СУДОВА РЕПРЕСІЯ НАЦІОНАЛЬНИХ МЕНШИН СТАНИСЛАВІВСЬКОГО ВОЄВОДСТВА У СКЛАДІ ДРУГОЇ РЕЧІ ПОСПОЛИТОЇ

Роман ЗВАРИЧ

Анотація


У статті розглянуто особливості репресивного судочинства в державній політиці Другої Речі Посполитої щодо національних меншин. Основна увага приділена діяльності надзвичайних судів у Східній Галичині та їх роль у винищенні українців. Зазначаються деякі аспекти судово-поліційної репресії на землях Станиславівського воєводства.

Посилання


Субтельний О. Україна: історія / Орест Субтельний // пер. з англ. Ю. І. Шевчука; вст. ст. С. В. Куль-чицького. – К. : Либідь, 1991. – 512 с. : іл.

Історія України / відп. ред. Ю. Сливка; кер. авт. кол. Ю. Зайцев. – Вид. 3-тє, перероб. і доп. – Львів : Світ, 2002. – 520 с. : іл.

Кугутяк М. Галичина: сторінки історії. Нарис суспільно-політичного руху (ХІХ ст. – 1939 р.) / Микола Кугутяк. – Івано-Франківськ, 1993. – 200 с.

Комар В. Політика Польщі щодо українців Галичини (1919–1939 рр.): основні напрямки та етапи / Володимир Комар // Галичина. – 2001. – № 5–6. – С. 290–295.

Литвин М. Українсько-польська війна 1918–1919 рр. / Микола Литвин. – Львів : Ін-т українознавства НАНУ ; Ін-т Центрально-Східної Європи, 1998. – 448 с.

Тищик Б. Й. Польща: історія державності і права (Х – початок ХХІ ст.) / Б. Й. Тищик. – Львів : Світ, 2012. – 512 с.

Гловацький І. Ю. Українські адвокати у політичних судових процесах у Східній Галичині (1921–1939 рр.) / І. Ю. Гловацький. – Львів : Тріада плюс, 2003. – 348 с.

Соловка Л. Етнодемографічні наслідки геноцидів на Прикарпатті середини ХХ ст. / Любов Соловка // Галичина. Всеукраїнський науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис. – 2011. – № 18–19. – С. 262–268.

Єгрешій О. Станиславів у складі Другої Речі Посполитої / Олег Єгрешій, Людмила Дрогомирецька, Наталія Храбатин // Галичина. Всеукраїнський науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис. – 2011. – № 18–19. – С. 55–67.

Західно-Українська Народна Республіка. 1918–1923 [Текст] : ілюстрована історія / голов. ред. і кер. авт. кол. М. Кугутяк. – Львів ; Івано-Франківськ : Манускрипт-Львів, 2008. – С. 127.

Центральний державний історичний архів України, м. Львів (далі – ЦДІАЛ України), ф. 205, оп. 1, спр. 3, арк. 68.

Jabloński J. Burza od wschodu / J. Jabloński // Tęcza. – 1932. – № 9. – S. 52.

Соловка Л. Етнодемографічні наслідки геноцидів на Прикарпатті середини ХХ ст. / Любов Соловка // Галичина. Всеукраїнський науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис. – 2011. – № 18–19. – С. 262.

Тищик Б. Й. Польща: історія державності і права (Х – початок ХХІ ст.) / Б. Й. Тищик. – Львів : Світ, 2012. – С. 191.

Новинки. Зривають українські відзнаки // Діло. – 1922. – 3 верес.

Новинки. Передвиборча дискусія // Діло. – 1922. – 2 верес.

Над свіжою могилою … // Діло. – 1935. – 12 лип.

Комар В. Політика Польщі щодо українців Галичини (1919–1939 рр.): основні напрямки та етапи / Володимир Комар // Галичина. – 2001. – № 5–6. – С. 290–291.

Wapiński R. “Narodowa Demokracja” / R. Wapiński. – Warszawa. – Kraków. – Gdansk, 1980. – S. 7.

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 19 marca 1928 r. o postępowaniu doraźnem // DzURP, 1928. – Nr. 33. – Poz. 315.

Мірчук П. Нарис історії Організації Українських Націоналістів. Т. 1 (1929–1939) / П. Мірчук ; за ред. Степана Ленкавського. – Мюнхен ; Лондон ; Нью–Йорк : Українське видавництво, 1968. – С. 18–19.

Макух І. На народній службі / д-р. Іван Макух. – Дітройт : Видання Української Вільної Громади Америки, 1958. – С. 268–269.

Encyklopedia prawa obowiązującego w Polsce / Pod red. Peretiatkowicza. – Poznań, 1925. – S. 317.

Державний архів Івано-Франківської області (ДАІФО), ф. 2, оп. 1, спр. 105.

ЦДІАЛ України, ф. 151, оп. 1–а, спр. 824, арк. 7–8.

Posłowie rewolucyjni w Sejmie. Lata 1920–1935. Wybór przemówień, interpelacji i wniosków / Kol. red. T. Daniszewski (red. odp.), G. Iwański, M. Minkowski. – Warsawa : Książka i wiedza, 1961. – S. 498.

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 23 sierpnia 1932 r. w sprawie upoważnenia władzy mianującej do przenoszenia sędziów w stan spoczynku i na inne miejsce slużbowe // DzURP, 1932. – Nr. 73. – Poz. 663.

Чистка в Коломийському окружному суді / Діло. – 1923. – 21 верес.

ЦДІАЛ України, ф. 205, оп. 1, спр. 337, арк. 3, 10, 17.

Єгрешій О. Станиславів у складі Другої Речі Посполитої / Олег Єгрешій, Людмила Дрогомирецька, Наталія Храбатин // Галичина. Всеукраїнський науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис. – 2001. – № 18–19. – С. 55.

Центральний державний архів вищих органів влади та управління України, ф. 2192, оп. 2, спр. 1, арк. 27.

ДАІФО, ф. 90, оп. 1, спр. 19, арк. 1.

Там само, арк. 6.

Там само, арк. 115.

Гловацький І. Ю. Українські адвокати у політичних судових процесах у Східній Галичині (1921–1939 рр.) / І. Ю. Гловацький. – Львів : Тріада плюс, 2003. – С. 129.

Posłowie rewolucyjni w Sejmie. Lata 1920–1935. Wybór przemówień, interpelacji i wniosków / Kol. red. T. Daniszewski (red. odp.), G. Iwański, M. Minkowski. – Warsawa : Książka i wiedza, 1961. – S. 174.


Повний текст: XML
20 :: 0

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.