RESOURCE EFFICIENCY MODEL OF REGION AGRICULTURAL ENTERPRISES

B.S. BRYNZEI

Abstract


The model resource efficiency of agricultural enterprises in the region is offered. A set of indicators and criteria of efficiency of agriculture are formed. The method of determining the effectiveness of an integrated assessment and methods of analysis of resource use based on elasticity are offered.

References


Andriichuk V.H. Ekonomika ahrarnykh pidpryiemstv : Pidruchnyk. – 2-he vyd., dop. i per. / V.H. Andriichuk. – K.: KNEU, 2002. – 624 s.

Parkhomenko L.M. Teoretychni osnovy doslidzhennia ekonomichnoi efektyvnosti silskohospodarskoho vyrobnytstva v umovakh rynku / L.M. Parkhomenko // Ekonomika APK. − 2006. − # 8. – S.82-87.

Prokopenko K. O. Ekonomichna efektyvnist silskohospodarskykh pidpryiemstv: suchasnyi stan i vplyv derzhavnoi pidtrymky/ K. O. Prokopenko // Visnyk ahrarnoi nauky Prychornomoria. Vyp. 2 (49): Ekonomichni nauky. Silskohospodarski nauky. Tekhnichni nauky. – Mykolaiv: MDAU, 2009. – S.74-83.

Skachek N.Yu. Statystychnyi analiz rezultativ diialnosti silskohospodarskykh tovarovyrobnykiv: metodolohichni aspekty / N.Yu. Skachek // Statystyka Ukrainy: Naukovo-informatsiinyi zhurnal. – 2009. – # 4. – S. 58-62.

Sulyma M.I. Ekonomichna efektyvnist vyrobnytstva produktsii v silskohospodarskykh pidpryiemstvakh. / M.I. Sulyma // Ekonomika APK. – 2009. – # 2. – S. 88-94.

Yurchyshyn V.V. Efektyvnist yak vyrishalnyi ekonomichnyi kryterii / V.V. Yurchyshyn // Ekonomika APK. – 2008. – # 12. – S. 143-144.

Habor S.S. Efektyvnist yak ekonomichna katehoriia / S.S. Habor, V.S. Habor // Innovatsiina ekonomika. – 2012. – #7[33]. – S. 14-17.

Yerina A.M. Statystychne modeliuvannia ta prohnozuvannia: Navch. Posibnyk / A.M. Yerina. – K.: KNEU, 2001. – 170 s.

Lyskyna E.Yu. Эkonomyko-matematycheskye modely : uchebnoe posobye / E.Yu. Lyskyna ; Riaz. hos. un-t ym. S.A. Esenyna. – Riazan, 2009. – 110 s.


Full Text: PDF (Українська)
9 :: 2

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


 

 

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника