .

ЦДІАЛ України, ф. 372, оп. 1, спр. 91, арк.1–23; Охримович В. Зі Львова до Ангару : (Спомини) / В. Охримович // Ілюстрований календар товариства “Просвіта” на переступний рік 1920. – Львів, 1919. – С. 73–91.

ЦДІАЛ України, ф. 372, оп. 1, спр. 91, арк. 17.

Там само, арк. 1–3.

Там само, арк. 4.

Там само, арк. 6.

Дорошенко Д. Мої спомини про недавнє минуле (1914–1920) : у 4 ч. / Д. Дорошенко. – Вид. 2-ге. – Мюнхен, 1969. – С. 56.

ЦДІАЛ України, ф. 372, оп. 1, спр. 91, арк. 5, 8–10.

Хома І. Галицько-буковинський комітет допомоги жертвам Першої світової війни: створення та основні засади діяльності [Електронний ресурс] / І. Хома // Вісник Київського національного уні-верситету ім. Т. Шевченка. Історія. – 2014. – Вип. 3. – С. 43. – Режим доступу : http://nbuv. gov.ua/UJRN/VKNU_Ist_2014_3_15.

Суровцова Н. Спогади / Н. Суровцова. – К. : Вид-во ім. О. Теліги, 1996. – 432 с.

ЦДІАЛ України, ф. 372, оп. 1, спр. 91, арк. 11–12.

Д-р Йосиф Мілаєвський [Електронний ресурс] // Діло. – 1916. – 29 січня. – Режим доступу : http://zbruc.eu/node/47075.

ЦДІАЛ України, ф. 372, оп. 1, спр. 91, арк. 13–14.

Там само, арк. 15–16.

Там само, арк. 18–19.

По повороті з неволі [Електронний ресурс] // Діло. – 17 серпня 1916. – Режим доступу : http://zbruc.eu/node/55105.

Нагірний М. Степан Федак : До 150-річчя забутого філантропа [Електронний ресурс] / М. Нагірний.– Режим доступу : http://archive.is/3BUgz.

ЦДІАЛ України, ф. 372, оп. 1, спр. 91, арк. 20.

Там само, арк. 21.

Там само, арк. 22.

Там само, арк. 23.

Косар І. Діяльність Володимира Охримовича в Науковому Товаристві ім. Шевченка / І. Косар // Вісник Прикарпатського університету. Історія. – 2011. – Вип. 19. – С. 156–166.

Рубльов О. Акт злуки: галицький внесок / О. Рубльов // Соборність як чинник українського державо-творення : (до 90-річчя Акту Злуки) : матеріали Всеукраїнської наукової конференції, (Київ, 21 січня 2009 р.). – К., 2009 – С. 213.

Ковалевський М. При джерелах боротьби. Спомини, враження, рефлексії / М. Ковалевський. – Інсбрук, 1960. – С. 172–173.


Повний текст: XML