References

 

[1]     Davidio J.F, Major B., Crocer J. Piętno: wprowadzenie i zarys ogólny. In: Heatherton T.F. (Eds.) Społeczna psychologia piętna. PWN, Warszawa, 2008. (in Polish)

[2]     Czapiński J. Przesłanki ustosunkowań wobec innych ludzi. In: Lewicka M. (Eds.) Psychologia spopzegania społecznego. Książka i Wiedza, Warszawa, 1985. (in Polish)

[3]     Błeszyńska K.M. Stygmatyzacja. In: Pilch T. Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. Żak, Warszawa, 2006. (in Polish)

[4]     Szewetowska K. Stygmatyzacja społeczna. Edukacja i Dialog, 4 (2009), 56-60. (in Polish)

[5]     Wojciechowski F. Niepełnosprawność, rodzina, dorastanie. Żak, Warszawa, 2007. (in Polish)

[6]     Green G. The end of stigma? Changes in the social experience of long-term illness. Routladge, New York, 2009.

[7]     Sutton C. Psychologia dla pracowników socjalnych. GWP, Gdańsk, 2004. (in Polish)

[8]     Czykwin E. Stygmat społeczny. PWN, Warszawa, 2008. (in Polish)

[9]     Lachowicz-Tabaczek M. Emocje umysłu: rola potocznych koncepcji świata i natury ludzkiej w regulacji percepcji zachowań. In: Kossowska M., Kofta M. (Eds.) Psychologia poznania społecznego. PWN, Warszawa, 2008. (in Polish)

[10]  Hebl J.G., Kleck R.E. Społeczne konsekwencje niepełnosprawności fizycznej. In: Heatherton T.F. (Eds.) Społeczna psychologia piętna. PWN, Warszawa, 2008. (in Polish)

[11]  Maliszewski N., Czyżewska M., Krejtz I. Postawy jawne a postawy ukryte jako wyznaczniki poznania i zachowania społecznego. In: Kossowska M., Kofta M. (Eds.) Psychologia poznania społecznego. PWN, Warszawa, 2009. (in Polish)

[12]  Hebl M., Tickle J., Heatherton T. Kłopotliwe momenty w interakcjach między jednostkami niestygmatyzowanymi a stygmatyzowanymi. In: Heatherton T.F. (Eds.) Społeczna psychologia piętna. PWN, Warszawa, 2008. (in Polish)

[13]  Perzanowski A. Odmieńcy. Antropologiczne studium dewiacji. DiG, Warszawa, 2009. (in Polish)

[14]  Goffman E. Piętno. Rozważania o zranionej tożsamości. GWP, Gdańsk, 2007. (in Polish)

[15]  Smart L., Wagner D.M. Ukryte koszty ukrytego piętna. In: Heatherton T.F. (Eds.) Społeczna psychologia piętna. PWN, Warszawa, 2008. (in Polish)

[16]  Świątkiewicz-Mośny M. Tożsamość napiętnowana. Socjologiczne studium stygmatyzacji i autostygmatyzacji na przykładzie kobiet z zespołem Turnera. NOMOS, Kraków, 2010. (in Polish)

[17]  Williams K.D., Wheeler L., Harvey J.A. Podróż w głąb umysłu społecznego osoby stosującej opacyzm. In: Forgas J.P., Williams K.D., Wheeler L. (Eds.) Umysł społeczny. Poznawcze i motywacyjne aspekty zachowań interpersonalnych. GWP, Gdańsk, 2005. (in Polish)

[18]  Stangor Ch., Crandall Ch.S. Zagrożenie i społeczna konpukcja piętna. In: Heatherton T.F. (Eds.) Społeczna psychologia piętna. PWN, Warszawa, 2008. (in Polish)

[19]  Ciosek M. Psychologia sądowa i penitencjarna. Stella Marius, Warszawa, 2001. (in Polish)

[20]  Brzezińska A. Struktura obrazu własnej osoby i jego wpływ na zachowanie. Kwartalnik Pedagogiczny, (1973), 87-97. (in Polish)

[21]  Pikor B., Antończak S. Piętno pobytu w zakładzie karnym. listopad 20, 2014. Available at: http://www.wszia.edu.pl/images/old/prace_kol_zeszyt4/17.pdf. (in Polish)

[22]  Kosek-Nita B., Raś D. Kontakty z ludźmi innymi jako problem wychowania, opieki i resocjalizacji. UŚ, Katowice, 2007. (in Polish)

[23]  Aronson E., Wilson T., Akert R. Psychologia społeczna. Zysk i S-ka, Poznań, 2006. (in Polish)

[24]  Dijker A.J.M., Koomen W. Stygmatyzacja, tolerancja i naprawa. Integracyjna analiza psychologiczna reakcji na dewiację. Fundacja Tolerancja, Białystok, 2009. (in Polish)

[25]  Jorm A., Oh. E. Desire for social distance from people with mental disorders. Australian and New Zealand Journal of Psychiatry, 43 (2009), 183-200. doi: 10.1080/00048670802653349

[26]  Bielecka-Prus J. Poczucie winy jako emocja społeczna. Analiza wybranych nurtów badawczych. Przegląd Socjologii Jakościowej, 9 (2) (2013), 104-127. (in Polish)

[27]  Bottero W., Prandy K. Social interaction distance and stratification. British Journal of Sociology, 54 (2) (2003), 177-197.

[28]  Anagnostopoulos F., Hantzi A. Familiarity with and social distance from people with mental illness: Testing the mediating effects of prejudiced attitudes. Journal of Community and Applied Social Psychology, 21 (2011), 451-460.

[29]  Bilewicz M. Kiedy kontakt osłabia uprzedzenia? Kategoryzacje społeczne i temporalne jako warunki skutecznego kontaktu międzygrupowego. Psychologia Społeczna, 2 (2006), 63-74. (in Polish)

[30]  Ostafińska-Molik B. Postrzeganie siebie i własnego zachowania w kontekście zaburzeń adaptacyjnych młodzieży. WUJ, Kraków, 2014. (in Polish)

 

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
The journal is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported.