ДРОГОБИЦЬКІ МІСЦЯ У ЖИТТІ І ТВОРЧІЙ СПАДЩИНІ ІВАНА ФРАНКА: СПРОБА ХРОНОЛОГІЧНО-ЛОКАЛЬНОЇ ДЕСКРИПЦІЇ

Володимир ГАЛИК

Анотація


У запропонованому дослідженні через призму життя та багатогранної спадщини Івана Франка  представлено місцини Дрогобича, які прямо чи опосередковано пов’язані з великим українцем. Тут, на основі матеріалів знаних і малознаних архівних джерел та значної кількості франкознавчих досліджень, по-новому трактуються окремі епізоди з життя та діяльності Івана Франка в Дрогобичі. Це дає можливість найповніше представити широкому загалові Дрогобич як місто Івана Франка.


Посилання


Іван Франко. “Похвала Дрогобича”, у Франко І. Я. Зібрання творів у 50 томах, vol. 2. (Київ: Наукова думка, 1976): 349–351.

Іван Франко. “Дрогобицька філантропія”, у Франко І. Я. Зібрання творів у 50 томах, vol. 3. (Київ: Наукова думка, 1976): 248–249.

“Там город преславний Дрогобич лежить…” (Вибрані праці Івана Франка про Дрогобич), упоряд-кування, передмова і коментарі Володимира Галика. (Дрогобич: Коло, 2008).

“Там город преславний Дрогобич лежить…”: 14; Роман Горак. Адреси юності Івана Франка в Дро-гобичі. (Трускавець: Франкова криниця, 1995): 12–14.

Ярослав Грицак. “Пророк у своїй вітчизні. Франко та його спільнота (1856–1886)”. ( Київ: Критика, 2006), 84.

Ibid.; Михайло Шалата. “Іван Франко у школі при церкві Святої Трійці”, у Франкознавчі студії. Є. Пше-ничний (голов. ред). Л. Винар та ін. no. 6. (Дрогобич: Коло, 2015): 180.

Іван Франко. “Спомини з моїх гімназійних часів”, у Франко І. Я. Зібрання творів у 50 томах, vol. 39. (Київ: Наукова думка, 1983): 51.

Іван Франко. “Лист до М. Драгоманова від 26 квітня 1890 р.”, у Франко І. Я. Зібрання творів у 50 томах, vol. 49. (Київ: Наукова думка, 1986): 241.

Ярослав Грицак. “Пророк у своїй вітчизні. Франко та його спільнота (1856–1886)”: 85–86.

Іван Франко. “Причинки до автобіографії”, у Франко І. Я. Зібрання творів у 50 томах, vol. 39. (Київ: Наукова думка, 1983): 38.

Ярослав Ольховий. “Дрогобицькі станції Великого Каменяра” у Дрогобицький краєзнавчий збірник. No. 9. (Дрогобич: Коло, 2005): 73–78; Ярослав Ольховий. “Тут жив великий Каменяр”, Радянське слово, no. 66 (1987): 3; no. 67 (1987): 3.

Ярослав Грицак. “Пророк у своїй вітчизні. Франко та його спільнота (1856–1886)”: 90–91.

Ivan Franko. “Emeryk Turczyński. Wspomnienia pośmiertne”, Kurjer Lwowski, no. 106 (1896): 2.

Іван Франко. “Мої знайомі жиди”, у Франко І. Я. Мозаїка: Із творів, що не ввійшли до Зібрання творів у 50 томах. (Львів: Каменяр, 2001): 341–342.

Відділ рукописних фондів і текстології Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України. Ф. 3. Од. зб. 2415. aрк. 3.

Іван Франко. “Рутенці”, у Франко І. Я. Зібрання творів у 50 томах, vol. 15. (Київ: Наукова думка, 1978): 7.

Іван Франко. “Борис Граб”, у Франко І. Я. Зібрання творів у 50 томах, vol. 18. (Київ: Наукова думка, 1978): 179.

Іван Франко. “Лист до М. Драгоманова від 26 квітня 1890 р.”: 242.

Іван Франко. “Причинки до автобіографії”: 39.

Відділ рукописних фондів і текстології Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України. Ф. 3. Од. зб. 2415. aрк. 17.

Іван Франко. “Гірчичне зерно (Із моїх споминів)”, у Франко І. Я. Зібрання творів у 50 томах, vol. 21. (Київ: Наукова думка, 1979): 318.

Іван Франко. “Причинки до автобіографії”: 40.

Іван Франко. “Гірчичне зерно (Із моїх споминів)”: 319–332.

Ibid., 316–317.

Іван Франко. “Борис Граб”: 177–190.

“Спогади про Івана Франка”, упоряд., вступ. сл., прим. М. І. Гнатюка. 2-ге вид., доповн., перероб. (Львів: Каменяр, 2011): 77; Франко І. “Спомини з моїх гімназійних часів”: 50–54.

Іван Франко. “Гірчичне зерно (Із моїх споминів)”: 318; Іван Франко. “Лист до М. Драгоманова від 26 квітня 1890 р.”: 242–243.

Іван Франко. “Лист до М. Драгоманова від 26 квітня 1890 р.”: 243.

“Там город преславний Дрогобич лежить…”: 31.

Ibid., 31–32.

Іван Франко. “Лист до М. Драгоманова від 26 квітня 1890 р.”: 244.

“Там город преславний Дрогобич лежить…”: 36–40.

Іван Франко. “Спомини з моїх гімназійних часів”: 50–51.

“Там город преславний Дрогобич лежить…”: 4 –47.

Відділ рукописних фондів і текстології Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України. Ф. 3, Од. зб. 2415, aрк. 19.

Іван Франко. “Рутенці”: 7.

Див.: Володимир Галик. “Постійні й тимчасові помешкання Івана Франка під час його навчання у Дро-гобицькій головній школі та Дрогобицькій гімназії імені Франца-Йосифа І”, у Східноєвропейський істо-ричний вісник, [головний редактор В. Ільницький]. no. 1 (Дрогобич: Посвіт, 2016): 33–41.

“Адресати з Дрогобича до Івана Франка”, Упорядкування, передмова і коментарі Володимира Галика, наук. ред. Леонід Тимошенко. (Дрогобич: Коло, 2011): 8.

Ibid., 8, 63–80.

Ibid., 8, 81–114.

Ibid., 8–9.

“Адресати з Дрогобича до Івана Франка”, Упорядкування, передмова і коментарі Володимира Галика, наук. ред. Леонід Тимошенко. (Дрогобич: Коло, 2011): 115–152.

Ibid., 9, 153–164.

Ibid., 9, 165–190.

Володимир Галик. “Іван Франко та Кирило Геник: до історії взаємин і співробітництва”, у Сучасні тен-денції розвитку освіти і науки в інтердисциплінарному контексті: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, (24–25 березня 2016 року), [редактори-упорядники: І. Зимомря, В. Іль¬ницький]. (Ченстохова, Ужгород, Дрогобич: Посвіт, 2016): 34–39.

Іван Франко. “Лист до М. Драгоманова від 26 квітня 1890 р.”: 247.

Зоряна Кордуба, Василь Пилип’юк. “Дрогобич Івана Франка: альбом-путівник”: 86; Роман Горак. “Фран¬кова Ясениця-Сільна”. (Львів: Апріорі, 2015): 166–182.

“Спогади про Івана Франка”, упоряд., вступ. сл., прим. М. І. Гнатюка. 2-ге вид., доповн., перероб. (Львів: Каменяр, 2011): 67.

Михайло Шалата. “Свята великість поета”, у Вибрані твори Івана Франка: В 3-х т. Т. 1: Поезії, поеми. 2-ге вид., доповн., редколегія: Скотний В. Г. та ін. (Дрогобич: Коло, 2005): 20.

Роман Горак. Адреси юності Івана Франка в Дрогобичі: 7.

“Там город преславний Дрогобич лежить…”: 28.

Ivan Franko. “Zgromadzenie wyborcze w Drohobyczu”, Kurjer Lwowski. No. 48 (1897): 3.

Ibid.

Іван Франко. “Подяка”, Громадський голос. no. 7 (1897): 1.

Кордуба З., Пилип’юк В. Дрогобич Івана Франка: альбом-путівник: 91; “Іван Франко у Дрогобичі”, у Календар класного керівника на 2006–2007 навчальний рік. (Дрогобич: Коло, 2006): 160–167. Степан Пінчук. “Іван Франко в Дрогобичі”, у Наукові записки Дрогобицького Державного Педагогічного Інсти-туту ім. І. Франка. vol. ІІ. (Дрогобич: Видавництво Львівського університету, 1967): 62.

Володимир Галик. “Василь Ратальський – організатор відчиту поеми “Мойсей” Івана Франка у Дро-гобичі (за матеріалами двохстороннього листування)”, у Історія філософії як школа думки. Збірник на пошану професора Степана Михайловича Возняка (до 85-річчя з дня народження). Редколегія: В. К. Ла-ріонова (головний редактор), О. Б. Гуцуляк. (Івано-Франківськ: Видавництво Прикарпатського націо-нального університету імені Василя Стефаника, 2013): 477.

Відділ рукописних фондів і текстології Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України. Ф. 3. Од. зб. 1634, aрк. 91–92.

Володимир Галик. “Василь Ратальський – організатор відчиту поеми “Мойсей” Івана Франка у Дро-гобичi”: 479.

Ibid., 479–480.

Олександра Німилович, Микола Зимомря. Веселка просвітленої пам’ятію. (Дрогобич : Посвіт, 2010): 18.

Іван Франко. “Дрогобицька служебна Минея з р. 1563”, у Записки Наукового Товариства імени Шевченка, vol. 110 (1902): 157–158.

Див.: Іван Франко. “Із старих рукописів”, у Франко І. Я. Зібрання творів у 50 томах, vol. 29. (Київ: Наукова думка, 1981): 392–393, 396–398; Іван Франко. “К истории южнорусских апокрифических сказаний”, у Франко І. Я. Зібрання творів у 50 томах, vol. 29. (Київ: Наукова думка, 1981): 337 – 347; Іван Франко. “Причинки до історії руської літератури XVIII віку. 1. Дрогобицький збірник рукописних апокрифічних оповідань”, у Франко І. Я. Зібрання творів у 50 томах, vol. 27. (Київ: Наукова думка, 1980): 17; Володимир Галик. “Стародруковані та рукописні книги Прикарпаття у дослідницьких інтересах Івана Франка”, у Фортеця: збірник заповідника “Тустань”. № 2. (Львів: Колір ПРО, 2012): 214–224.

Іван Франко. “Лист І. Франка до І. Коперницького від 27 грудня 1883 р.”, у Франко І. Я. Зібрання творів у 50 томах, vol. 48. (Київ: Наукова думка, 1986): 391.

“Там город преславний Дрогобич лежить…”: 102, 106–107, 109.

Ibid., 32–33.

Іван Франко. “Українсько-руська студентська мандрівка літом 1884 р.”, у Франко І. Я. Зібрання творів у 50 томах, vol. 3. (Київ: Наукова думка, 1976): 250–252, 254.

“Там город преславний Дрогобич лежить…”: 50.

Володимир Галик. “Іван Франко – дослідник історії Дрогобича”, у Старожитності Дрогобиччини: науково-популярний краєзнавчий часопис історичного факультету ДДПУ імені Івана Франка. no. 2 (Дрогобич: Коло, 2008): 21–23.

“Там город преславний Дрогобич лежить…”: 41–54.

Іван Франко. “Громадські шпихлїрі в Галичинї 1784–1840 р.” (Львів: Друкарня Наукового Товариства імени Шевченка, 1907).

Іван Франко. “Останки первісного світогляду в руських і польських загадках народних”, у Франко І. Я. Зібрання творів у 50 томах, vol. 26. (Київ: Наукова думка, 1980): 332–346.

Іван Франко. “Przyczynek do etnografii ludu ruskiego na Wołyniu”, у Франко І. Я. Зібрання творів у 50 то¬мах, vol. 27. (Київ: Наукова думка, 1980): 210–215.

Иван Франко. “Сожжение упырей в с. Нагуевичах в 1831 г.”, у Українці: народні вірування, повір’я, демонологія. (Київ: Либідь, 1992): 512–526.

Іван Франко. “Дальші болгарські праці М. Драгоманова”, у Франко І. Я. Зібрання творів у 50 томах, vol. 28. (Київ: Наукова думка, 1980): 293–298.

Іван Франко. “Жидівська війна. Причинок до порівняльних студій над народною літературою”, у Франко І. Я. Зібрання творів у 50 томах, vol. 53. (Київ: Наукова думка, 2008): 311–330.

Іван Франко. “Угорська казка” Вацлава Потоцького і “пся крев”, у Франко І. Я. Зібрання творів у 50 томах, vol. 28. (Київ: Наукова думка, 1980): 305–318.

Іван Франко. “До питання про перекази про Магомета у слов’ян”, у Франко І. Я. Зібрання творів у 50 томах, vol. 29. (Київ: Наукова думка, 1981): 122–148.


Повний текст: XML
20 :: 0

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.