METHODICAL APPROACH TO FORECASTING OF DEVELOPMENT OF COKE INDUSTRY

K.S. HAIMUR

Abstract


The article is devoted to the methodological approach to forecasting of development of the coke industry. The choice of calculation method for building a predictive model of the development of the industry, which will allow to consider all the effects and threats of the development of the coke industry.

References


Drobysheva O.O. Prohnozuvannia rozvytku promyslovoho pidpryiemstva v suchasnykh umovakh/ O.O. Drobysheva., Yu.V. Kernychyshyn.- 2013r.- [Elektronnyi resurs] Rezhym dostupu: http://www.zgia.zp.ua/gazeta/evzdia_5_158.pdf

Babchynska O.I. Kompleksna model rozvytku pidpryiemstva/ O.I. Babchynska, O. O. Sirenko.- [Elektronnyi resurs] Rezhym dostupu: http://www.rusnauka.com/3_SND_2010/ Economics/58342.doc.htm

Haimur K. S. Tekhnolohiia monitorynhu ta kontroliu staloho rozvytku pidpryiemstv koksokhimichnoi haluzi [Elektronnyi resurs] /K.S. Haimur // Ekonomika: realii chasu. Naukovyi zhurnal. – 2015. – # 1 (17). – S. 254-258. – Rezhym dostupu do zhurn.: http://economics.opu.ua/ files/archive/2015/n1.html

Zbarskyi V. Otsinka pokaznykiv rentabelnosti pidpryiemstva/ V. Zbarskyi//Ekonomika APK.-2008.-#6.-S.57-63.

Prykaziuk O.V. Metodyka otsinky rentabelnosti pidpryiemstva ahrarnoho sektoru/ O. V. Prykaziuk//Oblik i finansy APK.-2006.-#5-S.100-105.

Ohliad rynku koksu Ukrainy za 9 misiatsiv 2013 roku // Natsionalne reitynhove ahentstvo [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://rurik.com.ua/documents/research/ coke_9m_2013_review.pdf

Ofitsiinyi sait holovnoho upravlinnia statystyky u Luhanskii oblasti [Elektronnyi resurs] Rezhym dostupu: http://stahanovspet.at.ua/statistics/stat_01-03_2_2010.pdf

International Monetary Fund [Elektronnyi resurs] Rezhym dostupu: http://www.imf.org

Drabanich A. V. Zastosuvannia metodu ekspertnykh otsinok yakosti shveinykh vyrobiv na osnovi marketynhovykh doslidzhen / A. V. Drabanich// Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu 2010, # 4, T. 1

Kibkalo A. O. Prohnozuvannia vlasnoho kapitalu pidpryiemstva na osnovi zastosuvannia metodu ekstrapoliatsii [Elektronnyi resurs] Rezhym dostupu: http://www.repository.hneu.edu.ua/

Эkonomychesyi slovar /[pod red. A. N. Azrylyiana]. — M.:Ynstytut novoi эkonomyky, 2007.- 1152 s.

Khovrak I.V. Otsinka eksportnoho potentsialu ukrainy v konteksti suchasnykh intehratsiinykh protsesiv/ I.V. Khovrak, V.I. Bezpartochna, M.O Pokhyla// Hlobalni ta natsionalni problemy ekonomiky.-2015.-#5. [Elektronnyi resurs] Rezhym dostupu:http://global-national.in.ua/archive/5-2015/55.pdf


Full Text: PDF (Українська)
9 :: 2

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


 

 

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника