References

 

[1]      Arutyunova N.D. Metafora. In: Yartseva V.N. (Ed.) Lingvisticheskiy entsiklopedicheskiy slovar. Sov. entsiklopediya, Moskva, 1990, 296-297.

[2]      Bart R. Vid tvoru do tekstu. In: Zubrytska M. (Ed.) Slovo. Znak. Dyskurs: Antolohiia svitovoi literaturno-krytychnoi dumky XX st. Litopys, Lviv, 1996, 378-384.

[3]      Iermolenko S.Ia. Linhvostylistyka: osnovni poniattia, napriamy i metody doslidzhennia. Movoznavstvo, 3-4 (2005), 112-125.

[4]      Iermolenko S.Ia. Movno-estetychni znaky ukrainskoi kultury: monohrafiia. In-t ukrainskoi movy NAN Ukrainy, Kyiv, 2009.

[5]      Zhaivoronok V.V. Symvolika narodnoho ta avtorskoho (krylatoho) slova i vyrazu. Movoznavstvo, 3-4 (2005), 138-147.

[6]      Karasik V.I. Yazykovaya matritsa kultury: monografiya. Gnozis, Moskva, 2013.

[7]      Kozhevnikova N.V. Ob obratimosti tropov. In: Grigoryev V.P. (Ed.) Lingvistika i poetika. Nauka, Moskva, 1979.

[8]      Kondratenko N.V. Syntaksys ukrainskoho modernistskoho i postmodernistskoho khudozhnoho dyskursu: monohrafiia. Vyd-chyi dim D. Buraho, Kyiv, 2012.

[9]      Kononenko V.I. Symvoly ukrainskoi movy: monohrafiia. 2-he vyd., dopovn. i pererob. Vyd-vo Prykarpatskoho nats. un-tu im. V. Stefanyka, Kyiv-Ivano-Frankivsk, 2009.

[10]   Kononenko V.I. Tekst i obraz: monohrafiia. Vyd-vo Prykarpatskoho nats. un-tu im. V. Stefanyka, Kyiv-Ivano-Frankivsk, 2014.

[11]   Kononenko V.I. Prykmetnyk u slovianskykh movakh: monohrafiia. VPTs Kyivskyi universytet, Kyiv, 2009.

[12]   Lotman Yu. Tekst u teksti. In: Zubrytska M. (Ed.) Slovo. Znak. Dyskurs: Antolohiia svitovoi literaturno-krytychnoi dumky XX st. Litopys, Lviv, 1996, 428-441.

[13]   Riabchuk M. Stohmy kryl. In: Moisiienko A.K. (Ed.) Zolotyi homin: ukrainska poeziia svitu. Molod, Kyiv, 1991, 328-338.

[14]   Shevelov Yu. Narys suchasnoi ukrainskoi movy ta inshi linhvistychni studii (1947-1953 rr.). Tempora, Kyiv, 2012.

[15]   Cassirer E. Sprache und Mythos. Teubner, Leipzig-Berlin, 1925.

[16]   Barthes R. From Work to Text. Available at: http://worrydream.com/refs/Barthes%20-%20From%20Work%20to%20Text.pdf

[17]   Cassirer E. The Power of Metaphor. In: Language and Myth. Harper & Brothers, New York, 1946. [Dover Publications, 1953]. Available at: http://www.anthonyflood.com/cassirermetaphor.htm

[18]   Lassota von Steblau E. Habsburgs and Zaporozhian Cossacks: the diary of Erich Lassota von Steblau, 1594. Transl. Orest Subtelny. Published for the Ukrainian Historical Association by Ukrainian Academic Press, Littleton, 1975.

[19]   Shevchuk V. The voice of grass (translated from the Ukrainian by Yuriy Tarnawsky). Agni Review, 38 (1993), 22-60.

[20]   Lotman Yu.M. Text within a text. Soviet Psychology, 26 (3) (1988), 32-51. doi: 10.2753/RPO1061-0405260332

 

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
The journal is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported.