BARRIERS OF INTERNATIONALIZATION AND OPPORTUNITIES TO OVERCOME THEM THROUGH THE IMPLEMENTATION BY MARKETING STRATEGIES OF ENTERPRISES INTERNATIONALIZATION

L.H. LIPYCH

Abstract


The article singled out barriers of Ukrainian enterprises internationalization. Detailed attention is focused on the obstacles of doing business in Ukraine. Determined key national competitive advantages. Revealed opportunities to overcome barriers to internationalization through the implementation by Ukrainian enterprises marketing strategies of internationalization.

References


Blahun I. S. Marketynhova stratehiia internatsionalizatsii ta chynnyky yii formuvannia / I. S. Blahun, P. H. Ilchuk // Aktualni problemy ekonomiky. - 2014. - # 5. - S. 152-160.

Hlobalizatsiia ta rehionalizatsiia: vyklyky dlia ekonomiky Ukrainy: Monohrafiia / Bilyk R.S., Havryliuk O.V., Yevdokymenko V.K., Losheniuk V.Ye., Liakhovych M.V., Marchenko T.V., Mykhailyna D.H., Nykyforak Ya.D., Pasichna O.Yu. / Za red. V.Ye. Losheniuka. – Chernivtsi: Ruta, 2010. – 516 s.

Zhovnirchyk Ya. F. Protsesy internatsionalizatsii ta hlobalizatsii na suchasnomu etapi rozvytku ta posylennia vzaiemozalezhnosti natsionalnykh ekonomik [Elektronnyi resurs] / Ya. F.Zhovnirchyk // Derzhavne upravlinnia: udoskonalennia ta rozvytok. - 2012. – # 2. – Rezhym dostupu : http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=388.

Zosymova Zh. S. Problemy ta umovy pokrashchennia zovnishnoekonomichnoi diialnosti vitchyznianykh pidpryiemstv [Elektronnyi resurs] / Zh. S. Zosymova. // Ekonomika. Upravlinnia. Innovatsii.- 2013.- # 2.- Rezhym dostupu: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/eui_2013_2_29.pdf

Korzh M. V. Hlobalizatsiia ta internatsionalizatsiia yak umovy transformatsii marketynhovoho upravlinnia pidpryiemstvom / M. V. Korzh, S. A. Zhukov // Aktualni problemy ekonomiky. - 2012. - # 3. - S. 64-71.

Miklovda V. P. Efektyvnist stratehichnoho upravlinnia pidpryiemstvamy: suchasni problemy ta perspektyvy yikh vyrishennia [Tekst] : monohrafiia / [V. P. Miklovda ta in.] ; Derzh. vyshch. navch. zakl. "Uzhhorod. nats. un-t", Vyshch. navch. zakl. Ukoopspilky "Poltav. un-t ekonomiky i torhivli" (PUET). - Poltava : PUET, 2013. - 230 s.

Nadtochii K.M. Konkurentni perevahy yak bazys dlia vyboru ta rozrobky stratehii po-dolannia rynkovykh barieriv / K.M. Nadtochii // «Molodyi vchenyi». – 2015. – #3 (18). – S. 28-33.

Orlovska Yu. V. Svitovyi dosvid pidvyshchennia konkurentospromozhnosti pidpryiemstva na osnovi stratehii internatsionalizatsii / Yu. V. Orlovska, H. V. Duhinets, R. A. Aliiev // Ekonomichnyi prostir. - 2013. - # 74. - S. 42-52.

Ofitsiinyi sait Ministerstva zovnishnikh sprav Ukrainy : Shchodo uhod pro vilnu torhivliu [Elektronnyi resurs] // Rezhym dostupu : http://mfa.gov.ua/ua/about-ukraine/economic-cooperation/trade-agreements

Papaiani S. V. Internatsionalizatsiia v umovakh hlobalizatsii: konstytutsiino-pravovyi analiz / S. V. Papaiani // Visnyk Mariupolskoho derzhavnoho universytetu. Ser. : Pravo. - 2013. - Vyp. 5. - S. 235-240.

Polonskyi D. A. Teoretychni zasady doslidzhennia konkurentnykh system za umov internatsionalizatsii / D. A. Polonskyi // Formuvannia rynkovykh vidnosyn v Ukraini. - 2013. - # 4. - S. 170-175.

The Global Competitiveness Report 2014–2015 [Електронний ресурс] / ed. Klaus Schwab, World Economic Forum // Режим доступу: http://www3.weforum.org/docs/ WEF_GlobalCompetitivenessReport_2014-15.pdf.


Full Text: PDF (Українська)
9 :: 1

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


 

 

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника