BY DEVELOPMENT ORGANIZATIONAL AND TECHNOLOGICAL STRUCTURE OF SYNTHETIC LIQUID FUELS PRODUCTION

G.M. FEDENKO

Abstract


The ensuring of Ukraine fuel security should take place by developing motor fuel resource cycle, which is based on national coal reserves, is determined in the article. Ukraine synthetic liquid fuel production should be built on the organizational and technological structure of decentralized allocation innovative small and medium-sized single synthetic oil production in the regions of traditional coal mining.

References


Barannik V. O. Enerhetychna bezpeka derzhavy: analiz stanovlennia suchasnoi paradyhmy / V. O. Barannik // Visnyk Skhidnoukrainskoho natsionalnoho universytetu im. V. Dalia. – 2012. – № 1 (172), ch. 2. – Rezhym dostupu: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/vsunu/2012_1_2/Baranni.pdf.

Horbulin V. P. Stratehichne planuvannia: vyrishennia problem natsionalnoi bezpeky. Monohrafiia / V. P. Horbulin, A. B. Kachynskyi. – K. : NISD, 2010. – 288 S.

Zerkalov D.V. Energeticheskaya bezopasnost Monografiya / D. V. Zerkalov. – K. : Osnova, 2012. – 920 s.

Kyzym M. O. Metodychnyi pidkhid do otsinky enerhetychnoi bezpeky Ukrainy v hazovii sferi / M. O. Kyzym, O. V. Leliuk, Yu. A. Sapronov // Sotsyalno-эkonomycheskoe razvytye Ukraynы y ee rehyonov: problemы nauky y praktyky: monohrafyia / Pod red. Ponomarenko V. S., Kyzyma N. A., Raevnevoi E. V. – Kh.: FLP Aleksandrova K. M., YD «YNZhЭK», 2012. – S.44–71.

Kuznetsov B. N. Motornyie topliva iz alternativnogo syirya / B. N. Kuznetsov // Sorosovskiy obrazovatelnyiy zhurnal. – Tom. 6. – # 4. – S. 51–56.

Maloletnev A. S. Sovremennoe sostoyanie tehnologiy polucheniya zhidkogo topliva iz ugley / A. S. Maloletnev, M. Ya. Shpirt // Rossiyskiy himicheskiy zhurnal. – T. LII. – # 6. – 2008. – S. 44–52.

Mihalevich A. Metodika otsenki energeticheskoy bezopasnosti Belarusi i Litvyi [Elektronnyiy resurs] / A. Mihalevich P. Poplavskiy, D. Rimko // Institut energetiki Natsionalnoy akademii nauk Belarusi. – Rezhim dostupa: http://vddb.library.lt/fedora/get/LT-eLABa-0001:J.04~2012~ISSN_2029-0225.V_12.PG_35-48/DS.002.2.01.ARTIC

Shpilievskyi V. V. Analitychni aspekty otsinky enerhetychnoi zalezhnosti v nafto defitsytnykh krainakh / V. V. Shpilievskyi, Yu. A. Sapronov, T. I. Salashenko // Problemy ekonomiky. – 2013. – №1. – C. 14–21.

B. Kruyt. Indicators for energy security / B. Kruyt, D. P. van Vuuren, H. J. M. de Vries, H. Groenenberg // Energy Policy. – V. 37. – № 6. – P. 2166-2181 – URL : http://www.pbl.nl/en/publications/2009/Indicators-for-energy-security.

Jewell J. The three perspectives on energy security: intellectual history, disciplinary roots and the potential for integration [Електронний ресурс] / Jessica Jewell Aleh Cherp // Current Opinion in Environmental Sustainability. – V. 3. – № 4. – P. 202-212 – URL : http://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=2270259&fileOId=4239057.

Sovacool B. Conceptualizing and measuring energy security: a synthesized approach / Benjamin K Sovacool, Ishani Mukherjee // Energy. – T. 36. – № 8. – p. 5343-5355

BP Statistical Review of World Energy 2014 / British Petroleum. – URL : http://www.bp.com/sectionbodycopy.do?categoryId=7500&contentId=7068481.


Full Text: PDF (Українська)
9 :: 1

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


 

 

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника