ANALYSIS OF PREDICTIVE VALUES OF INDICATORS OF DEVELOPMENT OF COKE INDUSTRY OF UKRAINE

K.S. HAIMUR

Abstract


This article is devoted to the analysis of predictive values of indicators of development of coke industry of Ukraine.Most of the programs and development plans of the state for the future based on estimations of macroeconomic indicators of development of the state, a large error in which not only will allow you to obtain the planned results, but also will lead to the destruction of those programs that will have a negative impact on the economy and all sectors of development.

References


Didenko N.V. Vplyv makroekonomichnykh chynnykiv na stabilnist funktsionuvannia vitchyznianykh koksokhimichnykh pidpryiemstv [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Uproz/2011_21/u1121did.pdf

Karchevska H.H. Innovatsiino-investytsiina skladova sotsialno-ekonomichnoho rozvytku koksokhimichnykh pidpryiemstv Ukrainy [Tekst] / H. H.Karchevska // Derzhava ta rehiony. – 2012. – № 2.– S. 118 – 122.

Rudyka V.I. Otsinka i prohnozuvannia vplyvu zovnishnoho seredovyshcha na vyrobnytstvo produktsii pidpryiemstvamy koksokhimichnoi promyslovosti: avtoref. dys. k.e.n: 08.00.04 / V.I.Rudyka.; Naukovo-doslidnyi tsentr industrialnykh problem rozvytku NAN Ukrainy. – Kharkiv: 2007. – 22 s.

Khovrak I.V. Otsinka eksportnoho potentsialu Ukrainy v konteksti suchasnykh intehratsiinykh protsesiv/ I.V. Khovrak, V.I. Bezpartochna, M.O Pokhyla// Hlobalni ta natsionalni problemy ekonomiky.-2015.-№5. [Elektronnyi resurs] Rezhym dostupu:http://global-national.in.ua/archive/5-2015/55.pdf

Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://www.ukrstat.gov.ua

Myrovoi rыnok koksa 2012: Kto zamenyt Kytai.- [Эlektronnыi resurs]. – Rezhym dostupa: http://ugmk.info/art/mirovoj-rynok-koksa-2012-kto-zamenit-kitaj.html

Ohliad rynku koksu Ukrainy za 9 misiatsiv 2013 roku // Natsionalne reitynhove ahentstvo [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://rurik.com.ua/documents/ research/coke_9m_2013_review.pdf

International Monetary Fund [Elektronnyi resurs] Rezhym dostupu: http://www.imf.org


Full Text: PDF (Українська)
9 :: 1

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


 

 

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника