A PLACE OF TOURIST REGION IN TOURIST AREA

M.V. KYFOR

Abstract


We analyze the possibility of structuring tourist regions and determine their place in a tourist area that considered in geographic and economic aspects. In this key role for the tourism function that allows distinguishing economic tourist region.

References


Borushchak M. Problemy formuvannia stratehii rozvytku turystychnykh rehioniv [monohrafiia] / M. Borushchak. – L. : IRD NAN Ukrainy, 2006. – 288 s.

Heohrafichna entsyklopediia Ukrainy: v 3-kh t. / [redkol. : vidp. red. O. M. Marynych ta in.]. – K. : „Ukrainska entsyklopediia” im. M. P. Bazhana, 1989-1993. T. 3: P-Ya. – 1993. – 480 s: il.

Kiptenko V.K. Menedzhment turyzmu : pidruchnyk / V.K. Kiptenko. — K.: Znannia, 2010. — 502 s.

Malska M.P. Turystychnyi biznes: teoriia ta praktyka: pidruchnyk / M P. Malska, V. V. Khudo. – [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://pidruchniki.ws/10290718/turizm/ turistichniy_biznes_-_malska_mp

Ofitsiinyi sait Vsesvitnoi turystychnoi orhanizatsii (UNWTO World Tourism Organization). – [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://www.world-tourism.org.

Pankova Ye.V. Turystychne kraieznavstvo : Navch. posib. / Ye.V. Pankova. – K. : „Alterpres”, 2003. – 352 s.

Shkola I.M. Menedzhment turystychnoi industrii: navchalnyi posibnyk / Za red. prof. I.M. Shkoly. – Chernivtsi: ChTEI KNTEU, 2003. – 662 s.

Warszynska J. Geografia turyzmu. Geografia w Uniwersytecie Jagiellonskim. 1849-1999. – T. III. Rozwoj i dorobek nauk geograficznych w Uniwersytecie Jagiellonskim / J. Warszynska. – Krakow, 1999. – S. 383–420.


Full Text: PDF (Українська)
9 :: 1

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


 

 

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника