ДІЯЛЬНІСТЬ УКРАЇНСЬКИХ ПРОФЕСІЙНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ СТАНИСЛАВОВА В МІЖВОЄННИЙ ПЕРІОД (1921–1939 рр.)

Ірина САВІЦЬКА

Анотація


У статті проаналізовано становище української професійної освіти у Станиславові в контексті всієї Галичині, зокрема акцентовано увагу на особливостях функціонування україномовних навчальних і виховних закладів міста. Автор здійснила спробу розкрити особливості існування україно-мовної фахової освіти крізь призму нормативно-правової бази освітньої системи міжвоєнної Польщі. На основі неопублікованих архівних матеріалів, документальних збірників і спогадів сучасників подій реконструйовано особливості навчального процесу в україномовних професійних школах, показано роль і значення греко-католицької церкви і просвітницьких громадських організацій у функціонуванні україн-ських вчительських семінарій та інших фахових навчальних закладів Станиславова.

Посилання


Ступарик Б. Шкільництво Галичини (1772–1939 рр.) / Б. Ступарик. – Івано-Франківськ : Прикарпат. ун-т ім. В. Стефаника, 1994. – 144 с.

Завгородня Т. Теорія і практика навчання в Галичині (1919–1939 роки): моногр. / Т. Завгородня. – Іва-но-Франківськ : Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника, 2007. – 397 с.

Ісаїв П. Історія міста Станиславова / П. Ісаїв. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2008. – 96 с.

Струмінський М. Історія міста Станіслава / М. Струмінський. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2007. – 56 с.

Баранський К. Станиславів до і після 1919 року / К. Баранський. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2009. – 104 с.

Шематизм всего клира греко-католицької Епархії Станиславівскої на рік Божий 1925. Річник XXX. – Станиславів : Накладом Клира Епархіяльного, 1925. – С. 208.

Praca szkoły w Polance w okresie międzywojennym [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://sp7krosno.republika.pl/his_4.htm.

Ustawa z dnia 31 lipca 1924 r. zawierająca niektore postanowienia o organizacji szkolnictwa [Електронний ресурс] // Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej. – Poz. 764, 765, 766. – № 79. – S. 1213. – Режим доступу : http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU19240790766&type=2.

Wróblewska U. Polityka oświatowa panstwa polskiego wobec mniejszości narodowych, grup etnicznych i wyznaniowych zamieszkujących Kresy Wschodnie w II RP / U. Wróblewska // Nauka. – 2011. – № 2. – S. 109–124.

Шанковський Л. За реформу української середньої школи / Л. Шанковський. – Львів : Накл. Коопе-ративи “Рідна школа”, 1939 р. – С. 13.

Ступарик Б. Шкільництво Галичини (1772–1939 рр.) / Б. Ступарик. – Івано-Франківськ : Прикарпат. ун-т ім. В. Стефаника, 1994. – С. 120–121.

Там само. – С. 122.

Завгородня Т. Теорія і практика навчання в Галичині (1919–1939 роки) : моногр / Т. Завгородня. – Івано-Франківськ : Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника, 2007. – С. 136.

Центральний державний історичний архів України, м. Львів (далі – ЦДІАЛ України), ф. 179, оп. 3, спр. 195, арк. 23.

ЦДІАЛ України, ф. 179, оп. 3, спр. 1238, арк. 2.

Там само. – Арк. 29.

Там само. – Арк. 3, 44.

Завгородня Т. Підготовка вчителів для української народної школи Галичини (1919–1939 рр.) : моногр. / Т. Завгородня. – Івано-Фанківськ : Плай, 1999. – С. 37.

ЦДІАЛ України, ф. 179, оп. 3, спр. 1238, арк. 167.

Бондарев І. Слідами старого Станиславова. Будинок Баттерная / І. Бондарев, М. Головатий // Репор-тер. – 2015. – 23 жовтня.

ЦДІАЛ України, ф. 179, оп. 1, спр. 507, 4 арк.

Там само. – Оп. 3, спр. 1238, арк. 110.

Микитюк Я. Згадка про малий семінар ім. священомученика Йосафата в Станиславові / Я. Микитюк // Альманах Станиславівської землі. Збірник матеріалів до історії Станиславова і Станиславівщини – Нью-Йорк ; Париж ; Сідней ; Торонто, 1985. – Т. 2. – С. 78–79.

Шкраб’юк П. Монаший чин отців Василіян у національному житті України / П. Шкраб’юк – Львів : ВВП “Місіонер”, 2005. – С. 214.

ЦДІАЛ України, ф. 179, оп. 3, спр. 1411, арк. 65.

Шумська-Гриневич М. Про село Золота Липа і дещо про Інститут СС Василіянок / М. Шумська-Гриневич // Альманах Станиславівської землі. Збірник матеріялів до історії Станиславова і Станисла-вівщини. – Нью-Йорк ; Париж ; Сідней ; Торонто, 1985. – Т. 2. – С. 73.

Савчук Б. Твердиня віри. Історія Станиславівського (Івано-Франківського) монастиря сестер Василія-нок / Б. Савчук. – Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2011. – С. 119.

Ustawa z dnia 11 marca 1932 r. o ustroju szkolnictwa [Електронний ресурс] // Dziennik Ustaw Rzeczypos-politej Polskiej. – Poz. 389. – № 38. – S. 639–645. – Режим доступу : http://isap.sejm.gov.pl/ Download?id=WDU19320380389&type=2.

Делятинський Р. І. Станиславівська духовна семінарія у 1918–1925 роках: етапи повоєнного відновлення та її роль у формуванні духовенства нового типу / Р. Делятинський // Нарис історії Івано-Франківської (Станиславівської) Духовної Семінарії ім. Св. Свщмч. Йосафата. – Івано-Франківськ, 2007. – С. 57.

Відозва в справі добровільних жертв на удержанє духовного семинаря // Вісник Станиславівської єпархії. – 1922. – Ч. I–III. – С. 3–4.

ЦДІАЛ України, ф. 179, оп. 3, спр. 1416, арк. 25, 37.

Державний архів Івано-Франківської області (далі – Держархів Івано-Франківської обл.), ф. 279, оп. 1, спр. 2, арк. 17.

ЦДІАЛ України, ф. 179, оп. 3, спр. 1416, арк. 55.

Держархів Івано-Франківської обл., ф. 279, оп. 1, спр. 2, арк. 17.

Там само. – Ф. 303, оп. 1, спр. 4, арк. 4.

Там само. – Ф. 279, оп.1, спр. 10, арк. 3–4.

Там само. – Ф. 303, оп.1, спр. 4, арк. 4.

Завгородня Т. Теорія і практика навчання в Галичині (1919 – 1939 роки): моногр. / Т. Завгородня. – Івано-Франківськ : Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника, 2007. – С. 172.

Держархів Івано-Франківської обл., ф. 298, оп. 1, спр.1, арк. 1–25.

Там само. – Спр.2, арк. 4.

Баранський К. Станиславів до і після 1919 року / К. Баранський. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2009. – С. 54.


Повний текст: XML
20 :: 0

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.