ASSESSMENT OF DYNAMIC OF GROSS REGIONAL PRODUCT HETEROGENEITY OF UKRAINE REGIONS

Yu.V. HUSYEV, O.Yu. POLIAKOVA, O.O. VESHСHYPAN

Abstract


The results of gross regional product of Ukraine regions heterogeneity dynamics are presented. It is shown that during 2000-2013 there has been a tendency to increasing heterogeneity. In a crisis period heterogeneity was decreasing because of more sensitive economy of regions with higher value.

References


Hlushchenko K.P. Metody analyza mezhrehyonal'noho neravenstva po dokhodam // Rehyon: ekonomyka y sotsyolohyya. – 2010. – № 1. – P. 54-87.

Derzhavna sluzhba statystyky Ukrayiny. Valovyy rehional'nyy produkt. [Elektronnyy resurs]. – On-line: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/ operativ2008/vvp/vrp/vrp2008_u.xls

Modely otsenky neravnomernosty y tsyklychnosty dynamyky razvytyya terrytoryy: Monohrafyya / Pod red. T.S. Klebanovoy, N.A. Kyzyma. – Kh.: YD «YNZhЭK», 2011. – 352 s.

Neravnomernost' y tsyklychnost' dynamyky sotsyal'no-ekonomycheskoho razvytyya rehyonov: otsenka, analyz, prohnozyrovanye: Monohrafyya / Pod red. T.S. Klebanovoy, N.A. Kyzyma. – Kh.: FLP Aleksandrova K.M.; YD «YNZhЭK», 2012. – 512 s.

Storonyans'ka I. Rehional'nyy rozvytok Ukrayiny: problemy intehratsiyi ta konverhentsiyi. – L'viv: IRD NAN Ukrayiny, 2010. – 324 с.

Storonyans'ka I., Shul'ts S. Mizhrehional'na intehratsiya v Ukrayini: Monohrafiya / Instytut rehional'nykh doslidzhen' NAN Ukrayiny. – L'viv: Aral, 2007. – 292 с.

Storonyans'ka I.Z. Rehiony Ukrayiny: poshuk modeli konverhentnoho rozvytku: Monohrafiya / Instytut rehional'nykh doslidzhen' NAN Ukrayiny. – L'viv: Aral, 2008. – 144 с.

Tolmachev M.N. Metodolohyya statystycheskoho yssledovanyya kontsentratsyy sel'skokhozyaystvennoho proyzvodstva. Avtoref. dys. … d.e.n. Spets. 08.00.12 – bukhhalterskyy uchet, statystyka. – Saratov, 2013. – 47 с.

Yudyna M.A. Teoretycheskye aspekty analyza rehyonal'nykh razlychyy urovney sotsyal'no-ekonomycheskoho razvytyya // Vestnyk Omskoho unyversyteta. Seryya «Ekonomyka». – 2012. – № 2. – С. 95-103.

Michelis N. De. Regional convergence: a relevant measure of policy success? // CESifo Forum. – 2008. – № 1. – P. 10-13.

Sperlich Yv., Sperlich S. Income Development and Sigma convergence in South–South Agreement Areas // Université de Genève. Working paper series. WPS 12031. – 2012. – 29 p. – Режим доступу: http://www.unige.ch/ses/dsec/repec/files/12031.pdf

Young A., Higgins M., Levy D. Sigma convergence versus Beta convergence: evidence from U.S. County-level data // Journal of Money, Credit and Banking. – 2008. – Vol. 40, No. 5. – P. 1083-1093.


Full Text: PDF (Українська)
9 :: 1

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


 

 

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника