References

 

[1]      Voloshchuk M.M. Rusz v Uhorskomu korolivstvi (XI - druga polovyna XIV st.): suspilno-politychna rol, maynovi stosunky, migracii. Lileia-NV, Ivano-Frankivsk, 2014.

[2]      Ruess H. Yevpraksiya-Adelgeyda: biograficheskiy etyud. Rossica antiqua, 2 (2010), 54-112.

[3]      Shchaveleva N.I. Polki - zheny russkikh knyazey (XI - seredina XIII v.). In: Novoseltsev A.P. (Ed.) Drenmyeyshiye gosudarstva na territorii SSSR. Materialy i issledovaniya. 1987 g. Nauka, Moskva, 1989, 50-58.

[4]      Kolpakova V.M. (Ed.) Pateryk Kyievo-Pecherskyi. Kyiv, 2001.

[5]      Tęgowski J. Kontakty rodzinne dynastów polskich i ruskich w średniowieczu. In: Chynczewskiej-Hennel T., Jakowenko N. (Ed.) Między sobą. Szkice historyczne polsko-ukraińskie. Lublin, 2000, 7-36. (in Polish)

[6]      Voloshchuk M. Rutheni in Polonia XI-XIII vv.: kratkiye ocherki problemy. In: Nagirnyy V. Publication after 4th International Conference Rurikids in dynastic relations: politics, customs, culture, religion (10th-16th c.), Mogilno, 14-16th November, 2013, Colloquia Russica, 4 (1) (2014), Kraków, 143-153.

[7]      Voloshchuk M. Ryurykovychi i Piasty: stolittya druzhby, vorozhnechi ta vzayemovplyviv. Available at: http://likbez.org.ua/ua/ryurikovichi-i-pyasty-stoletiya-druzhby-vrazhdy-i-vzaimovliyaniya.html

[8]      Voloshchuk M. Kniahynia Gryfina Rostyslavivna, yii polskyi shliub ta ymovirne ruske otochennia dvoru. GALICIA. Scientific, Cultural and Educative, Local Lore Periodical, 28 (2016), 12-19.

[9]      Voloshcsuk M. W kwestii obecności Rusinów na dworze księżnej Grzymisławy - wdowy (1227-1258) po księciu krakowsko-sandomierskim Leszku Białym. In: Grabarczyk T., Kowalska-Pietrzak A. (Red.), Tractu Temporis. Ludzie - Regiony - Fakty. Księga Jubileuszowa Dedykowana Dr hab. Prof. UŁ Tadeuszowi Nowakowi. Wieluńskie Towarzystwo Naukowe, Łódź-Wieluń, 2017, 25-65. (in Polish)

[10]   Voloshchuk M. Do pytannya prysutnosti rusyniv pry dvori knyagyni Agafii Svyatoslavivny (mizh 1207/1209-1247/1248) - druzhyny mazovetskoho knyazya Konrada. In: Inter Regnum et Ducatum. Studia ofiarowane Profesorowi Janowi Tęgowskiemu w siedemdziesiątą rocznice urodzin.  Instytut Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Europy, Białystok, 2018, 633-657.

[11]   Letopis po Voskresenskomu spisku. Polnoye sobraniye russkikh letopisey (PSRL), VII. Moskva, 2001.

[12]   Lavrentiyecskaya letopis. PSRL, I. Moskva, 2001.

[13]   Ipatiyevskaya letopis. PSRL, II (2). Moskva, 2001.

[14]   Anonymus G. Gesta Principum Polonorum. In: Central European Medieval texts, 3. Central European University Press, Budapest, New York, 2003.

[15]   Gall Anonim. Chronica et Gesta Ducum Sive Principum Polonorum. Izdatelstvo Akademii Nauk SSSR, Moskva, 1961.

[16]   Shchaveleva N.I. Khronika Galla Anonima. In: Polskiye latinoyazychnyye srednevekovyye istochniki. Nauka, Moskva, 1990, 32-75.

[17]   Holtzmann R. (Ed.) Die Chronik des Bischofs Thietmar von Merseburg. In: Monumenta Germaniae historica, Scriptores rerum Germanicarum, Nova series, 9. Monumenta Germaniae Historica, München, 1996.

[18]   Titmar Merzeburgskiy. Khronika. Russkaya panorama, Moskva, 2009.

[19]   Słownik starożytności słowiańskich: encyklopedyczny zarys kultury Słowian od czasów najdawniejszych, 4: P-R. Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydaw, Wrocław, 1970. (in Polish)

[20]   Voytovich L.V. Knyazha doba na Rusi: portrety elity. Oleksandr Pshonkivskyi, Bila Tserkva, 2006.

[21]   Sverdlov M.B. Izvestiya o Rusi v khronike Titmara Merzeburgskogo. In: Drevneyshiye gosudarstva na territorii SSSR. Materialy i issledovaniya. 1975 g. Nauka, Moskva, 1976, 102-112.

[22]   Golovko A.B. Drevnyaya Rus i Polsha v politicheskikh vzaimootnosheniyakh X-pervoy treti XIII vv. Nauk. dumka, Kiyev, 1988.

[23]   Lukin P.V. Kiyevlyane i borba mezhdu synoviami Vladimira Svyatoslavicha v tekstakh russkikh istochnikov i Khroniki Titmara Merzeburgskogo. In: Vostochnaya Evropa v drevnosti i srednevekovye. Avtor i ego tekst. XV Chteniya pamyati V. T. Pashuto, Moskva, 17-19 apr. 2003 g. IVI, Moskva, 2003, 147-151.

[24]   Lukin P.V. Kiyevlyane XI veka v russkikh istochnikakh i Khronike Titmara Merzeburgskogo Drevnyaya Rus. Voprosy Medievistiki (Old Russia. The Questions of Middle Ages), 4 (14) (2003), 94-99.

[25]   Holovko O.B. Z istorii mizhkniazivskoi viiny 1015-1019 rr. na Rusi. In: Ukraina v Tsentralno-Skhidnii Yevropi. Studii z istorii XI-XVIII stolit, 1. In-t istorii Ukrainy NAN Ukrainy, Kyiv, 2000, 38-49.

[26]   Mikheyev S.M. Svyatopolk sede v Kiyeve po ottsi: Usobitsa 1015-1019 godov v drevnerusskikh i skandinavskikh istochnikakh. In: Uspenskiy F.B. (Ed.) Slavyano-germanskiye issledovaniya, 4. Institut slavyanovedeniya RAN, Moskva, 2009.

[27]   Jusupović A. Did Volodymyr the Great Had the Campaign Against/To Lendians? (Polish-Rus Relationships in the End of 10th - Early 11th Centuries). Ukrainian historical journal, 5 (2015), 43-69.

[28]   Jusupović A. Peremyshl, Cherven i inyye grady i ikh territorialnaya prinadlezhnost v kontse X-nachale XI v. Srednevekovaya Rus, 12 (2016), 27-62.

[29]   Dlugossii Ioannes. Annales seu Cronicae incliti Regni Poloniae, lib. 1-2. PWN, Warszawa, 1964. (in Polish)

[30]   Shchaveleva N.I. Drevnyaya Rus v Polskoy istorii Yana Dlugosha (knigi I-VI): tekst, perevod, kommentarii. In: Seriya Drevneyshiye istochniki po istorii Vostochnoy Evropy. Pamyatniki istoricheskoy mysli, Moskva, 2004.

[31]   Pachuto V. Vneshnyaya politika Drevney Rusi. Nauka, Moskva, 1968.

[32]   Braichevsky M.Iu. Utverdzhennia khrystyianstva na Rusi. Naukova dumka, Kyiv, 1988.

[33]   Lebedev L. On the Time and Place of the Baptism of Prince Vladimir and the Kievans. In: Bogoslovskiye Trudy, 28. International Study Church Conference Devoted to the Millennium of the Baptism of Russ (Kiev, July 21-28, 1986). Izdaniye Moskovskoy Patriarkhii, Moskva, 1967, 91-101.

[34]   Novgorodskaya pervaya letopis starshego i mladshego izvodov (PSRL, Tom III). YaRK, Moskva, 2000.

[35]   Gustynskaya letopis (PSRL, Tom 40). Dmitriy Bulanin, SPb., 2003.

[36]   Kowaleko W. Słownik starożytności słowiańskich, 1. Zkład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław, 1961. (in Polish)

[37]   Karpov A.Yu. Anastas Korsunyanin. Available at: http://www.portal-slovo.ru/history/35769.php

[38]   Entsyklopediia istorii Ukrainy: T. 1 (A-V). Smolii V.A. (Red.) ta in. Naukova dumka, Kyiv, 2003.

[39]   Voitovych L.V. Formuvannia krymskotatarskoho narodu: vstup do etnohenezu. Vydavets Oleksandr Pshonkivskyi, Bila Tserkva, 2009.

[40]   Salamon M. Amicus or hostis? Boleslav the Valiant and Byzantium. Byzantinoslavica, 54 (1993), 114-120.

[41]   Labuda G. Studia nad początkami państwa Polskiego. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań, 1988. (in Polish)

[42]   Górecki J. Gród na Ostrowie Lednickim na tle wybranych ośrodków grodowych pierwszej monarchii piastowskiej. Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, Poznań, 2002. (in Polish)

[43]   Wołoszyn M. Ze studiów nad obecnością ruską i skandynawską na ziemiach polskich w X-XII wieku. In: Dworaczek M., Kowalska A.B., Moździoch S., Rębkowski M. (Ed.) Świat Słowian wczesnego średniowiecza. Szczecin-Wrocław, 2006, 595-613. (in Polish)

[44]   Balzer O. Genealogia Piastów. Avalon, Kraków, 2005. (in Polish)

[45]   Pchelov E.V. Polskaya knyaginya - Mariya-Dobronega Vladimirovna. In: Vostochnaya Evropa v drevnosti i srednevekovye. Drevnyaya Rus v sisteme etnopoliticheskikh i kulturnykh svyazey. Tezisy dokladov. Institut rossiyskoy istorii RAN, Moskva, 1994, 31-33.

[46]   Jasiński K. Rodowód pierwszych Piastów. Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Poznań, 2004. (in Polish)

[47]   Annalista Saxo. Die Reichschronik des Annalista Saxo. In: Monumenta Germaniae Historica. Scriptores: T. 37. Hahnsche Buchhandlung, Hannover, 2006.

[48]   Kronika Boguchwala i Godyslawa Paska. In: Bielowski A. (Ed.) Monumenta Poloniae historica, 2. Lwów, 1872, 454-598.

[49]   Sofiyskaya pervaya letopis. PSRL, 5 (1). L., 1925.

[50]   Letopisnyy sbornik, imenuyemyy Patriarchey ili Nikonoskoy letopisyu. PSRL, IX. M., 2000.

[51]   Dlugossii Joannes. Annales seu Cronicae incliti regni Poloniae, 3-4. PWN, Warszawa, 1970. (in Polish)

[52]   Kuczyński S. Nieznany traktat polsko-ruski roku 1039. In: Studia z dziejów Europy Wschodniej X-XVIII w. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa, 1965, 119-131. (in Polish)

[53]   Musin A. Anna Kiyevskaya: mezhdu istoriografiyey i istoriyey. Kniazha doba: istoriia i kultura, 8 (2014), 145-172.

[54]   Rocznik krótki krakowski. In: Bielowski A. (Ed.) Monumenta Poloniae historica, 2. Druk. Zakł. Nar. im. Ossolińskich, Lwów, 1872, 782-815.

[55]   Tatishchev V. Istoriya Rossiyskaya: Tom 2. AST: Ermak, Moskva, 2003.

[56]   Tolochko A.P. Istoriya Rossiyskaya Vasiliya Tatishcheva: Istochniki i izvestiya. Novoye literaturnoye obozreniye, Moskva; Kritika, Kiyev, 2005.

[57]   Nazarenko A.V. Drevnyaya Rus na mezhdunarodnykh putyakh: Mezhdistsiplinarnyye ocherki kulturnykh. torgovykh. politicheskikh svyazey IX-XII vv. Yazyki russkoy kultury, Moskva, 2001.

[58]   Benyszkiewicz K. W kręgu Bolesława Szczodrego i Władysława Hermana. Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Wrocław, 2010. (in Polish)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
The journal is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported.